Körlük / İhsan Özalp

Körlük / İhsan Özalp

KÖR­LÜK

(İhsan Özalp)

 

Seni ilk gör­me­di­ğim­de
Bunun ilk ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­dim
Üs­tüm­de bir yığın insan
He­ye­can­la beni iz­li­yor­du
Ben ağ­la­ma­yı öğ­re­nir­ken

Ah ağ­la­maz olay­dım o gün
Gün gün dev­şi­ri­li­yor göz yaş­la­rım
Seni gö­re­me­di­ğim göz­le­rim­de

Şimdi her gün yeni pra­tik­ler­le ge­liş­ti­ri­yo­rum ken­di­mi
Ağ­la­mak ko­nu­sun­da üs­tü­me ta­nı­mam dok­tor bey
Bey­hu­de bu uğ­raş­la­rı­nız
Ağla diyin ağ­la­rım
Kus diyin ku­sa­rım
Sev diyin se­ve­rim
Hem neydi ya­şa­mak
Ne öğ­re­til­di ve ne is­ten­di in­san­dan
Ben bağ­daş kurup sofra be­zin­de­ki
ekmek kı­rın­tı­la­rı­nı ye­me­yi bi­li­rim ka­şık­la
Amuda kal­kıp dün­ya­ya ters­ten bak­mak­tır va­zi­fem
Ha bir de sev­dam var­dır dil­le­re des­tan
Ağaca bu­lu­ta kimi zaman kur­ba­ğa­ya
Tu­tu­lur kalır gön­lüm
Uzun uza­dı­ya an­la­tı­rım bir ömrün bo­şu­na­lı­ğı­nı
Dal­la­rı ke­sil­miş çı­na­ra
Bir şeye ben­ze­me­yen bu­lu­ta
Ve zıp­la­ya­ma­yan kur­ba­ğa­ya

Ah sev­mek ne güzel ve ne acı bu bahar mev­si­min­de
Ka­pı­dan gü­lüm­se­ye­rek bakan mar­tın
Abayı yak­ma­sı gü­ne­şe
Ah ne sıcak ve ne soğuk bu ha­va­lar
İçimde ba­ba­sı ce­za­evi­ne gir­miş bir oğlan ço­cu­ğu­nun
Maruz kal­dı­ğı yap­ma­cık sa­mi­mi­yet­ler var
Yüzüm yok ba­şı­mı ok­şa­ma­ya

 

 

İhsan Özalp

2000 yı­lın­da İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da, li­se­yi Ke­mal­pa­şa’da ta­mam­la­dı. 2017 yı­lın­da “SURET” 2018 yı­lın­da “GÖL­GE­LER ÇÜ­RÜR­KEN” isim­li iki kısa film çek­miş ve çe­şit­li fes­ti­val­ler­de seç­ki­ye gir­miş­tir. 2019 yı­lın­da Kla­ros ya­yın­la­rın­dan “TOK KAR­NI­NA ÇEKİLECEK ACI­LAR” isim­li şiir ki­ta­bı çık­mış­tır. De­niz­li Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­sin­de eği­ti­mi­ni sür­dür­mek­te­dir.

 

  • admin