Lütfü Dağ­taş’ın, “Fo­toğ­ra­fın Ya­zın­sal Hal­le­ri” ser­gi­si An­tal­ya’da açı­la­cak

“An­tal­ya Ede­bi­yat Gün­le­ri” kap­sa­mın­da, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin 4-7 Kasım ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği et­kin­lik­te, Fo­toğ­raf­çı/Ga­ze­te­ci/Yazar Lütfü Dağ­taş’ın “Fo­toğ­ra­fın Caz Sa­at­le­ri” isim­li ser­gi­si açı­la­cak. Ser­gi­nin kü­ra­tör­lü­ğü­nü İbra­him Ka­ra­oğ­lu ya­pı­yor.

Fo­toğ­ra­fı düş gü­cü­nün temel bir ey­le­mi­ne dö­nüş­tü­rüp ışığı, göl­ge­yi, nes­ne­le­ri fark­lı bir görme bi­çi­miy­le, bü­yü­lü gö­rün­tü­ler­le, yeni bir ger­çek­lik­le ve yeni bir dille sunan Lütfü Dağ­taş; her biri özgün ya­ra­tı­lar üre­ten sa­nat­çı­la­rın al­gı­la­rıy­la, sa­nat­sal bir dille ta­nım­la­tı­yor fo­toğ­raf­la­rı­nı. Alı­şıl­mı­şın dı­şın­da, üre­ti­ci, dö­nüş­tü­rü­cü bir bu­luş­may­la yan yana gelen sa­nat­çı­lar; çağ­rı­şım­lar­dan, gör­sel im­ge­ler­den, fo­toğ­ra­fın de­rin­lik­le­rin­den ve es­te­tik çö­züm­le­me­ler­den yola çı­ka­rak kendi oku­ma­la­rı­nın, duy­gu­la­nım­la­rı­nın sa­nat­sal at­la­sı­nı, ya­zın­sal bir dile ter­cü­me edi­yor­lar.

Lütfü Dağ­taş ser­giy­le il­gi­li ola­rak,”Bu sergi, sa­nat­çı dost­lar­la el ele ve­re­rek bir­lik­te ko­tar­dı­ğı­mız bir ça­lış­ma­nın ürü­nü­dür. Sa­nat­sal amaç­la çek­ti­ğim fo­toğ­raf­lar üze­ri­ne, yurt için­de ve dı­şın­dan de­ği­şik sanat dal­la­rın­dan 99 kül­tür in­sa­nı metin, resim, ka­ri­ka­tür ve fo­toğ­raf ara­cı­lı­ğıy­la de­ğer­len­dir­me yap­tı­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bi­lin­di­ği gibi sa­nat­çı­nın ilk pro­je­si, ka­ra­ta­bak­lık ola­rak ad­lan­dı­rı­lan; se­pi­ci­lik, deb­bağ­lık, gön­cü­lük ola­rak da bi­li­nen Ana­do­lu’nun en eski za­na­atı­na iliş­kin fo­toğ­raf­la­rın­dan olu­şu­yor. Diğer pro­je­si ise, İzmir kent ta­ri­hin­de iz bı­rak­mış Ya­hu­di­ha­ne üze­ri­ne­dir.

“Fo­toğ­ra­fın Caz Sa­at­le­ri” isim­li ser­gi­de yer alan sa­nat­çı­lar ise şöyle:
Adnan Öz­yal­çı­ner, Ahmet Büke, Ahmet Önel, Ahmet Özer, Ahmet Telli, Ahmet Zeki Yeşil, Avram Ven­tu­ra, Aydın Afa­can, Ayşe Ki­lim­ci, Ayşe Sa­rı­sa­yın, Biket İlhan, Bri­git­te Walks, Canan Er­dön­mez, Cen­giz Onu­ral, Cum­hur Er­te­kin, Damla Mer­si­nu, Deniz Mo­ra­lı­gil, Duygu Yay­man, Efdal Se­vinç­li, Ekrem Kah­ra­man, Elif Ay­doğ­du Oral, Elif Nay­man, Eray Özbek, Ercan Akyol, Eren Aysan, Erol Öz­yi­ğit, Ertem Göreç, Er­tuğ­rul Kars­lı­oğ­lu, Esme Aras, Ethem Baran, Ferda İzbu­dak Akın­cı, Fer­ruh Tunç, Figen Bin­gül, Gamze Gül­ler, Gerd Menia, Gök­han Ak­çu­ra, Gönül Ça­tal­ca­lı, Gül­sin Onay, Gül­te­kin Emre, Ha­ti­ce Doğan, Ha­ti­ce Gökçe, Hi­da­yet Ka­ra­kuş, Hü­se­yin Peker, İbra­him Çift­çi­oğ­lu, İbra­him Ka­ra­oğ­lu, İdris At­ma­ca, İpek Ca­ba­dak, İzzet Ke­ri­bar, Kadir Ekin­ci, Kemal Öz­de­mir, Koray Ariş, Leyla Ruhan Okyay, Liane Ben­cu­ya, Lütfü Dağ­taş, Ma­vi­sel Yener, Meh­met Atil­la, Meh­met Ay­doğ­du, Meh­met Bay­han, Merih Ako­ğul, Murat Bat­man­ka­ya , Murat Ben­gi­su, Mutlu Polat, Nedim Gür­sel, Os­man­tan Erkır, Ömer Çam, Pelin Buz­luk, Resul Ay­te­mür, Sa­bi­ha Yan­dı­ğa, Salih Bolat, Salim Çetin, Sel­çuk Altun, Sema Bar­las, Semih Çe­lenk, Ser­dar Arat, Ser­dar On­gur­lar, Sonia Poch Pa­re­ra, Suat Ünal­dı, Şadan Gö­ko­va­lı, Şenay Eroğ­lu Aksoy, Şi­na­si Dik­men, Şük­ran Yücel, Şükrü Erbaş, Tan Oral, Tanju Ak­le­man, Tar­han Gür­han, Tuğ­rul Kes­kin, Tun­cay Ya­ka­lı, Tur­gay Pa­sin­li­gil, Tur­gut Çe­vi­ker, Uğur Kök­den, Utku Var­lık, Ümit Uysal, Vey­sel Çolak, Vol­kan Çan­dar, Yunus Bekir Yur­da­kul, Yusuf Tuvi, Yük­sel Pa­zar­ka­ya, Zahit Bü­yü­kiş­le­yen, Zey­nep Özcan

      

Yorum yaz