Meşeler Göverince / Nail Uyar

Meşeler Göverince / Nail Uyar

MEŞELER GÖVERİNCE

(Nail Uyar)

Ya­za­rın, daha ya­yım­la­nan Gonca Bir Güldü, Göz­le­rim Yolda, Si­lah­la­rın Göl­ge­sin­de Aşk isim­li ki­tap­la­rın­da Türk­çe­nin zen­gin an­la­tım ola­nak­la­rın­dan ya­ra­lan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ana­do­lu in­sa­nı­nın ya­şa­mı­nı ken­di­ne özgü bi­çe­miy­le an­la­tı­yor. İnsanı ve do­ğa­yı an­la­tır­ken de yalın, içten bir dil kul­la­nı­yor.

Post­mo­der­nist sanat an­la­yı­şı­nın hakim ol­du­ğu gü­nü­müz­de top­lum­cu sanat an­la­yı­şıy­la fark­lı bir duruş ser­gi­le­yen yazar, yeni ki­ta­bı Me­şe­ler Gö­ve­rin­ce’de bas­kı­yı, zulmü, dış­lan­mış­lı­ğı, iha­ne­ti, ay­rı­lı­ğı, acıyı, aşkı, umudu har­man­la­ya­rak yeni öy­kü­ler su­nu­yor bize. İnsa­nın ölüm kar­şı­sın­da­ki ça­re­siz­li­ğin­de bile bir çıkış yolu ara­ma­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor bize.

İnce­den in­ce­ye in­sa­nın içine iş­le­yen, yürek bur­kan, ya­şan­mış ya da ya­şan­mak­ta olan olay­la­rın yanı sıra ger­çek­çi göz­lem­le­rin de de­ği­şik bo­yut­lar­da dile ge­ti­ri­li­şi­ne tanık olu­yo­ruz. Yıl­lar­dır acıy­la yoğ­ru­lan bu coğ­raf­ya­da içten içe kay­na­yan in­san­la­rın san­cı­lı iliş­ki­le­ri­nin de sor­gu­lan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.

 

NAİL UYAR

16 Ekim 1956’da Uşak’ın Eşme il­çe­si­ne bağlı “Gü­ney­köy” kö­yün­de doğdu. Top­rak­sız bir aile­nin dört ço­cu­ğu­nun il­ki­dir. Dün­ya­ya göz­le­ri­ni aç­tı­ğın­da ba­ba­sı as­ker­dey­di ve o ge­lin­ce­ye dek kim­lik cüz­da­nı çı­ka­rı­la­ma­dı. 1959 yı­lın­da çı­kar­tı­lan nüfus cüz­da­nı­na doğum ta­ri­hi 10 Ocak 1959 ola­rak ya­zıl­dı.

İlko­ku­lu, Sa­lih­li’deki Namık Kemal İlko­ku­lu’nda baş­la­yıp (1965), Şe­hit­ler İlko­ku­lu’nda bi­tir­di (1970). TCDD’de ça­lı­şan ba­ba­sı­nın aynı yıl, okul­lar yaz ta­ti­li­ne gi­rer­ken İzmir’e ta­yi­ni çıktı… 1973 yı­lın­da Or­ta­oku­lu İzmir/Çiğli’de, 1977 yı­lın­da li­se­yi İzmir/Kar­şı­ya­ka’da bi­tir­di.

Ço­cuk­lu­ğu ve genç­li­ği yok­sul­luk için­de geçen ya­za­rın, yap­tı­ğı iş ve ça­lış­tı­ğı iş­yer­le­ri­nin sa­yı­sı yir­mi­den faz­la­dır. Genç­lik yıl­la­rın­da bir yan­dan okudu, bir yan­dan da çe­şit­li (tarım, in­şa­at, bir­çok esnaf ve sa­nat­kâ­rın ya­nın­da çı­rak­lık v.b) iş­ler­de ça­lış­tı.

1978 yı­lın­da baş­la­dı­ğı Buca Eği­tim Ens­ti­tü­sü’ndeki öğ­re­ni­mi­ni, si­ya­si ger­gin­lik ne­de­niy­le ta­mam­la­ya­ma­dı. Ar­dın­dan 5 Mart 1979 yı­lın­da as­ke­re alın­dı. 12 Eylül 1980’deki as­ke­ri dar­be­de si­la­hal­tın­da bu­lu­nan yazar 5 Kasım 1980’de ter­his oldu.

