Soygun / İhsan Özalp

Soygun / İhsan Özalp

          Soygun

            (İhsan Özalp)

Ahşap san­dal­ye­ler ve tı­kır­da­ma­lar
Güneş sa­atin­de güzel
Öğle sonu bir güzel de­ni­ze karşı el ver­diy­sek eğer
Lakin hu­zur­suz bir bulut bugün
İhti­ras­la­rı­nı çı­kar­mı­yor gün yü­zü­ne
Kara kaplı bir def­ter gibi
Mah­ke­me ka­pı­sı­nın cid­di­yet­le ka­pan­ma­sı
Gıcır gıcır dev­le­ti tem­sil eder

Kah­rol­sun demiş bi­ri­si neye denk ge­lir­se
Kime gel­diy­se gel­miş bi­le­mem
Ben uza­ğım size
En çok da bahsi ka­pan­ma­mış si­nir­le­re

Lü­zum­suz ko­nu­şur insan soyu
So­yu­nun der­ler duy­gu­la­rı­nı­zı
Bu bir soy­gun­dur
So­yu­nuz so­pu­nuz biziz ne der­sek o olur

Maz­but düş­le­ri­miz
Ça­re­siz­lik­le so­yu­lur

Uyku arası yas­tık al­tı­na
İlk diş­ler ko­yu­lur ve ilk aşk­lar
İşte ha­ya­tın baş­lan­gı­cı budur

Gün biter gece biter de
Düş­ler bi­te­vi­ye sav­ru­lur

Çıp­lak ha­yal­le­rim­le bakir inanç­lar gün yü­zün­de
Bir bu­lu­tun pen­çe­si­ne tu­tu­nur

Kalır ya­rı­na ne ka­lır­sa
Çığ­lık­la­rı şim­di­den du­yu­lur

————————

İhsan Özalp

2000 yı­lın­da İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da, li­se­yi Ke­mal­pa­şa’da ta­mam­la­dı. 2017 yı­lın­da “SURET” 2018 yı­lın­da “GÖL­GE­LER ÇÜ­RÜR­KEN” isim­li iki kısa film çek­miş ve çe­şit­li fes­ti­val­ler­de seç­ki­ye gir­miş­tir. 2019 yı­lın­da Kla­ros ya­yın­la­rın­dan “TOK KAR­NI­NA ÇEKİLECEK ACI­LAR” isim­li şiir ki­ta­bı çık­mış­tır. De­niz­li Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­sin­de eği­ti­mi­ni sür­dür­mek­te­dir.

Yorum yaz

Soygun / İhsan Özalp (2 Yorum)

  1. İhsancım. Kutlarım. Yüreğine sağlık. Kalemin susmasın. Sevgiyle…

  2. Başarıların devamını dilerim benim gibi gençlerin sanatla ve edebiyatla uğraştıklarını görünce içimde insanlığa dair umutlar yeşeriyor.

%d blogcu bunu beğendi: