Onur Şenli (1940-2017)

 

Onur ŞENLİ

Onur Şenli, 1 Ocak 1940’ta Ada­pa­za­rı (Sa­kar­ya)’nda dün­ya­ya gelir. Ba­ba­sı Sa­ba­hat­tin Bey, anası İsmet Hanım’dır. Ba­ba­sı­nın işi (ec­za­cı kal­fa­lı­ğı) ne­de­niy­le Çiv­ril (De­niz­li)’e gi­der­ler. Nüfus cüz­da­nı­nı Çiv­ril’de alır­lar. Nü­fus­ta doğum yeri Çiv­ril ola­rak gös­te­ri­lir.

İlk öğ­re­ni­mi­ni Uşak Gazi İlko­ku­lu’nda, or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Afyon’da lise son sı­nı­fı Vefa Li­se­si (İstan­bul) ile Namık Kemal Li­se­si (İzmir)’nde ta­mam­lar (1957-1958). Yük­sek öğ­re­ni­mi­ne Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’nde baş­lar (1958), ancak öğ­re­ni­mi­ne altı yıl ara ver­mek zo­run­da kalır (1968-1974). Bu dev­re­de, Ege Eksp­res Ga­ze­te­si’nde, “Genç­ler­le Baş­ba­şa” say­fa­sı­nı yö­ne­tir. 1965-1971 yıl­la­rı ara­sın­da ga­ze­te­ci­lik yapar. Tür­ki­ye İşçi Par­ti­si (TİP)’nin İzmir Genç­lik Kolu’nu kurar ve yö­ne­tir. 18 Ara­lık 1971’de Esin Hanım’la ev­le­nir, bu ev­li­lik­ten oğul­la­rı Ozan dün­ya­ya gelir (1972). Ti­ca­re­te atı­lır, ta­vuk­çu­luk­la uğ­ra­şır, yü­rü­te­mez. Kısa bir süre Adana’da bu­lu­nur, Yeni Adana Ga­ze­te­si’nde ça­lı­şır.İzmir’e ve ço­cu­ğu­na karşı duy­muş ol­du­ğu özlem ne­de­niy­le İzmir’e döner(1974). Aynı yıl çıkan aftan ya­rar­la­nır, dör­dün­cü sı­nıf­ta bı­rak­mış ol­du­ğu Tıp Fa­kül­te­si’nde öğ­re­ni­mi­ne devam eder. 1975 yı­lın­da Lale Hanım’la ev­le­nir. 1977’de Tıp Fa­kül­te­si’nden mezun olur; dok­tor ola­rak Van’a gider, üç yıl orada ça­lı­şır (1977-1980). As­ker­lik gö­re­vi­ni, 1980’de yedek subay ola­rak Di­yar­ba­kır 7. Ko­lor­du’da ifa eder. Va­ta­nî gö­re­vi­ni ta­mam­la­dık­tan sonra Ak­hi­sar (Ma­ni­sa)’da be­le­di­ye ta­bi­bi ola­rak on yıl ça­lı­şır. Bu sı­ra­da ikin­ci eşi Lale Hanım’dan da ay­rı­lır (1990). 1991 yı­lın­da Ak­hi­sar’da be­le­di­ye dok­to­ru iken, İzmir TRT’de THM ses ve saz sa­nat­çı­sı ola­rak ça­lı­şan Kıy­met Unu­tan Hanım’la ev­le­nir. 1992’de İzmir Za­fer­te­pe Sağ­lık Ocağı’na ata­nır. Emek­li olun­ca­ya kadar bu­ra­da ça­lı­şır (2002). Emek­li­lik ya­şan­tı­sı­nı eşi Kıy­met Hanım’la İzmir’de geçirmiştir.

Onur Şenli, şiire karşı ilgi duyar. Türk Sanat Mû­si­kî’sin­den hoş­la­nır. Sos­yal yönü kuv­vet­li, hayat dolu bir in­san­dır. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne bağlı, de­mok­rat, lâik, ulu­sal­cı ve dev­rim­ci bir ki­şi­li­ğe sa­hip­tir. Genç­lik dev­re­sin­de içki ve si­ga­ra kul­la­nır. Ancak sağ­lık du­ru­mun­dan do­la­yı, bu alış­kan­lı­ğı­nı bı­ra­kır. Agora Mey­ha­ne­si şi­iriy­le ta­nı­nan Şenli, şiir yaz­ma­ya devam eder. Şi­ir­le­ri; “Neş­ter” (1965), “İzmir İzmir Kent Kül­tü­rü ve Sanat Der­gi­si” (1966- 2013), “Yel­ken” (1968), “Ege Sanat” (1971), “İz Der­gi­si Sa­lih­li Şiir İkin­di­le­ri” (1988-2013)’nde ya­yım­la­nır*. Onur Şenli’nin şi­ir­le­ri bir ki­tap­ta top­lan­mış de­ğil­dir. Elin­de­ki me­tin­ler­le bir­lik­te ki­tap­laş­ma­ya gider mi, bi­le­mi­yo­ruz… Şi­ir­le­rin­den bir kısmı Avni Anıl, Yıl­maz Yük­sel, Vefik Ataç, İsmet Nedim (Sa­at­çi) ve Selda Bağ­can ta­ra­fın­dan bes­te­len­miş­tir.

Onur Şenli, genel ola­rak şi­ir­le­ri­ni ser­best ve­zin­le yaz­mış­tır. Kimi şi­ir­le­ri dört­lük, beş­lik ve al­tı­lık­lar hâ­lin­de dü­zen­len­miş ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.

Onur Şenli’nin de­de­si Rahmi Bey, Sa­lih­li’de Tekel Mü­dür­lü­ğü yapar, ba­ba­sı Sa­ba­hat­tin Bey, Sa­lih­li nüfus kü­tü­ğü­ne ka­yıt­lı­dır. O ne­den­le Onur Şenli, Sa­lih­li ile bağ­la­rı­nı ko­par­maz. Sa­lih­li’de her yıl dü­zen­le­nen kül­tür ve sanat et­kin­lik­le­ri bağ­la­mın­da, Sa­lih­li Şiir İkin­di­le­ri’ne zaman zaman ka­tı­lır; çı­ka­rı­lan İz der­gi­sin­de de şi­ir­le­ri ya­yım­la­nır. Onu, şa­iri­ni aşan şi­ir­ler yazan şa­ir­ler ka­te­go­ri­si­ne dâhil etmek müm­kün­dür. Şarkı söz­le­ri yaz­ma­ma­sı­na ve şair ola­rak öne çık­mak is­te­me­me­si­ne kar­şın, şi­ir­le­ri çok se­vil­miş ve bes­te­len­miş olan bir kısım şi­ir­le­ri­ne baş­ka­la­rı sahip çık­mış­tır. Onur Şenli, bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­muş­tur. Özel­lik­le şi­ir­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­miş ol­ma­sı­nı da içine sin­di­re­me­miş­tir. Sa­nat­çı dost­la­rı ara­sın­da; At­ti­lâ İlhan, Arif Ka­ra­koç, Şadan Gö­ko­va­lı, Tur­gay Gö­nenç, Aydın Yal­kut, Özkan Mert, Refik Dur­baş, Ataol Beh­ra­moğ­lu, Rüştü Şar­dağ, Hi­da­yet Ka­ra­kuş, Vey­sel Çolak, Tuğ­rul Kes­kin ve Namık Ku­yum­cu gibi isim­le­ri gös­te­re­bi­li­riz.

Yıl­la­rın es­ki­te­me­di­ği “Öm­rü­mü­zün Son Saati Çal­ma­dan Gel” ve “Agora Mey­ha­ne­si” eser­le­rin ya­za­rı şair Onur Şenli kan­ser te­da­vi­si gör­dü­ğü İzmir’deki bir has­ta­ne­de 8 Eylül 2017’de 77 ya­şın­da ölmüş, ce­na­ze­si Bor­no­va Eski Me­zar­lık’ta def­ne­dil­miş­tir.