Yeni Bir Ede­bi­yat Der­gi­si: “Çay­yo­lu”

Yeni Bir Ede­bi­yat Der­gi­si: “Çay­yo­lu”

An­ka­ra/Çay­yo­lu’nda, Çay­yo­lu Kül­tür Sanat Ede­bi­yat Der­gi­si okur­la­rıy­la bu­luş­tu. Yük­sek okur kit­le­si­ne ulaş­ma­yı amaç­la­yan dergi, iki ayda bir ya­yım­la­na­cak. 3.​sa­yı­sı, 1 Kasım’da dolu bir içe­rik­le çı­kı­yor. Ül­ke­mi­zin en önem­li şa­ir­le­rin­den Vey­sel Çolak da, yeni sa­yı­da ola­cak. İlk sa­yı­da Ataol Beh­ra­moğ­lu ile ya­pıl­mış bir rö­por­taj, ikin­ci sa­yı­da Feyza Hep­çi­lin­gir­ler ile söy­le­şi yer al­mış­tı. İzmir­li ede­bi­yat­se­ver­ler der­gi­ye, Yakın Ki­ta­be­vi’nden ula­şa­bi­lecek.

Pan­de­mi gün­le­rin­de okur­la­rı­na “Mer­ha­ba” di­ye­rek, der­gi­ci­li­ğin bit­ti­ği­ne ina­nan­la­rı şa­şır­tan der­gi­nin im­ti­yaz sa­hi­bi ve so­rum­lu yazı iş­le­ri mü­dü­rü Kâmil Ak­do­ğan. Ak­do­ğan, hem ya­yın­cı hem de şair/yazar. “Tülün Ar­dın­da­ki Ay”, “Tür­ki­ye Yerel Ede­bi­yat Der­gi­le­ri Al­bü­mü”, “An­tak­ya­lı Hoca Hanım”, “Oğuz Ak­do­ğan Şi­ir­le­ri” ve “An­tak­ya­lı Ya­zı­lar” ki­tap­la­rın­dan ba­zı­la­rı.

Ak­do­ğan, Çay­yo­lu Kül­tür Sanat Ede­bi­yat Der­gi­si hak­kın­da, “’Bu dö­nem­de der­gi­ci­lik mi ya­pı­lır?’ di­yen­le­re inat baş­la­dı yol­cu­lu­ğu­muz. Düz­gün, dü­rüst, na­mus­lu, il­ke­li bir dergi oluş­tur­ma pe­şin­de­yiz. Son yıl­lar­da, der­gi­ler bir­bi­ri­ne ben­ze­me­ye baş­la­dı. Biz, akıl­da kalan bir dergi olmak is­ti­yo­ruz. Yerel bir dergi de­ği­liz. Der­gi­miz­de şiir, öykü, ma­ka­le, kitap ta­nı­tı­mı, de­ne­me ve ede­bi­yat/sa­na­ta dair güzel olan her şey var. Ya­za­rı her kim olur­sa olsun, say­fa­la­rı­mız­dan bir tek kişi in­cin­me­yecek, öte­len­me­yecek. Hiç kim­se­nin yaşam bi­çi­mi­ne, kül­tü­rü­ne kem söz edil­me­yecek. Seç­ti­ği­miz yazı ve gör­sel­ler ile genç­li­ğe ve ço­cuk­la­ra önem ver­di­ği­mi­zi her sa­yı­da gös­te­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ak­do­ğan ay­rı­ca, “Geçen iki sa­yı­da, okur­lar­dan bek­le­di­ği­miz il­gi­yi gör­dük. Te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu der­gi­yi, okur­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız güçle ya­şat­ma­ya ka­rar­lı­yız” dedi.

Çay­yo­lu Kül­tür Sanat Ede­bi­yat Der­gi­si’nin ile­ti­şim ad­res­le­ri ise şöyle: “www.​cay­yo­lu­der­gi­si.​com – ile­ti­si­m@​cay­yo­lu­der­gi­si.​com”

      

Yeni Bir Ede­bi­yat Der­gi­si: “Çay­yo­lu” (1 Yorum)

  1. Dergi okuma kültürünün gelişmesi için atılan her adım övgüye değerdir. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

Tavsiye

Nisan Akşamı / Sabri Ceyhan
%d blogcu bunu beğendi: