PEN 2020 Şiir Ödülü Ödülü Ahmet Telli’ye

PEN 2020 Şiir Ödülü Ödülü Ahmet Telli’ye

PEN 2020 Şiir Ödülü Ödülü Ahmet Telli’ye

PEN Tür­ki­ye Ya­zar­lar Der­ne­ği 2020 Şiir Ödülü, Ahmet Telli’nin oldu. Ödül tö­re­ni, 21 Mart’ta ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

Ahmet Telli’nin ha­zır­la­dı­ğı 2020 Şiir Günü Bil­di­ri­si:

“Dün­ya­yı aşk­laş­tır­ma­nın özel bir edi­mi­dir şiir. Re­fe­rans­la­rı öz­gür­lük, ada­let ve vic­dan­dır. Öz­gür­lü­ğe ev­ren­sel, ada­le­te top­lum­sal ve sı­nıf­sal, vic­da­na bi­rey­sel ola­rak yak­la­şır ve özüm­ser; on­la­rı in­sa­ni ve es­te­tik bo­yut­lar­da ye­ni­den üre­tir.

Şiir her türlü inanç sis­te­mi­nin ve ide­olo­ji­le­rin sı­nır­lan­dır­dı­ğı dar algı ara­lık­la­rı­nın kar­şı­sı­na, di­na­mik ve sı­nır­lan­ma­mış bir kad­raj­la çıkar. Bu kad­raj­dan uza­na­rak ku­cak­la­dı­ğı ufuk­lar­da şair de, şiir alım­la­yı­cı­sı da öz­gür­le­şir ve zen­gin­le­şir. Bu bağ­lam­da, dili de tı­kız­laş­mış hâ­lin­den kur­ta­rıp söz­cük­le­rin öz­gür­leş­me­si­ni sağ­la­yan şi­ir­dir.

Şiir, için­de ya­şa­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı­ğı­mız bu ka­ran­lık dün­ya­nın ye­ri­ne ışıl­tı­lı, kar­deş­çe ve ya­şa­ma se­vin­ci­nin rüz­gâ­rıy­la dolu bir dün­ya­yı ge­çi­rir; bunun ola­bi­lir­li­ği­ni gös­te­rir ve hep­bir­lik­te’liğe çağrı çı­ka­rır. İnsan­la­rın kö­şe­ye sı­kış­tı­rıl­mış­lık­la­rı­na karşı, on­la­rın bir­lik­te gös­te­re­bi­le­cek­le­ri tü­ken­mez gücü; tek dü­şü­rül­müş bi­re­yin hor­lan­ma­sı­na ve aşa­ğı­lan­ma­sı­na karşı, insan te­ki­li­nin el değ­me­miş zen­gin­lik­le­ri­ni ve ya­ra­tı­cı coş­ku­la­rı­nı se­zin­le­tir.

Şi­irin zih­ni­miz­de şim­şek­ler çak­tı­ra­bi­len gücü, hayat ile ge­çiş­miş bir duygu – dü­şün­ce – im­ge­lem di­ya­lek­ti­ği­nin ya­pı­lan­dır­dı­ğı ya­ra­tı­cı bir sü­reç­te oluş­ma­sın­dan kay­nak­la­nır ve ay­rı­ca bu ne­den­le her şiir, bi­ri­cik­tir. Sis­te­min da­yat­tı­ğı ay­nı­laş­ma ya da aidi­yet ka­lıp­la­rı ye­ri­ne, “kendi” ola­bil­mek ve ben’i, biz’e ta­şı­ya­bil­mek için, öz­gür­leş­ti­ri­ci im­ge­le­riy­le sez­gi­sel aklın ha­ya­ta çağ­rıl­ma­sı­nın da yo­lu­dur şiir. Düş­le­ri­nin ve bilme me­ra­kı­nın öz­ne­si ola­ma­yan insan, ve­ri­li ha­ya­tın bir nes­ne­si­ne dö­nü­şür. Şiir ise, ka­zan­dır­dı­ğı im­ge­sel dü­şü­nüş so­nu­cu “hayır” di­ye­bil­me ce­sa­re­ti­ni ha­tır­la­tır ki­şi­ye.

Do­ğa­yı, top­lu­mu ve in­sa­nı an­la­yan ve ge­lecek sez­gi­si­nin ışı­ğı­nı bi­lin­cin eke­nek­le­ri­ne sız­dı­ran şiir, olmuş bu­lu­nan­la ve ol­mak­ta olan­la ba­ğı­nı ko­part­ma­dan, ütop­ya­mı­zı çi­çek­len­di­rir. Biz ki, o ütop­ya­dan bugün, şu an ha­ya­tı­mı­za neyi ça­ğı­ra­bi­li­yor­sak, onu ya­şa­ya­bil­me­li­yiz. Bu durum, şi­irin ger­çek ile uyum­suz­lu­ğu­nu, onun ge­ri­lim­li bir alan ol­du­ğu­nu du­yum­sat­mak­ta­dır.

Şair, bu ge­ri­li­min san­cı­la­rı­nı göze alan ki­şi­dir; ger­çe­ğin hâl ve gi­di­şi­ne iti­raz daima şi­ir­den gel­miş­tir çünkü. Ger­çek, ya­lan­la yer de­ğiş­tir­di­ğin­de o, kendi ha­ki­ka­ti­ni kurar; ger­çek diye bel­le­ti­len ya­lan­la­rın per­de­si­ni ara­la­ya­rak, ha­ki­kat olanı gös­te­rir. Bu ne­den­le­dir ki, ik­ti­dar odak­lı hangi güç varsa, şairi ve şiiri sa­kın­ca­lı bul­muş­tur. Şiir ise iti­raz­la­rı­nı yük­sel­tir­ken, ölüme karşı ya­şa­mı, ka­ran­lı­ğa karşı şavkı, sa­va­şa karşı ba­rı­şı, sö­mü­rü­ye karşı alın te­ri­ni, kı­sıt­la­ma­la­ra ve zulme karşı öz­gür­lü­ğü sa­vun­ma­ya devam eder; bir yan­dan da her türlü öte­ki­leş­tir­me­ye karşı durur.

“Gülün gülle tar­tı­la­ca­ğı” bir dünya, aşk hâ­lin­de bir dün­ya­dır ve bu, şi­irin dü­şü­dür. Şiir, önce ken­di­ni aşk’laş­tı­ra­rak yola ko­yul­mak­ta ve ta­hay­yü­lün sı­nır­sız­lı­ğı­na doğru kanat vur­mak­ta­dır

Dünya Şiir Günü bütün bun­la­rı ye­ni­den ha­tır­la­mak ve ha­tır­lat­mak olsun.”

PEN Türkiye yaptığı açıklamada, “2020 Şiir Ödülü’nü bu ‘güzel abimiz’e sunarken, Ahmet Telli’yi de insanın, şiirin, yaşamın onurunu koruyan aydın ve şair kimliğiyle selamlıyor, kutluyoruz.” denildi.

 

      

Yorum yaz

PEN 2020 Şiir Ödülü Ödülü Ahmet Telli’ye (1 Yorum)

Tavsiye

Mehmet Sadık Medin
%d blogcu bunu beğendi: