Kötülük Eden Kötülük Bulur / Hacer Taner Bulut

Hacer TANER BULUT, De­niz­li ilinin Tavas İlçe­si­nin Yorga kö­yün­de doğ­du. De­niz­li’nin Mer­ke­ze­fen­di il­çe­sin­de ya­şı­yo­r. İlköğ­re­ni­mi­mi Tavas ‘Yorga Köyü İlko­ku­lun­da, Or­ta­oku­lu Nik­fer Büyük konak Or­ta­oku­lun­da, Li­se­yi Tavas Ana­do­lu Li­se­sin­de, Üni­ver­si­te­yi Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­sin­de, Yük­sek Li­san­sı­nı da Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Eği­tim Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mün­de ta­mam­la­dı. De­niz­li’de Oktay Mer­sin Özel Eği­tim Ana­oku­lun­da yö­ne­ti­ci­lik yap­mak­ta­dır. Ev­li­ bir çocuk annesidir.

‘’Ef­sun­lu Ma­sal­lar 1 ve Ef­sun­lu Ma­sal­lar 2’’ ki­tap­la­rı­nın ya­za­rı­ olan Bulut. ay­rı­ca ka­fi­ye net, Ak­do­ğan gen, Halk Ede­bi­ya­tı Der­gi­si, Si­na­da Der­gi­si ve Ka­sa­ba­dan Esin­ti Der­gi­le­rin­de yazmaktadır.

Kötülük Eden Kötülük Bulur / Hacer Taner Bulut

Kötülük Eden Kötülük Bulur

Hacer Taner Bulut

Ma­sa­lın ya­la­nı mı olur­muş!
O yalan bu yalan,
Fili yuttu bir yılan…
Bu da mı yalan?
Der­ken; sa­bah­le­yin erken,
Ke­çi­ler ko­yun­la­rı tıraş eder­ken,
Tahta ku­ru­su saz çalar,
Sıçan cirit atar iken,
Çık­mış bir ko­ca­ka­rı or­ta­ya…
En so­nun­da açmış ağ­zı­nı
Yum­muş gö­zü­nü.
Bir laf etmiş,
Bir laf etmiş…
Ba­ka­lım ne laf­lar etmiş…

Çok eski za­man­la­rın bi­rin­de bir koyun sü­rü­sü var­mış. Bu sürü çoban ta­ra­fın­dan her sabah kır­la­ra gö­tü­rü­lür, ot­la­tı­lır, akşam olun­ca da ağıla ka­pa­tı­lır­mış.

Gel zaman, git zaman sü­rü­ye yeni bir koyun ka­tıl­mış. Bu koyun hiç diğer ko­yun­la­ra ben­ze­mi­yor­muş. O ka­ba­rık tüylü, gücü kuv­ve­ti ye­rin­de be­si­li bir ko­yun­muş. Sa­hi­bi­ne de her gün kova kova süt ve­rir­miş.

An­la­ya­ca­ğı­nız yeni ko­yu­nun ma­ha­ret­le­ri say­mak­la bit­mez­miş.

Bu durum tüm ko­yun­lar ve koç­lar ara­sın­da ya­yıl­mış. Tüm koç­lar yeni ko­yu­nun pe­şi­ne düş­müş. Onu bir ke­re­cik ya­kın­dan gö­re­bil­mek için bir­bir­le­ri­ne gir­miş­ler.

Koç­la­rın yeni ko­yu­na olan il­gi­si Koyun Ya­pa­ğı­lı­yı fena halde kıs­kan­dır­mış.

Koyun Ya­pa­ğı­lı­nın kıs­kanç­lı­ğı öyle böyle de­ğil­miş. O artık ge­ce­le­ri de uyu­ya­maz olmuş. Bir gece bir­den ak­lı­na yeni ko­yu­nu çift­lik­ten gön­der­mek gel­miş. Sa­ba­ha kadar ka­fa­sın­da plan­lar kurup dur­muş. En so­nun­da ak­lı­na bir hin­lik gel­miş. Or­ta­dan kal­dırt­mak­mış.

Er­te­si sabah çoban çift­li­ğe girip ko­yun­la­rı ot­lat­ma­ya gö­tür­müş. Bunu fır­sat bilen Koyun Ya­pa­ğı­lı, ço­ba­nı ve diğer ko­yun­la­rı pun­du­na ge­ti­rip, so­lu­ğu kur­dun ya­nın­da almış.

Kurda, çar­ça­buk pla­nın­dan bah­set­miş. Bu plan kur­dun fena halde ağ­zı­nı su­lan­dır­mış. İkisi an­la­şıp ay­rıl­mış­lar.

O gece Ya­pa­ğı­lı, kur­dun gel­di­ği­ni görüp, çift­li­ğin ka­pı­sı­nı açmış. İçeri giren kurt hızla yeni gelen ko­yu­na sal­dır­mış. Onu bir lok­ma­da mi­de­ye in­di­ri­ver­miş. Bak­mış karnı doy­ma­mış. Böyle olun­ca da gözü Koyun Ya­pa­ğı­lı­ya ta­kıl­mış. Onu da bir lok­ma­da yu­tu­ver­miş. Böyle böyle der­ken çift­lik­te ne­re­dey­se koyun bı­rak­ma­mış.

Er­te­si sabah çift­li­ğe gelen çoban bak­mış içe­ri­de üç beş koyun kal­mış. Bunun üze­ri­ne bas­mış fer­ya­dı. Tüm köylü ço­ba­nın ba­şı­na top­lan­mış. Çoban olan­la­rı köy­lü­ye an­lat­mış. Köylü hiç vakit kay­bet­me­den ça­pa­sı­nı kü­re­ği­ni alıp kurda sal­dır­mış. Kurt ora­cık­ta can ver­miş. Kur­dun öl­dü­ğü­nü gören köylü rahat bir nefes almış.

O gün­den sonra çift­lik sakin gün­ler, ge­ce­ler ge­çir­miş.

Eee ne de­miş­ler?” kö­tü­lük eden kö­tü­lük bu­lur­muş.”

Dal­dan üç elma düş­müş. Biri sana, biri bana, biri de siz ço­cuk­la­rın ba­şı­na.

      

Kötülük Eden Kötülük Bulur / Hacer Taner Bulut (1 Yorum)

  1. Kutlarım genç öğretmenim. Masal deyip geçmemeli. Feyizlerden yararlanmalı. Sevgiyle kal…

%d blogcu bunu beğendi: