Şiraze Kaydı Deriz / Nermin Akkan

Ner­min Akkan 02 Ağus­tos 1955 Tokat/Almus/Ka­dı­köp­rü Kö­yün­de doğdu. İlkokulu kö­yün­de, or­ta­oku­lu ise Tur­hal Meh­met Akif Or­ta­oku­lunda okudu.

Lise öğ­re­ni­mi­ni Tokat ve Amas­ya Öğ­ret­men Okul­la­rın­da sür­dü­ren yazar, son­ra­sın­da AÖF Eği­tim Ön Li­sans prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dı. Dört çocuk an­ne­si. Ço­cuk­la­rın­dan Ceren adını ta­şı­ya­nı Down send­rom­lu ola­rak do­ğun­ca yurt içi ve yurt dı­şın­da çe­şit­li eği­tim prog­ram­la­rı­na ka­tı­la­rak özel eği­tim for­mas­yo­nu aldı.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağlı ola­rak yirmi yıl öğ­ret­men, yaz­man ve araştır­ma­cı ola­rak görev yap­tık­tan sonra emek­li oldu. Çe­şit­li özel eği­tim mer­kez­le­rin­de öğ­ret­men yö­ne­ti­ci ve ref­lek­so­log ola­rak görev yap­ma­yı sür­dür­dü.

Şiir, öykü ve de­ne­me­ler ya­za­rak yazın dün­ya­sı­na adım attı. “Hece Ma­vi­si” ve “Ay­rık­sı Çi­çek­ler” adlı şiir ki­tap­la­rı ve “Ce­re­nsiz Olmaz” adlı öz­ya­şam öykü ki­ta­bı var.​ Halen An­ka­ra’da ya­şı­yor.

Şiraze Kaydı Deriz / Nermin Akkan

ŞİRAZE KAYDI DERİZ

Nermin Akkan

 

Gitme yatıya kal yâr şuraya bir post atar

Sabaha dek eyleşir eyleyen aydı deriz

Günü geceden sayar kuzu kuzuya yatar

Hanımlaşır beyleşir şiraze kaydı deriz

 

Gidesinsiz gitme yâr az sonra şafak atar

Mezeleşir meyleşir gerilen yaydı deriz

Kavlimizden de cayar yola düşünce katar

Kavallaşır neyleşir toynayan taydı deriz

 

Yasak elmayı ey yâr ağız ağıza çatar

Yiyip içip heyleşir içilen çaydı deriz

Kapı peceyi dayar dizdize dehri satar

Ölümüne peyleşir geçen gün zaydı deriz

 

Kerevet denen şey yâr düşündeki avatar

Gelinsiz güveyleşir kırılan faydı deriz

Gezegenleri yayar kurdu koyuna katar

Özleşir üveyleşir özeyen Hay’dı deriz

 

Etme eyleme ey yâr nerden çıktı bu atar

Çayır Çimen reyleşir döşe yamaydı deriz

Özün özüme ayar biz bizden doğup batar

Ölümsüzle söyleşir Azrail caydı deriz

      

Şiraze Kaydı Deriz / Nermin Akkan (1 Yorum)

Tavsiye

%d blogcu bunu beğendi: