Klaros’un Gizemi / Sevin Sezgin

Klaros’un Gizemi / Sevin Sezgin

Klaros’un Gizemi

Sevin Sezgin

 

Sevin Sezgin’in Baygenç Yayınlarından çıkan öykü kitabı “Klaros’un Gizemi” kitapçılarda ve internet sitelerinde yerini aldı. 80 sayfadan oluşan kitap Notion antik kenti ve Klaros kutsal alanınızda geçen tek bir öyküden oluşuyor.

Her şey İzmir’de ya­şa­yan Ada ve Fırat kar­deş­le­rin ta­til­le­ri­ni ge­çir­mek üzere Ah­met­bey­li’ye gel­me­le­riy­le baş­la­dı. Ada do­ku­zun­cu. Fırat onun­cu sınıf öğ­ren­ci­siy­di­ler. Her yıl ta­til­le­ri­nin bir kıs­mı­nı ge­çir­dik­le­ri bu küçük bel­de­de bir se­rü­ven ya­şa­ya­cak­la­rın­dan ha­ber­siz, ar­ka­daş­la­rı, dede ve ba­ba­an­ne­le­riy­le bir­lik­te ol­ma­nın se­vin­ci için­dey­di­ler. Ancak Ada için gi­zem­li bir şey­ler ol­ma­ya baş­la­mış­tı.

Ah­met­bey­li’nin antik No­ti­on kenti ol­du­ğu­nu, Kla­ros ören ye­ri­nin No­ti­on’un çok ünlü bir bi­li­ci­lik mer­ke­zi ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik­le­rin­de il­gi­le­ri­ni bu antik kente yön­len­dir­di­ler. Hele ka­sa­ba­nın Bilge Dede’sinin an­lat­tı­ğı söy­len­ce ne­re­dey­se bu­ra­da­ki ya­şam­la­rı­nın odağı ha­li­ne ge­li­ver­di. Söy­len­ce Tanrı Apol­lon’un ölüm­süz­lük­le ce­za­lan­dır­dı­ğı genç bir çoban üze­ri­ney­di.

Ka­rar­laş­tır­dık­la­rı bir gün, Ada, Fırat ve ar­ka­daş­la­rı Klaro’su de­de­le­ri­nin ön­cü­lü­ğün­de ge­zer­ken Ada gö­rün­mez bir el ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lır. Se­rü­ven baş­la­mış­tır. Ada ken­di­ni bin­ler­ce yıl ön­ce­sin­de bulur. Artık No­ti­on ken­ti­nin As­pas­ya­sı­dır. Onu ka­çı­ran da Tanrı Apol­lon’un ölüm­süz­lük ce­za­sı ver­di­ği Mar­cus.

Ada’nın geç­miş­te­ki ya­şa­mı; Mar­cu­su’un ölüm­süz­lük­ten kur­tul­ma­sı; Fırat’ın, dede ve ba­ba­an­ne­si­nin ya­şa­dık­la­rı… Ada ye­ni­den ger­çek ya­şa­mı­na dö­ne­bi­lecek mi? Mar­cus ce­za­dan kur­tu­la­bi­lecek mi?

Sevin Sezgin

Bursa do­ğum­lu. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Tarih Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Bilgi ve Belge Yö­ne­ti­mi (Kü­tüp­ha­ne­ci­lik Bö­lü­mü) me­zu­nu. Li­sans eği­ti­mi­min yanı sıra Fars­ça, Ön Asya Ar­ke­olo­ji­si ve Sanat Ta­ri­hi ön li­sans prog­ram­la­rı­nı bi­tir­di. Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­dan şube mü­dü­rü ola­rak emek­li oldu

2011 yı­lın­da Eği­tim – Sen Kı­rık­ka­le Şu­be­si­nin aç­tı­ğı “Çocuk Öykü” ya­rış­ma­sın­da ikin­ci­lik ödülü.

2014 yı­lın­da Gün­cel Sanat Der­gi­si­nin aç­tı­ğı “Kısa Öykü” ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­lik ödülü,

2015 yı­lın­da Gün­cel Sanat Der­gi­si Kısa Öykü” ya­rış­ma­sın­da “Alan­ya Kale” öykü ödülü,

2015 yı­lın­da Datça Be­le­di­ye­si ve Kan­gu­ru Ya­yın­la­rı­nın bir­lik­te dü­zen­le­di­ği “Nihat Ak­ka­ra­ca Öykü Ya­rış­ma­sın­da” üçün­cü­lük ödülü.

2017 yılı Ana­do­lu Halk Bi­lim­le­ri Kül­tür Aka­de­mi­si 10. Özgür Film Fes­ti­va­li ve “Bin Çi­çek­li Bahçe Yaşar Kemal” Öykü, şiir, halk bilim araş­tır­ma­sı ya­rış­ma­sın­da öykü da­lın­da ba­şa­rı ödülü.

2019 Kü­sa­der Yü­re­ğe Do­ku­nan Ka­dın­lar Bi­rin­ci­lik Ödülü.

2019 Gün­cel Sanat Alan­ya Kale Ödülü.

2019 Ana­do­lu Halk Bi­lim­le­ri Kül­tür Aka­de­mi­si 11. Özgür Film Fes­ti­va­li “Bin Çi­çek­li Bahçe Yaşar Kemal” öykü ya­rış­ma­sı Aka­de­mi Özel Ödülü.

2020 Bay­genç Ya­yın­la­rı Çocuk Öykü Ya­rış­ma­sı ikin­ci­lik ödülü.

Çocuk Öy­kü­le­ri: Bakla Bö­ce­ği (Eği­tim Sen Ya­yın­la­rı 2013), Kır­mı­zı Bi­sik­let (Bay­genç Ya­yın­la­rı 2016), Bakla Bö­ce­ği ( Bay­genç Ya­yın­la­rı 2019)

Öykü Ki­tap­la­rı: Bir Deniz Ül­ke­sin­de (Duvar Ya­yın­la­rı 2015), Ben Seni Çok Sev­dim (Duvar Ya­yın­la­rı 2017)

2006 yı­lın­da “Hani Her Şey Oyun­du” adlı çocuk öy­kü­sü seç­ki­sin­de; 2015 yı­lın­da “Ma­vi­lik­ler­de Sefer Etmek” adlı gezi anı­la­rı seç­ki­sin­de; 2016 yı­lın­da Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 100. Yılı için ha­zır­la­nan öykü seç­ki­sin­de yer aldı.

Gün­cel Sanat, Nif Sanat, Gü­ni­zi, Türk Kü­tüp­ha­ne­ci­li­ği der­gi­le­rin­de ya­yın­lan­mış öykü, kitap eleş­ti­ri­si ve mes­le­ki ya­zı­la­rı bu­lun­mak­ta. Dil Der­ne­ği, Türk Kü­tüp­ha­ne­ci­lik Der­ne­ği, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği, Egeli Kadın Ya­zar­lar Plat­for­mu üyesi.

Yorum yaz