Mühür Ki­tap­lı­ğı 2021 Şiir Ödülü

Mühür Ki­tap­lı­ğı Ya­yı­ne­vi, iyi şiire yeni bir alan açmak ve şiire gönül ve­ren­le­ri yü­rek­len­dir­mek ama­cıy­la, “2021 Şiir Ödülü” dü­zen­le­di. Ödüle, 01­Mart-31 Ağus­tos 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da baş­vu­ru­la­bi­lecek. So­nu­cu 5 Ekim 2021 ta­ri­hin­de açık­la­na­cak olan ödü­lün se­çi­ci ku­ru­lun­da Tur­gay Kan­türk, Ersun Çıp­lak, Özlem Tez­can Dert­siz, Serap Er­do­ğan, İsmail Cem Doğru ve Mus­ta­fa Fırat yer alı­yor. Mühür Ki­tap­lı­ğı Yayın Da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Fırat ko­nuy­la il­gi­li ola­rak, “Ül­ke­mi­zin ve tüm dün­ya­nın için­den geç­ti­ği sı­kın­tı­lı dö­nem­de, ümit­le­ri­mi­zi ede­bi­yat­la ta­ze­le­ye­ce­ğiz” dedi. Bi­lin­di­ği gibi geçen yıl, Mem Te­ne­tî’nin ‘The Ele­ments’ adlı dos­ya­sı ödüle layık gö­rül­müş­tü.

“Mühür Ki­tap­lı­ğı 2021 Şiir Ödülü” ile il­gi­li diğer bil­gi­ler ve ka­tı­lım ko­şul­la­rı şöyle:

1. Ödüle daha önce der­gi­ler­de ya­yım­lan­mış olsa da kitap ola­rak ya­yım­lan­ma­mış ve daha önce her­han­gi bir ödül al­ma­mış şiir dos­ya­la­rı ka­tı­la­bi­lir. Her ka­tı­lım­cı ödüle sa­de­ce bir dos­yay­la ka­tı­la­bi­lir.

2. Ödüle ka­tı­lan eser sa­hip­le­ri dos­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de açık kim­li­ği­ni belli edecek isim, rumuz ve işa­ret kul­lan­ma­ma­lı­dır. Ka­tı­lım­cı­lar dos­ya­la­rıy­la aynı paket içe­ri­sin­de ka­pa­lı bir zar­fın için­de kim­lik ve ile­ti­şim bil­gi­le­ri­ni gön­der­me­li­dir.

3. Ödüle baş­vu­ra­cak şiir dos­ya­sı­nı kitap ola­bi­lecek ni­ce­lik­te, Times New Roman ka­rak­te­rin­de 12 punto ile bil­gi­sa­yar­da ya­zıl­mış ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

4. Dos­ya­lar A-4 for­ma­tın­da 6 kopya ola­rak aşa­ğı­da ve­ri­len ad­re­se kargo ya da pos­tay­la ulaş­tı­rıl­ma­lı­dır.

5. Gön­de­ri­len dos­ya­lar, ön jüri ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lip, se­çi­ci ku­ru­la ile­ti­le­cek­tir.

6. Elden ya da e-pos­ta yo­luy­la ya­pı­lan baş­vu­ru­lar kabul edil­me­ye­cek­tir.

7. Şiir da­lın­da yal­nız­ca bi­rin­ci­lik ödülü ve­ri­lecek, ka­za­nan dosya Mühür Ki­tap­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­na­rak ki­tap­laş­tı­rı­la­cak­tır.

8. Jü­ri­nin gerek gör­me­si du­ru­mun­da “Jüri Özel Ödülü” ve­ri­le­bi­lir.

9. Gön­de­ri­len dos­ya­lar her­han­gi bir ne­den­le iade edil­me­ye­ce­ği gibi ödüle baş­vu­ru sa­hip­le­ri ilan edi­len tüm ko­şul­la­rı kabul etmiş sa­yı­lır.

10. Ödül alan şa­irin te­li­fi Mühür Ki­tap­lı­ğı ile ya­pı­la­cak söz­leş­mey­le kitap ola­rak öde­ne­cek­tir.
11. Se­çi­ci kurul üye­le­ri, Mühür Ki­tap­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı, bi­rin­ci de­re­ce­den ak­ra­ba­la­rı ödüle baş­vu­ra­maz­lar.
12. Mühür Ki­tap­lı­ğı Şiir Ödülü bu yıl­dan iti­ba­ren şiir ödülü almış şair, daha son­ra­ki yıl­lar­da bu ödüle baş­vu­ra­maz­lar.

13. Eser gön­der­mek için adres: “Mühür Ki­tap­lı­ğı Bos­fo­ho­rus Er­gu­van Ev­le­ri 11- A D:11 219. Sok. Ata­kent Mah. Hal­ka­lı – Kü­çük­çek­me­ce – İstan­bul” şek­lin­de­dir. Posta ve kar­go­da­ki ge­cik­me­ler dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır.