Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri

Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri

Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri

2015 yı­lı­nın Ekim ayın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Sen­nur Sezer’in anısı ve mü­ca­de­le­si­ni ya­şat­mak için “Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri” bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­lar­da “Sabah so­kak­la­rı saran ekmek ko­ku­su­nun ma­ya­la­nı­şın­da­ki uy­ku­suz­luk payı”nı yaz­mak, eme­ğin ta­ri­hi­ne yeni kay­nak­lar sun­mak ve şa­irin anı­sı­nı ya­şat­mak ama­cıy­la Gıda-İş Sen­di­ka­sı ve Manos Kitap ta­ra­fın­dan dü­zen­len­mek­te­dir.

Ka­tı­lım Ko­şul­la­rı:

1. Ödüle daha önce der­gi­ler­de ya­yım­lan­mış olsa da kitap ola­rak ya­yım­lan­ma­mış ve daha önce her­han­gi bir ödül al­ma­mış öykü ve şiir dos­ya­la­rı ka­tı­la­bi­lir. Her ka­tı­lım­cı ödül­ler­den sa­de­ce bi­ri­si­ne ve sa­de­ce bir dos­yay­la ka­tı­la­bi­lir.
2. Ödüle ka­tı­lan eser sa­hip­le­ri dos­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de açık kim­li­ği­ni belli edecek isim, rumuz ve işa­ret kul­lan­ma­ma­lı­dır. Ka­tı­lım­cı­lar dos­ya­la­rıy­la aynı paket içe­ri­sin­de ka­pa­lı bir zar­fın için­de kim­lik ve ile­ti­şim bil­gi­le­ri­ni gön­der­me­li­dir.
3. Ödüle baş­vu­ra­cak şiir ve öykü dos­ya­la­rı­nın kitap ola­bi­lecek ni­ce­lik­te, Times New Roman ka­rak­te­rin­de 12 punto ile bil­gi­sa­yar­da ya­zıl­mış ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.
4. Dos­ya­lar A-4 for­ma­tın­da 6 kopya ola­rak aşa­ğı­da ve­ri­len ad­re­se kargo ya da pos­tay­la ulaş­tı­rıl­ma­lı­dır.
5. Elden ya da e-pos­ta yo­luy­la ya­pı­lan baş­vu­ru­lar kabul edil­me­ye­cek­tir.
6. Şiir ve öykü da­lın­da yal­nız­ca bi­rin­ci­lik ödülü ve­ri­lecek, ka­za­nan dos­ya­lar Manos Kitap ta­ra­fın­dan ya­yım­la­na­rak ki­tap­laş­tı­rı­la­cak­tır.
7. Jü­ri­nin gerek gör­me­si du­ru­mun­da “Jüri Özel Ödülü” ve­ri­le­bi­lir.
8. Gön­de­ri­len dos­ya­lar her­han­gi bir ne­den­le iade edil­me­ye­ce­ği gibi ödüle baş­vu­ru sa­hip­le­ri ilan edi­len tüm ko­şul­la­rı kabul etmiş sa­yı­lır.
9. Ödül alan şair ve ya­za­rın te­li­fi Manos Kitap ile ya­pı­la­cak söz­leş­mey­le kitap ola­rak öde­ne­cek­tir.
10. Se­çi­ci kurul üye­le­ri, Manos Kitap ça­lı­şan­la­rı, Gıda-İş Sen­di­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve bi­rin­ci de­re­ce­den ak­ra­ba­la­rı ödüle baş­vu­ra­maz­lar.
11. Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri’nde daha önce şiir ya da öykü da­lın­da ödül almış şair ve ya­zar­lar, daha son­ra­ki yıl­lar­da bu ödü­ler­den bi­ri­ne baş­vu­ra­maz­lar.
12. Ödüle 9 Ara­lık 2019-6 Mart 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da baş­vu­ru­la­bi­lir. Ödüle ka­tıl­mak için baş­vur­mak is­te­yen­ler eser­le­ri­ni Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Mer­ke­zi, Mer­kez Mah. Mar­ma­ra Cad. Ça­kı­cı Apt. No: 9 D. 59 Av­cı­lar/ İstan­bul ad­re­si­ne son baş­vu­ru ta­ri­hi­ne kadar gön­der­me­li­dir. Posta ve kar­go­da­ki ge­cik­me­ler dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır.
13. Ödül so­nuç­la­rı 4 Mayıs 2020 ta­ri­hin­de açık­la­na­cak ve ödül­ler Sen­nur Sezer’in doğum günü olan 12 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ri­le­cek­tir.

Şiir jüri üye­le­ri:

A. Hicri İzgö­ren , Orhan Al­ka­ya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç

Öykü jüri üye­le­ri:

Adnan Öz­yal­çı­ner, Ay­şe­gül Tö­ze­ren, Jak­lin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tul­gar

Ay­rın­tı­lı bilgi için sen­nur­se­ze­ro­dul­le­ri@​gmail.​com ad­re­si­ne veya 0534 668 48 86 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan Elif Bay­dur’a baş­vu­ru­la­bi­lir.