Yılandan / Neslihan Yalman

Yılandan / Neslihan Yalman

YI­LAN­DAN

(Neslihan Yalman)

 

Evren’e…

yolda büyük bir kara kutu
büyük bir sahne

yan­gın dün­ya­nın her ye­rin­de
serin ku­yu­ya düş­tü­ğün­de bile
son­suz sür­mek­te­dir

dans edi­len so­kak­lar
tram­va­yın ray­dan çı­kı­şıy­la gizli koca bahçe
türlü ge­lecek kay­gı­sı­nın
yarı ya­rı­ya bö­lün­dü­ğü simli par­kur­da
insan ken­di­ni ta­mam­la­ya­ma­yan tek ko­şu­cu­dur

dönüp de ge­ri­sin­de bek­len­ti­le­rin
top ha­lin­de suya do­ku­nur

da­ğıl­dı­ğın­da ha­yal­le­ri
za­ma­nı par­ça­la­yan ka­sa­bın el­le­rin­de
sal­yan­go­za ben­zer öf­ke­si bi­ri­ken
ses­siz­lik­le ka­bu­ğu­na etten çi­vi­ler dokur

yolda büyük bir kara kutu
büyük bir sahne

yal­nız­lı­ğı ka­pa­tır asma ki­lit­li iç evine

aç­mak­ta­dır avuç­la­rın­da
doğ­ma­yı unu­tan kız ço­cu­ğu

 

 

Nes­li­han Yal­man

1982 yı­lın­da An­ka­ra’da doğan Nes­li­han Yal­man, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nde bir yıl eği­tim al­dık­tan sonra, Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Sahne Sa­nat­la­rı Ana Sanat Dalı Dra­ma­tik Ya­zar­lık Bö­lü­mü’nü bi­rin­ci­lik­le bi­tir­miş ve Gazi Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Türk Halk­bi­li­mi Ana Bilim Dalı’nda yük­sek li­sans yap­mış­tır.

Edi­tör/re­dak­tör, metin ya­za­rı ve eğit­men ola­rak ser­best şe­kil­de de ça­lı­şan Yal­man, ‘Ha­be­r3.​com’ adlı haber si­te­sin­de köşe ya­zar­lı­ğı yap­mış­tır ve “Ay­kı­rı Aka­de­mi” adlı haber/sanat si­te­sin­de ya­zar­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir.

Var­lık, Ya­sak­mey­ve, Şiiri Öz­lü­yo­rum, Öte­ki­siz, Şi­ir­den, Af­ro­dis­yas Sanat, Ka­sa­ba­dan Esin­ti, Kur­şun Kalem, Aşkın (e) Hali, La­ci­vert, Mor Taka, Ada, İle, Ber­fin Bahar, Acemi, Ka­sa­ba Sanat, Aka­tal­pa, Za­lif­re Ya­zı­la­rı, Eliz Ede­bi­yat, Ra­bar­da, Ekin Sanat, Rüz­gâr vd. pek çok der­gi­de şi­ir­le­ri, de­ne­me­le­ri ve ma­ka­le­le­ri yer alan Yal­man’ın, ”Ya­şa­ma Do­ku­na(maya)nlar Ça­dı­rı” adlı kısa oyunu, 2004 yı­lın­da Suat Taşer Oyun Ya­rış­ma­sı’nda ödül ala­rak, sah­ne­len­miş; ”10. Köy: Te­ya­to­ra” adlı se­nar­yo­su da yö­net­men Ba­ha­dır Abşin ta­ra­fın­dan, Boyoz Yapım des­te­ğiy­le filme çe­kil­miş­tir.

Ken­di­si­nin bir de­ne­me ”Tür­ki­ye: Ne Ya­şa­na­bi­lir Ne Terk Edi­le­bi­lir” (2013, Arts­hop Ya­yın­cı­lık) ve üç şiir ki­ta­bı ”İncin­me Hal­le­ri” (2013, Kan­gu­ru Ya­yın­la­rı), ”Am’a’erkil” (2014, Şi­ir­den Ya­yın­cı­lık, ”Tunç Gam­maz” (2015, Ya­sak­mey­ve Ya­yın­la­rı) bu­lun­mak­ta­dır. Ya­zar­lık, Dra­ma­tur­gi, Film ve Roman Ana­li­zi, Dünya Ti­yat­ro Ta­ri­hi, Türk Sa­na­tı Ta­ri­hi ve Eleş­ti­ri Yön­tem­le­ri ders­le­ri ver­mek­te­dir.

 

      

Yılandan / Neslihan Yalman (1 Yorum)

%d blogcu bunu beğendi: