Onur Şahin’in Bek­le­nen Ki­ta­bı “Bun” Çıktı

Onur Şahin’in Bek­le­nen Ki­ta­bı “Bun” Çıktı

2015 yı­lın­da ya­yım­la­nan ilk ki­ta­bı Gam­dan Kale ile büyük ilgi gören Onur Şahin’in yeni ki­ta­bı “Bun” kitap satış si­te­le­rin­de ve raf­lar­da. Mus­ta­fa Fırat’ın genel yayın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Mühür Ki­tap­lı­ğı Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sı­ma ha­zır­la­nan kitap; Bun Devri, Ölüm Re­si­ta­li, Koy­gun Trio ve Ka­ran­ti­na adlı dört bö­lüm­den olu­şu­yor.

İlk ki­ta­bı ile At­ti­lâ İlhan Ede­bi­yat Ödül­le­ri Jüri Özel Teş­vik Ödülü, Kı­yı-Ru­hi Türk­yıl­maz Şiir Ödülü ve Ulus­la­ra­ra­sı Şi­iris­tan­bul Fes­ti­va­li Sevda Ergin Şiir Ödü­lü­ne değer gö­rü­len şair, yeni ki­ta­bın­da ya­şa­dı­ğı­mız top­lum­sal kı­rıl­ma­la­rı ve ça­ğı­na ta­nık­lık et­me­nin sı­kın­tı­sı­nı lirik bir söy­le­yiş­le dile ge­ti­ri­yor.

Var­lık, Ya­sak­mey­ve, Şi­ir­den, Sin­can İstas­yo­nu, La­ci­vert, Aka­tal­pa, Akköy, Mühür gibi der­gi­ler­de şi­ir­le­ri ya­yım­la­nan Şahin’in ay­rı­ca bir­çok şa­irin şi­iri­ni ses­len­dir­di­ği ça­lış­ma­la­rı bu­lu­nu­yor.

Arka kapak şiiri:

Şu sız­la­yan san­cı­lı coğ­raf­yan­da
sı­kın­tı diye bir iklim var dört mev­sim,
gi­di­le­me­yen şe­hir­sin hep ken­di­ne,
telde diken, ya­ra­da dikiş, sözde yemin,
aksak sab­rın­la yü­rü­dü­ğün yol in­ci­nir,
ka­sa­ba hüznü, dağ yol­la­rı, ge­çit­ler,
yü­zün­de doğum le­ke­si gibi durur.