Sennur Sezer 2020 Şiir ve Öykü Ödülleri

Sennur Sezer 2020 Şiir ve Öykü Ödülleri

Be­şin­ci­si dü­zen­le­nen Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri’nin sa­hip­le­ri belli oldu “Lil­li­püt­yen” baş­lık­lı dos­ya­sıy­la Sul­tan Gül­sün’ün şiir ödü­lü­ne değer gö­rü­lür­ken; Hıdır Murat Doğan’ın “Biraz Or­man­da Sak­la­na­ca­ğım” dos­ya­sı­na öykü ödülü ve­ril­di.

ŞİİR ÖDÜLÜ SUL­TAN GÜL­SÜN’E VERİLDİ
Şiir ödü­lü­nün ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da “Sul­tan Gül­sün ‘Lil­li­püt­yen’ adını ver­di­ği öz­gün­lü­ğü ara­yan is­yan­kâr dos­ya­sın­da, ken­di­ne ait bir dize kur­gu­su ve dil ara­yı­şıy­la, im­ge­le­re ve ki­tap­la­ra sığ­dı­ra­ma­dı­ğı etik yok­la­ma hu­zur­suz­lu­ğuy­la, norm­la­rı, ar­dın­dan ne ya­pa­ca­ğı­nı dü­şün­mek­si­zin yıkma ça­ba­sıy­la A. Hicri İzgö­ren, Orhan Al­ka­ya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten olu­şan se­çi­ci ku­ru­lu et­ki­le­di.” ifa­de­le­ri yer aldı. Se­çi­ci Kurul Özel Ödülü ise “özen­li di­ze­le­ri ve renk­li im­ge­le­miy­le” dik­kat çek­ti­ği be­lir­ti­len “Por­se­len Gü­ver­cin” dos­ya­sıy­la Emre Şa­hin­ler’e gitti.

ÖYKÜ ÖDÜLÜ HIDIR MURAT DOĞAN’A VERİLDİ
Öykü ödülü ise Hıdır Murat Doğan’ın, “Biraz Or­man­da Sak­la­na­ca­ğım” baş­lık­lı dos­ya­sı­na ve­ril­di. Ödü­lün ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da “Sade ve faz­la­lık­tan uzak an­la­tım di­li­ni, ça­ğı­mız in­sa­nı­nın için­de ta­şı­dı­ğı boş­lu­ğu, ka­ran­lı­ğı, ‘renk­siz, yapay ve eğ­re­ti ol­ma­mış­lı­ğı’ an­lat­mak­ta us­ta­ca kul­la­na­bil­miş, ‘durup fır­tı­na­nın din­me­si­ni bek­le­yen’ in­sa­nın his­set­ti­ği tek ba­şı­na­lı­ğı ve za­man­sız­lı­ğı öy­kü­le­rin­de ba­şa­rıy­la iş­le­ye­bil­miş ol­ma­sı iti­ba­riy­le, Adnan Öz­yal­çı­ner, Ay­şe­gül Tö­ze­ren, Jak­lin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tul­gar’dan olu­şan jüri ta­ra­fın­dan bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne değer gö­rül­dü.” ifa­de­le­ri yer aldı. Jüri Özel Ödülü ise “Kor­ku­luk” adlı dos­ya­sıy­la Gü­li­zar Ay­te­kin ve “Kal­dı­ğı Yer­den” adlı dos­ya­sıy­la Okan Alay’a ve­ril­di.

ÖDÜL TÖRENİ 1 EYLÜL’DE VERİLECEK
Ya­rış­ma­yı dü­zen­le­yen Gıda İş ve Manos Kitap tem­sil­ci­le­ri, her yıl Sen­nur Sezer’in doğum günü 12 Ha­zi­ran’da ya­pı­lan ödül tö­re­ni­nin bu yıl Covid 19 sal­gı­nı ne­de­niy­le 1 Eylül Dünya Barış Günü ya­pıl­mak üzere er­te­len­di­ği­ni bil­dir­di.

      

Tavsiye

Kurban / Güner Aslan