“Nasrettin Hoca Aramızda” Hakkında Bir Söyleşi

 

 

 

 

 

 

 

Mizah ya­za­rı Ahmet Zeki Yeşil, yak­la­şık iki yıl önce bir­kaç Nas­ret­tin Hoca fık­ra­sı yaz­mış. Nas­ret­tin Hoca gü­nü­müz­de ya­şa­say­dı kar­şı­laş­tı­ğı olay­la­ra ve ki­şi­le­re ne tepki ve­rir­di ne söy­ler­di? Bu dü­şün­ce­den ha­re­ket­le yaz­dı­ğı fık­ra­la­rın be­ğe­nil­me­si, yeni kitap dü­şün­ce­si­ni oluş­tur­muş. Doğal ola­rak ki­ta­bın adı ‘Nas­ret­tin Hoca Ara­mız­da’ olmuş. El­bet­te ki, bir ön ha­zır­lı­ğı var. Yani gerek Nas­ret­tin Hoca ge­rek­se fık­ra­la­rıy­la il­gi­li araş­tır­ma­lar yap­mış. Kitap, 25-30 Eylül ta­rih­le­rin­de Di­yar­ba­kır TÜYAP Kitap Fuarı’nda oku­ruy­la bu­lu­şa­cak.

“Eğ­len­ce­li bir kitap ola­cak. Yine gül­dü­recek, yine dü­şün­dü­recek. Ve tabi, ya­şa­dı­ğı­nız ha­ya­tı sor­gu­la­ta­cak” diyor Yeşil.

Bu söz­ler, Yeşil’in mizah an­la­yı­şı hak­kın­da ye­te­rin­ce fikir ve­ri­yor.

‘Nas­ret­tin Hoca Ara­mız­da’ nasıl bir kitap?

“Kitap, öykü ta­dın­da ya­zıl­mış 101 fık­ra­dan olu­şu­yor. Yaz­dı­ğım fık­ra­la­rın, Nas­ret­tin Hoca fık­ra­la­rı­nın rengi ve çiz­gi­sin­de ol­ma­sı­na özen gös­ter­dim. Fık­ra­lar ne uzun ne de kısa. Fık­ra­lar der­le­me ol­ma­yıp, biz­zat ta­ra­fım­dan ya­zıl­mış­tır. Ko­nu­lar gü­nü­müz­de geç­mek­te­dir. Benim mi­za­hım­da argo ve küfür ol­ma­dı­ğı­nı okur­la­rım bilir. Yani, bu kitap da öyle.”

Pi­ya­sa­da çok sa­yı­da Nas­red­din Hoca fık­ra­la­rı ki­ta­bı bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tın­ca Yeşil, an­lat­ma­ya devam edi­yor:
“Evet, pi­ya­sa­da çok sa­yı­da Nas­red­din Hoca fık­ra­la­rı ki­ta­bı var. Ancak bun­lar, der­le­me. Bi­li­nen ve de bi­lin­me­yen fık­ra­lar bir ki­tap­ta top­lan­mış. Benim yaz­dı­ğım fık­ra­lar ise, ori­ji­nal­dir.”

Nas­red­din Hoca’dan ve fık­ra­la­rın özel­lik­le­rin­den kı­sa­ca söz eder mi­si­niz?

“Nas­red­din Hoca Ana­do­lu kah­ra­ma­nı, bir halk bil­ge­si­dir. 1208-1284 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­dı­ğı sa­nı­lı­yor. Siv­ri­hi­sar’da doğ­muş, orada imam­lık yap­mış, daha sonra yer­leş­ti­ği Ak­şe­hir’de ölmüş. Timur ile karşı kar­şı­ya gel­di­ği­ne ve ona şa­ka­lı söz­ler söy­le­di­ği­ne iliş­kin fık­ra­lar da var. Ko­mik­lik pe­şin­de koşan biri değil. İçinde ya­şa­dı­ğı top­lu­mun ve bi­rey­le­rin ku­sur­lu yön­le­ri­ni mizah di­liy­le eleş­ti­ri­yor, bil­gi­yi te­bes­süm et­ti­re­rek ve­ri­yor.

Nas­red­din Hoca fık­ra­la­rı, çok geniş bir coğ­raf­ya­da an­la­tıl­mak­ta­dır. Nas­red­din Hoca’nın, fık­ra­la­rın­da batıl inanç­lı in­san­lar ile iki­yüz­lü, çı­kar­cı ve ya­lan­cı in­san­la­rı eleş­tir­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Fık­ra­lar­da son sözü daima Nas­ret­tin Hoca söy­ler. Fık­ra­lar ha­ya­tın için­den­dir.”

Mizah öy­kü­le­ri­ni­zin, önce der­gi­ler­de ya­yım­lan­dı­ğı­nı sonra kitap ha­li­ne gel­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Nas­ret­tin Hoca fık­ra­lar için­de aynı yolu mu iz­le­di­niz? 

“Evet, ki­tap­ta yer alan fık­ra­la­rın bir­ço­ğu ede­bi­yat ve mizah der­gi­le­rin­de yer aldı. Do­la­yı­sıy­la, yaz­dı­ğım fık­ra­lar­la il­gi­li et­ki-tep­ki ala­bil­dim. Beni ce­sa­ret­len­di­ren de bu oldu.”

Mizah ki­tap­la­rı­nı­zın ka­pa­ğın­da ka­ri­ka­tü­re yer ve­ri­yor­su­nuz. Yeni ki­ta­bı­nı­zın ka­pa­ğı nasıl çi­zil­di?

“Evet, ki­tap­la­rı­mın ka­pa­ğın­da ka­ri­ka­tü­re yer ve­ri­yo­rum. Al­man­ya/Ber­lin’de ya­şa­yan ka­ri­ka­tür sa­nat­çı­sı Ha­ya­ti Bo­ya­cı­oğ­lu, ‘Nas­ret­tin Hoca Ara­mız­da’ için özel ola­rak bir ka­ri­ka­tür çizdi. Ki­ta­bın adın­dan ha­re­ket­le, içe­ri­ği­ni ba­şa­rıy­la ka­pa­ğı­na yan­sıt­tı.”

‘Nas­red­din Hoca Ara­mız­da’ hak­kın­da, son ola­rak ne söy­le­mek is­ter­si­niz? 

“İçinde bu­lun­du­ğu­muz çağda Nas­ret­tin Hoca’ya çok ih­ti­ya­cı­mız var. Bu kitap de­ğer­le­ri­mi­ze değer katma ve marka yapma ça­ba­sı­dır. Diğer mizah ki­tap­la­rım­da ol­du­ğu gibi bu ki­ta­bın da yaşı yok. Hem bü­yük­ler hem de kü­çük­ler oku­ya­cak. Eğer, ken­di­ni­zi çev­re­ni­ze din­let­mek ve dik­kat­le­ri­ni çek­mek is­ti­yor­sa­nız bu kitap sizin yar­dım­cı­nız ola­cak­tır.”

 

Tavsiye

Samim Kocagöz