Tuğ­rul Kes­kin’den yeni kitap: “Ka­ran­lı­ğa Kalma”

Şair Tuğ­rul Kes­kin’in de­ne­me tü­rün­de­ki ya­zı­la­rı “Ka­ran­lı­ğa Kalma” adıy­la ki­tap­laş­tı. Ha­ya­tı ve ya­şan­tı­la­rı sor­gu­la­yan; ede­bi­ya­tın şim­di­si ve ge­le­ce­ği­ne iliş­kin güçlü yo­rum­la­rıy­la dik­kat çeken ve Eve­rest ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan “De­ne­me-An­la­tı” tü­rün­de­ki kitap, şa­irin bu türde ya­yın­la­nan ikin­ci ki­ta­bı.

Tuğrul Keskin
Tuğrul Keskin

Kırk yıl­dır şi­ir­ler yazan ve bu türde on beş ki­ta­bı bu­lu­nan şa­irin yeni ki­ta­bı; hayat, aşk, şiir, ge­lecek ve için­den geç­ti­ği­miz sı­kın­tı­lı za­man­la­ra iliş­kin çö­züm­ler öne­ri­yor. İnsa­nın her sı­kın­tı ve ka­ran­lık­tan çı­kı­şı­nın yine kendi için­de dur­mak­sı­zın yanıp/sönen fe­ner­de gizli ol­du­ğu­nu söy­le­yen ya­zı­lar; okura, umut ve ay­dın­lık bir ge­lecek öner­me­sin­de bu­lu­nu­yor.

‘Akşam Olur Ka­ran­lı­ğa Ka­lır­sın’
Tuğ­rul Kes­kin, yeni ki­ta­bı­na iliş­kin şun­la­rı söy­lü­yor: “Akşam Olur Ka­ran­lı­ğa ka­lır­sın’ diye akıp giden ha­ra­ket­li bir türkü var­dır hani, bi­lir­si­niz. Ka­ran­lı­ğa kal­ma­nın sı­kın­tı­sı var­dır o tür­kü­de biraz da. Bu ki­ta­bım folk­lo­rik olan­dan bes­len­me­mek­le bir­lik­te, ge­le­nek­sel olan­dan da büs­bü­tün uzak­ta değil, ora­dan bes­len­me­yi sür­dü­rü­yor. Çünkü ül­ke­mi­zin geç­ti­ği bu zaman di­li­mi bana en ka­ran­lık ge­ce­le­ri çağ­rış­tı­rı­yor. Bun­dan ötürü ki hal­kı­ma ses­le­ni­yo­rum dur­ma­dan: ‘Ka­ran­lı­ğa Kalma!

İtiraf et­me­li­yim ki yazı yaz­mak, bizim gibi ‘asıl işi yazı’ ol­ma­yan­la­rı, (çünkü asıl işim şi­ir­dir benim) asli işin­den alı­ko­yu­yor çoğu zaman. So­nuç­ta yazı, an­la­mın ken­di­si ve salt ger­çek­le il­gi­liy­ken, şiir, an­la­mı da aşan ve çoğu zaman ger­çek­li­ği yal­nız­ca sez­di­ren bir ‘pra­tik’ ola­rak kar­şı­mız­da­dır… Peki kar­şı­lı­ğı olu­yor mu bu ‘şiiri boş­la­ya­rak’ ya­zı­ya yö­nel­me­nin der­se­niz eğer? Kuş­ku­suz sı­kın­tı­la­rı ol­mak­la bir­lik­te, söy­le­ye­cek­le­ri­ni doğ­ru­dan hay­kır­mak da iyi ge­li­yor in­sa­na, derim. Bu ka­ran­lık­tan yal­nız­ca şi­iri­ni ola­nak­la­rıy­la çı­kı­la­ma­ya­ca­ğı apa­çık or­ta­da. Bun­dan ötürü ki ya­zıy­la, şi­ir­le, umut­la, düşle, eli­mi­ze geçen bütün mü­ca­de­le araç­la­rıy­la çı­ka­ca­ğız ay­dın­lı­ğa, buna ina­nı­yo­rum; işte ‘Ka­ran­lı­ğa Kalma’ bu umu­dun pe­şin­de­ki ya­zı­lar­dan olu­şu­yor”

Karanlığa Kalma

KİTAP­LA­RI­NIN ADI
Şa­irin daha önce ya­yın­la­nan ki­tap­la­rı sı­ra­sıy­la şun­lar:
Bir Suyun Kı­yı­sın­da (l985), Kı­rı­lan Kar Sesi (l988), Babek (l990), Tacir ve Ci­na­yet (l994), İpek­ler Ço­ğalt­ma­ya (l999), Zifir (2004), Sol­gun (2004), Eski’ten (2005), Babek Bir İsyan (2005) Kanda’har (2009), Soğuk Yara (Se­çil­miş Şi­ir­ler/2013) İkindi Şa­ir­le­ri An­to­lo­ji­si (2013), Anı­lar Ki­ta­bı (2013) Zito i Epa­nas­ta­sis (Ya­şa­sın İsyan) (2014) ve son ola­rak da Kavil (2018).
Sus­sam Gönül Razı Değil (2019)

ÇOK SA­YI­DA ÖDÜL ALDI
Şa­irin şim­di­ye kadar al­dı­ğı şiir ödül­le­rin­den ba­zı­la­rı ise şöyle: Dokuz Eylül Şiir ödülü (1990), Yunus Nadi Şiir ödülü (Zifir’le/2004), Di­ony­sos Şiir ödülü (2004), TTB Beh­çet Aysan Şiir Ödülü (Kanda’har ile/2008), Datça Ede­bi­yat Gün­le­ri Onur Ödülü (Zito i Epa­nas­ta­sis ile/2014) Attlâ İlhan Ede­bi­yat Ödül­le­ri Şiir Büyük Ödülü (Kavil’le/2019)