Si­ren­le­ri Neh­rin Ters Akar Her Çe­vir­me­de
Ahmet Şerif Doğan

Si­ren­le­ri Neh­rin Ters Akar Her Çe­vir­me­de <br> Ahmet Şerif Doğan

He­sa­bı tut­tu­ğun el­di­ven­le­rin­de kan bi gurur
Bey­ler ka­bar­dı bor­cu­nuz, ilk kim yatar
Ma­sa­ya gel­me­yen de ne bi­le­yim, gü­nün­de de­ğil­dir
Zi­ya­fet kemik çor­ba­sı
Üze­ri­mi­ze afi­yet, şi­fa­sız bir dert bu ke­der­gil­ler­si şey­ler
Az içtim memur bey, çok olsa ikram eder­dim
Sen de az ana­sı­nın keçi boz­ma­sı ku­zu­su de­ğil­sin a
Çek sağa önün­de duran o nam­lu­yu, üs­tü­müz ıs­la­na­cak
Çok yalan az doğru ba­rın­dı­rır de­me­miş ata­la­rı­mız
Ya da şi­şe­den düşme bir bü­yü­ğü­müz
Afil­li bir söz değil gibi du­ru­yor­sa da afil­li­dir içi, dışı boğa sarsa da
Ne tuhaf ki ya­şı­yo­ruz işte, nefes al­ma­yı bi­yo­lo­ji ho­ca­mız ya­şa­mak diye öğ­ret­miş­ti
Ede­bi­yat öğ­ret­me­ni­mi­zin ak­si­ne
Ne de­miş­ti ki, unut­ma­sa idim söy­ler­dim
Sev­gi­li, sev­me­li, say­ma­lı bir şey­ler­di ne­fes­ten daha mü­him­li biten
Ah işte, bir şey­ler ha­ya­tın çi­vi­le­ri­nin üs­tün­de yü­rü­mek­ten zor gel­mi­yor bazen
Sev­gi­li­nin du­da­ğın­da acemi çal­gı­sı ıslık ta­dın­da gö­mül­mek şimdi
Beni yan­lış an­la­yın lüt­fen, ne gel­diy­se doğru an­la­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler­den geldi
Me­ra­kım hep yokla var ara­sın­da bir iş­ken­ce ge­ce­si
Neden her­kes uyur aynı sa­atin, fark­lı soğuk ya­tak­la­rın­da ısın­ma­ya ça­ba­lar­ken
İhti­yaç mı yoksa ölür­ken yo­ru­lup da din­len­me mi uyku denen ok­si­jen tüpü
O kadar çok soru var ki, ce­vap­la­rı top­la­sak harf harf
Üzüm ta­ne­si say­ma­ya döner ba­yıl­mı­şın di­liy­le
Bana mü­sa­ade memur bey, ina­nın ge­le­ce­ği­ni­zi bil­sey­dik çok içer­dik ik­ram­lık…