1980’den 1985’e kadar çe­şit­li iş yer­le­rin­de yö­ne­ti­ci­lik, mu­ha­se­be­ci­lik, yerel ga­ze­te­ler­de mü­dür­lük ve köşe ya­zar­lı­ğı yaptı. 1985 yı­lın­dan iti­ba­ren kendi nam ve he­sa­bı­na mu­ha­se­be­ci ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı; sonra bu mes­lek­ten 2005 yı­lın­da emek­li oldu. Halen kendi bü­ro­sun­da emek­li ola­rak mes­le­ği­ni sür­dür­mek­te­dir.

Yaz­ma­ya ilk ola­rak 1974 yı­lın­da baş­la­dı. İlk öy­kü­sü Eylül 1978’de Çiğli ga­ze­te­si­nin sanat say­fa­sın­da ya­yın­lan­dı. Sonra Öykü Tek­ne­si, De­li­ler Tek­ne­si, Ber­fin Bahar, Sanat So­ka­ğı, Af­ro­dis­yas Sanat, Mavi Ada, Sin­can İstas­yo­nu, Batı Söz, Gün­cel Sanat, Ekin Sanat, Yaşam sanat, İnsan­cıl, Pa­ti­ka, Kum, La­ci­vert, Kar­de­len, Kar, Beş­par­mak, Kıyı, Tmo­los, Ka­sa­ba Sanat, Her­şe­ye Kar­şın, Yeni Dönem, Mavi, Er­ci­yes v.b. gibi sanat ve ede­bi­yat der­gi­le­rin­de öy­kü­le­ri; ay­rı­ca çe­şit­li dergi ve ga­ze­te­ler­de sanat ve ede­bi­yat­la il­gi­li ya­zı­la­rı; bunun ya­nın­da Ana­fil­ya, Özgür Pen­ce­re, Havuz gibi e-der­gi­ler­de de öy­kü­le­ri ya­yın­lan­dı. Ay­rı­ca 1997-1998 yıl­la­rın­da, böl­ge­sel yayın yapan Radyo İzmir’de Per­şem­be gün­le­ri saat 16.​oo-18.​oo ara­sın­da “Olay­la­ra Bakış” prog­ra­mı­nı ga­ze­te­ci bir ar­ka­da­şıy­la ha­zır­la­yıp, sundu.

Sanat ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.Al­dı­ğı ödül­ler:

“Ana­do­lu Ba­sı­nı ve Yol Ay­rı­mı” adlı köşe ya­zı­sıy­la Ana­do­lu Basın Bir­li­ği Ege Şube Baş­kan­lı­ğı ödülü (1995)

Ede­bi­ya­ta kat­kı­sın­dan do­la­yı Çiğli Be­le­di­ye­si’nce Te­şek­kür Plâ­ke­ti (1999)

“Can Yol­da­şı” öy­kü­süy­le La’l Kül­tür ve Sanat e-der­gi­si Man­si­yon Ödülü (2007)

Çiğli ga­ze­te­si “Basın Emek Ödülü” (2010)

İzmir Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası “Mes­le­kî Hiz­met, Emek ve Katkı Ödülü” (2010

Ki­tap­la­rı:

Son Yü­rü­yüş (öykü) Mayıs 1999 Kendi Ya­yı­nı

Yaz­mak Bir Sev­da­dır (de­ne­me) Ara­lık 2000 Tam Ya­yın­la­rı

Suya Düşen Umut­lar (anı-acı) Kasım 2007 Bir­nu­ma­ra Ya­yın­la­rı

Gonca Bir Güldü (öykü) Mayıs 2010 Lider, Nisan 2018 Kora Yayın

Göz­le­rim Yolda (öykü) Ha­zi­ran 2013 Kora Yayın

Si­lah­la­rın Göl­ge­sin­de AŞK (öykü) Nisan 2016 Kora Yayın

 

Ya­zış­ma ad­re­si: Ata­şe­hir Ma­hal­le­si, Ana­do­lu Cad­de­si, No:951/228 (Be­le­di­ye İş Mer­ke­zi) Çiğli/İZMİR

Te­l: 0535 218 63 96

 

Meşeler Göverince / Nail Uyar (2 Yorum)

%d blogcu bunu beğendi: