Yeni Yıl ve Dansöz / Ahmet Zeki Yeşil

Yeni Yıl ve Dansöz / Ahmet Zeki Yeşil

Se­ne­de bir gün, yemek içmek ve göbek atmak bizim de hak­kı­mız. Yeni yıla nasıl gi­rer­sen hep öyle gi­der­miş.Yeni yıl par­ti­si, dar ge­lir­li va­tan­da­şa ya­kı­şır. Bu parti başka parti. Adamı işe koy­maz, kömür ve gıda ko­li­si da­ğıt­maz. Bu par­ti­de yan gelip ya­tıl­maz. Büyük dü­şü­ne­lim büyük eğ­le­ne­lim. Yıl­ba­şı ge­ce­si, cari açı­ğı­mı­zı ak­lı­mı­za ge­tir­me­ye­lim. Kimse, kös kös otur­ma­sın. Hop­la­sın zıp­la­sın, gaz çı­kart­ma öz­gür­lü­ğü­nü kul­lan­sın.

Ancak, bir so­ru­nu­muz var… Eko­no­mik sı­kın­tı­lar yü­zün­den, yıl­ba­şı ge­ce­si dan­söz oy­na­ta­mı­yo­ruz. Doğal ola­rak st­re­se gi­ri­yo­ruz. Ken­di­miz oy­na­mak zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Bu da bizi yo­ru­yor, nefes ne­fe­se ka­lı­yo­ruz. Kalp krizi ge­çi­ren­ler ve öbür ta­ra­fa ge­çen­ler var. Ay­rı­ca, te­le­fon­da ken­di­si­ni savcı ve polis ola­rak ta­nı­tıp, “Takıl bana, ha­ya­tı­nı ya­şa­ta­yım sana” diyen şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­lı­yo­ruz. Me­se­la benim, ocak ayı maaş zam­mım uçtu gitti. Uzun lafın kı­sa­sı, ban­ka­la­rın dan­söz kre­di­si ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ge­lecek se­çim­de, dan­söz vaat eden par­ti­nin se­çi­mi ka­za­na­ca­ğı­na kesin gözle ba­kı­yo­ruz.

Eğer, ban­ka­lar dan­söz kre­di­si ver­mez­se… O zaman, dev­let dev­re­ye gir­sin. Dar ge­lir­li aile­le­re, yıl­ba­şı ge­ce­si için bir adet dan­söz tah­sis edil­sin. İki dan­söz olur­sa, yıl­ba­şı ta­vu­ğu ta­dın­dan yen­mez. Dan­söz­de bir hasar mey­da­na ge­lecek diye te­dir­gin ol­ma­ya gerek yok. Dan­söz, aile­nin re­isi­ne imza kar­şı­lı­ğı tes­lim edil­sin. Mey­da­na ge­le­bi­lecek ha­sa­rın be­de­li, ma­aşın­dan on tak­sit­te ke­sil­sin. Belli ki, ül­ke­miz­de dan­söz açığı var. As­kı­da ekmek ye­ri­ne, as­kı­da dan­söz olsun. Yurt­dı­şın­dan dok­tor ithal edi­le­ce­ği­ne, dan­söz ithal edil­sin. Türk­çe bil­me­yen dok­tor­la an­la­şa­maz­sın ama, dan­söz­le gayet rahat an­la­şır­sın. “Dan­söz, kalp kri­zi­ne neden ola­bi­lir” gö­rü­şü­ne ka­tıl­mı­yo­rum. Suni te­nef­füs yo­luy­la in­sa­nı ha­ya­ta dön­dü­ren dan­söz­ler bi­li­yo­rum.

Dan­söz­le­ri­mi­ze, “Gel yav­rum, cari açı­ğı­nı ka­pa­ta­yım” di­yen­ler çı­ka­bi­lir. Çı­kar­sa çık­sın! Cari açı­ğın ne­de­ni bü­yü­me­dir. Bü­yük­le­ri­mi­ze, “Ne­re­miz bü­yü­dü?” diye sor­ma­ya­lım, ayıp olur. Yıl­ba­şı ge­ce­si, te­le­fo­nu­mu­zun ışı­ğı­nı aça­lım. Ancak ışığı, ya­nı­mız­da­ki­le­rin cari açı­ğı­na tut­ma­ya­lım. Kü­re­sel kriz gibi teğet ge­çe­lim. Ge­re­kir­se, hu­ku­kun­dan do­la­na­lım. Aça­lım bağ­rı­mı­zı gö­rün­sün kıl­lar, kı­rıl­sın ta­bak­lar. Tı­kır­da­tı­lan her ten­ce­re, pa­ha­lı­lı­ğı pro­tes­to mi­tin­gi ha­va­sı verir. Bu durum, ge­ce­nin anlam ve öne­mi­ne ters­tir. Lüt­fen, ters işler yü­zün­den ba­şı­mı­zı be­la­ya sok­ma­ya­lım. Yeni yılın ilk da­ki­ka­la­rın­da, pi­yan­go bi­le­ti­mi­ze dik­kat­li­ce ba­ka­lım; zen­gin ol­ma­dıy­sak zı­ba­rıp ya­ta­lım…

      

Yorum yaz

Yeni Yıl ve Dansöz / Ahmet Zeki Yeşil (4 Yorum)

  1. Bu kadar güzel bir yılbaşı yazısı olabilirdi. Yüreğinize sağlık ustam.

    • İlginiz ve güzel yorumunuz için teşekkür ederim. Şimdiden mutlu yıllar.

  2. Zeki Bey kardeşim, yine gülmekten kendimi tutamadım. Sizi KUTLARIM. Acılı günlerimde nefeslendim diyebilirim.sevgiyle hep…

    • Öncelikle başsağlığı diliyorum.Sonra, bu zor günlerde sizi gülümsetebildiysem ne mutlu bana.İlginiz için teşekkür ederim.

%d blogcu bunu beğendi: