Yusuf Fer­hat’ın Yeni Şiir Ki­ta­bı Çıktı.

Yusuf Fer­hat’ın ikin­ci şiir ki­ta­bı “Kış Sür­gü­nü Gün­ler”, Kla­ros Ya­yın­la­rı eti­ke­tiy­le çıktı. Anı­lan kitap, ya­şa­mın için­de ba­rın­dır­dı­ğı hüzün, ay­rı­lık, özlem, aşk ve sevda kokan di­ze­ler­den olu­şu­yor.

Yusuf Fer­hat, “Kış Sür­gü­nü Gün­ler” baş­lık­lı ki­ta­bı hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:

“Şiir top­lu­mun ay­na­sı ve ha­ya­tın gün­cel­li­ği­dir. Ki­ta­bım­da yer alan di­ze­ler­de, top­lum du­yar­lı­lı­ğı­na ve so­run­la­rı­na es­te­tik bir dille dik­kat çek­tim. Her oku­run, kendi pa­yı­na dü­şe­ni ala­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ne kadar ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­ma da onlar karar ve­recek.”

Ede­bi­ya­ta olan il­gi­si lise çağ­la­rın­da baş­la­yan Yusuf Fer­hat, Tun­ce­li do­ğum­lu olup bir memur emek­li­si. İlk şiir ki­ta­bı ise, “Ya­ma­lı Bir Abay­dı Ya­şa­mak” adını ta­şı­yor.

      

Yorum yaz