M.​ SU­NUL­LAH ARI­SOY 2022 ŞİİR ÖDÜLÜ

KEGEV’ in dü­zen­le­di­ği ve ilki 1996 ‘da ve­ri­len M. Su­nul­lah ARI­SOY ödülü, bu yıl da şiir da­lın­da ve­ri­lecek.

M. Su­nul­lah ARI­SOY’ un Türk­çe­ye gös­ter­di­ği özen ve emek göz önüne alı­na­rak, ödüle ka­tı­la­cak ya­pıt­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­sin­de Türk­çe­ye özen, be­lir­le­yi­ci ölçüt ola­cak­tır.

KA­TIL­MA KO­ŞUL­LA­RI :

1. 01 Ocak – 31 Ara­lık 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­yım­la­nan ve daha önce ödül al­ma­mış şiir ki­tap­la­rı ya da kitap oy­lu­mun­da­ki (en az 15 şi­ir­den olu­şan) şiir dos­ya­la­rı ile ödüle aday olu­na­bi­lir. Ödüle ka­tı­lan ya­pıt­lar ara­sın­da, se­çi­ci kurul de­ğer­len­dir­me­le­ri­nin bi­ti­mi olan 15.04.2022 ‘ e kadar her­han­gi bir ödül ka­za­nan yapıt de­ğer­len­dir­me dışı ka­la­cak­tır.
2. Son baş­vu­ru ta­ri­hi 31 Ara­lık 2021’dir.

3. Ödüle ka­tı­la­cak kitap ya da dos­ya­nın altı ör­ne­ği­nin ka­tı­lım­cı ya da onun yet­ki­li kıl­dı­ğı ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan bir baş­vu­ru di­lek­çe­si eş­li­ğin­de, öz­geç­miş ve ile­ti­şim bil­gi­le­riy­le bir­lik­te, elden ya da posta ile aşa­ğı­da­ki ad­re­se ulaş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

KEGEV M.​SU­NUL­LAH ARI­SOY ŞİİR ÖDÜLÜ SE­YAK­MER Dağ Mah. Deniz Sok. No: 16 Ku­şa­da­sı / AYDIN 09400

4. Se­çi­ci Kurul: Hi­da­yet KA­RA­KUŞ, Ayten MUTLU, Ahmet ÖZER, Çiğ­dem SEZER ve Halim YA­ZI­CI’dan oluş­mak­ta­dır.

5. Ödül, 3.000 ( üç bin ) TL.’dir ve ka­za­nan ya­pı­tın sa­hi­bi­ne pan­de­mi ko­şul­la­rı izin ve­rir­se 13.05.2022 ta­ri­hin­de , Ku­şa­da­sı’nda dü­zen­le­necek tören sı­ra­sın­da pla­ket ile bir­lik­te ve­ri­le­cek­tir.

6. Ödül bö­lüş­tü­rül­me­ye­cek­tir.

7. Ödüle KEGEV Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Se­çi­ci Kurul üye­le­ri aday ola­maz­lar.

M. SU­NUL­LAH ARI­SOY ŞİİR ÖDÜLÜ SEK­RE­TERLİĞİ:

Şa­di­ye EVGİN : KEGEV Mü­dü­rü

0 506 545 01 88 kegev.​net@​hot­ma­il.​com

Zer­rin BO­RA­TAV BAĞÇİVAN: Eş­gü­düm So­rum­lu­su

0 542 675 40 03 – zer­rin­bo­ra­ta­v@​gmail.​com

      

Yorum yaz