o müthiş bağ / Çağın Özbilgi

o müthiş bağ / Çağın Özbilgi

o müthiş bağ

…..(Çağın Özbilgi)

“Sen var ya,
ne­den­se beni hep
sen­den sor­ma­la­rın­dan
kor­kar­sın.”

Ahmet Cemal

belki de için­den çı­ka­ma­dı­ğın onca şeyin–
……………bam­baş­ka an­lam­la­rı var­dır
sa­rı­şın göl­gen esmer saç­la­rın­la içli – dışlı
bir ya­ra­nın yaş­ma­ğı­dır –bur­nu­nun ucun­da tüten ülke
yü­zün­de­ki gül­le­rin di­ken­le­rin­den hal­li­ce

öz­gür­lük! neyi dü­şün­dü­ğü­nü bil­me­di­ğin za­man­lar­dır

gün­düz ya da gece gibi
bir şe­kil­de baş­la­yıp! bir şe­kil­de biten her şey
hayat gibi, söz­cük­ler ku­şan­mış ağaç­lar gibi –tıpkı
yü­zü­nü dök­tü­ğün yas­tık­tan taşıp–
kuş­lar­dan izler taşır –var­lı­ğı­na

yüzün ger­çek,
     yüzün hangi yüzün,
          yüzün gül­me­nin di­ken­le­ri

ray­la­rı­nı el­le­rin­le kal­dır­dı­ğın şe­hir­ler­den–
……….ya­lı­na­yak geçer tren­le­rin ıs­lı­ğı
göz­le­ri­nin çu­kur­la­rın­da düş ya­nık­la­rı, mor lam­ba­lar
başak boylu ço­cuk­la­rın diz­le­ri­nin di­bin­de–
asıl olan ve ola­cak olan ara­sın­da­ki o müt­hiş bağ

sen sana sen­den ba­ka­maz­sın
ay­na­la­rı kır, için­de­ki ço­cu­ğa şans tanı
yeter ki rengi at­ma­sın inan­dı­ğın ku­ma­şın
ağ­zın­da oya­lan­ma­sın rengi kızıl tür­kü­ler

mü­kem­mel san­dı­ğın şey!
………………….mü­kem­me­le en uzak­tır

      

Yorum yaz