M. Su­nul­lah Arı­soy 2020 Şiir Ödülü

M. Su­nul­lah Arı­soy 2020 Şiir Ödülü

M. Su­nul­lah Arı­soy 2020 Şiir Ödülü

Ku­şa­da­sı Eği­tim ve Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen M. Su­nul­lah Arı­soy 2020 Şiir Ödülü ‘’ÖDÜNÇ­LE­ME’’ adlı dos­ya­sıy­la Bekir Dadır’a ve­ril­di. Hi­da­yet Ka­ra­kuş, Ayten Mutlu, Ahmet Özer, Çiğ­dem Sezer ve Halim Ya­zı­cı’dan olu­şan se­çi­ci ku­ru­lun da ka­tı­la­ca­ğı ödül tö­re­ni, gü­nü­müz ko­şul­la­rı ne­de­niy­le ile­ri­de be­lir­ti­lecek bir ta­rih­te Ku­şa­da­sı F.Özel Ara­bul Kül­tür Mer­ke­zin­de (KU­AK­MER) ya­pı­la­cak­tır.

M. Su­nul­lah Arı­soy Ödülü daha ön­ce­ki yıl­lar­da Türk dili ala­nın­da Emine Yurt­çu, Zer­rin Küs­mez, Selma Kavas, Prof. Dr. Ömer De­mir­can, Ali Dün­dar ve İlhan Türk’e; şiir da­lın­da ise Hay­dar Ünal, Mus­ta­fa Yıl­dız, Asım Öz­türk, Zey­nep Ku­ra­da, Ayten Mutlu, Tur­gay Fi­şek­çi, Se­la­hat­tin Yol­gi­den, Arzu K. Ay­çi­çek, Vey­sel Çolak, Mu­zaf­fer Kale, Ahmet Gün­baş, İhsan Topçu, Ergül Çetin, Hakan Cem, Se­la­mi Ka­ra­bu­lut, Can Si­na­noğ­lu, Hü­se­yin Ata­baş, Bey­tul­lah Kılıç ve Çağın Öz­bil­gi’ye ve­ril­miş; Halim Ya­zı­cı, Hilal Ka­ra­han, Ömür Öz­çe­tin, Gü­lüm­ser Çan­ka­ya, Seçil Avcı ve Emin Kaya da KEGEV özel ödül­le­ri­ne değer gö­rül­müş­tü.

Ya­şa­mı­nın son yıl­la­rı­nı Ku­şa­da­sı’nda ge­çi­ren ve ölü­mün­den sonra ken­di­si­ne ait 5.000 ki­ta­bın, eşi Ülkü Arı­soy ta­ra­fın­dan Ku­şa­da­sı Eği­tim ve Ge­liş­tir­me Vakfı’na ba­ğış­lan­ma­sıy­la vakıf bün­ye­sin­de adını ta­şı­yan bir kü­tüp­ha­ne açı­lan M. Su­nul­lah Arı­soy’un anı­sı­nı ya­şat­mak ama­cıy­la ve­ri­len ödül ge­lecek yıl­lar­da da sür­dü­rü­le­cek­tir.

16.04. 2020
KEGEV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı
Şefik SÖZER

BEKİR DADIR
1993 yı­lın­da Şan­lı­ur­fa’da doğdu. An­tal­ya Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mün­de son sınıf öğ­ren­ci­si. Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si’nde Fel­se­fe bö­lü­mün­de bi­rin­ci sınıf öğ­ren­ci­si. Şi­ir­le­ri, eleş­ti­ri, in­ce­le­me ya­zı­la­rı ve söy­le­şi­le­ri: Ya­sak­mey­ve, Var­lık, Hür­ri­yet Gös­te­ri, Yeni e, Şi­ir­den, Mühür, Hayal, Çağ­daş Türk Dili, Kıyı, Ev­ren­sel, Ay­dın­lık Kitap, Art­ful­li­ving, Par­şo­men Fan­zin gibi ga­ze­te ve der­gi­ler­de ya­yım­lan­dı.

Öy­kü­le­ri: Og­gi­to, Öykü Ga­ze­te­si, İshak Ede­bi­yat gibi yer­ler­de ya­yım­lan­dı.

Çöl Bah­çı­va­nı adlı dos­ya­sıy­la 22. Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü’ne değer gö­rül­dü.

Çöl Bah­çı­va­nı dos­ya­sı Eylül 2018 ta­ri­hin­de Hayal Ya­yın­la­rı eti­ke­tiy­le ki­tap­laş­tı­rıl­dı

      

M. Su­nul­lah Arı­soy 2020 Şiir Ödülü (1 Yorum)

  1. Genç yetenekleri gördükçe ben sevinmeyeyim de kimler sevinsin? Ben uumut dolu olmayayım da sanattan rahatsız olan müsveddeler mi sevinsin?
    Güzel günlere öncümen olmanızı dilerim.
    65 yaş üstü Halil Güney

%d blogcu bunu beğendi: