Notalara Tutunan Düşler: Beethoven / Özgür Sürek

Notalara Tutunan Düşler: Beethoven / Özgür Sürek

Notalara Tutunan Düşler: Beethoven

Özgür Sürek

 

Post­mo­dern za­man­lar her­ke­si tek tip bir tü­ke­ti­ci ha­li­ne ge­tir­mek için uğ­ra­şıp yerel kül­tür­le­ri ge­ri­ye atsa ve be­ğe­ni­le­ri aynı sem­bol­le­re sevk etse de in­san­lık ta­ri­hi­nin ina­nıl­maz de­rin­lik­te bir bi­ri­ki­mi var. Hayat için­de ne vakit çık­ma­za gir­sek, in­san­lı­ğın ortak mi­ra­sı sa­nat­çı­lar yo­lu­mu­zu ay­dın­la­tı­yor. Son yirmi yıl­dır üre­ti­len kül­tü­re bak­tı­ğı­mız­da özel­lik­le mü­zik­te ya­rı­na kim ka­la­bi­lecek so­ru­su zih­ni­mi­zi zaman zaman meş­gul edi­yor. İkonik mü­zis­yen­ler bu­gü­nün sanat or­ta­mın­da artık çık­mı­yor.

Kla­sik müzik, in­san­lı­ğın kül­tür ev­ri­mi­ni bize en güzel an­la­tan sa­nat­lar­dan biri. Mo­zart’ı din­le­di­ği­miz­de ay­dın­lan­ma ça­ğı­nın öne çıkan akıl­cı­lı­ğı­nı hemen his­se­de­riz, ma­te­ma­tik­sel bir mu­ci­ze mi­sa­li­dir eser­le­ri. Mo­zart ön­ce­sin­de­ki barok dö­ne­mi ise sa­ray­la­rıy­la ve ki­li­se­le­riy­le bir asrın at­mos­fe­ri­ni yan­sı­tır. Cho­pin gibi bes­te­ci­ler sa­na­yi dev­ri­mi son­ra­sı­nın şe­hir­leş­me­si­ne bir tepki olan ro­man­tik akı­mın isim­le­ri­dir. Benim çok sev­di­ğim Tc­ha­ikovsky din­le­yi­ci­nin ze­ka­sın­dan çok duy­gu­la­rı­na yö­ne­lir ve ro­man­tik dönem de­nin­ce ilk akla ge­len­ler­den­dir. Be­et­ho­ven bi­çim­sel ola­rak kla­sik dö­ne­min son sa­nat­çı­la­rın­dan­dır ve ro­man­tik dö­ne­me ge­çiş­te büyük kat­kı­sı var­dır.

2020 yılı dün­ya­da Be­et­ho­ven yılı ola­rak kut­la­na­cak. Çe­şit­li özel kon­ser­le­re baş­lan­dı bile. Ünlü bes­te­ci 250. Doğum yı­lın­da fark­lı et­kin­lik­ler­le ül­ke­miz­de de anı­la­cak. Be­et­ho­ven tam ola­rak ev­ren­sel­li­ği ya­ka­la­ya­bil­miş ve in­sa­na do­ku­na­bil­miş büyük bir sa­nat­çı. Be­şin­ci sen­fo­ni­yi din­le­di­ği­miz­de ondan et­ki­len­me­mek müm­kün mü? Hele do­ku­zun­cu sen­fo­nin oluş­tur­du­ğu duygu yo­ğun­lu­ğu ta­rif­le müm­kün mü?
Ya­ra­tı­cı okura ih­ti­ya­cı­mız var diyor Um­ber­to Eco, ben bu dü­şün­ce­nin müzik din­le­yi­ci­le­ri için de ge­çer­li ol­du­ğu­na inan­lar­da­nım. Işık­lar sön­dü­ğün­de ve şefin işa­re­tiy­le kon­ser baş­la­dı­ğın­da artık din­le­yi­ci­nin hayal gücü dev­re­ye girer. Be­şin­ci sen­fo­ni devam eder­ken zih­nin­de bam­baş­ka im­ge­ler be­li­rir in­sa­nın. Ese­rin sizde oluş­tur­du­ğu duygu ve dü­şün­ce yo­ğun­lu­ğu fark­lı çağ­rı­şım­la­ra kapı ara­lar. Gü­nü­müz in­sa­nı­nın bu gör­sel­lik ve sığ­lık bom­bar­dı­ma­nın­da belki de en çok ih­ti­ya­cı olan şey­ler hayal ku­ra­bil­mek, zi­hin­sel ve duy­gu­sal ola­rak de­rin­leş­mek.
Bazı kon­ser­ler­de çok güzel an­la­ra şahit olu­yo­rum. Çoluk çocuk gelen aile­ler özel­lik­le dik­ka­ti­mi çe­ki­yor. İnanın al­gı­sı ve be­ğe­ni­si taze olan ço­cuk­la­rın din­le­yiş­le­ri ve et­ki­le­niş­le­ri gör­me­ye değer. Gelin bu yıl büyük usta için dü­zen­le­necek olan kon­ser­ler­den bi­ri­ne ço­cuk­la­rı­mız­la be­ra­ber gi­de­lim. On­la­rı in­san­lı­ğa en güzel ar­ma­ğan­lar­dan Be­et­ho­ven ile ta­nış­tı­ra­lım.

Notalara Tutunan Düşler: Beethoven / Özgür Sürek (1 Yorum)

Tavsiye

Biz Güzel Bir Aileyiz
%d blogcu bunu beğendi: