Kırık Saat Der­gi­si’nin 5. Sa­yı­sı Çıktı

Tahir Elçi Vakfı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan üç aylık kül­tür, ede­bi­yat ve dü­şün­ce der­gi­si Kırık Saat’in be­şin­ci sa­yı­sı oku­ruy­la bu­luş­tu. Der­gi­nin dosya ko­nu­su, “Yok­sul­luk” ola­rak be­lir­len­di. Konda Araş­tır­ma Genel Mü­dü­rü Bekir Ağır­dır, yok­sul­luk dos­ya­sı kap­sa­mın­da Halil Türk­den’in so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

Bir­çok baş­lık al­tın­da in­ce­le­nen yok­sul­luk dos­ya­sı­nın yanı sıra, bu sa­yı­da da öykü, şiir, kri­tik ve söy­le­şi­ler yer aldı. Ay­rı­ca, “Port­re” baş­lı­ğı al­tın­da Ahmet Arif’e yer ve­ril­di. Bu arada, bu aydan iti­ba­ren der­gi­ye “www.​ki­rik­sa­at.​com” ad­re­sin­den on­li­ne ula­şı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

Kırık Saat’in bu sa­yı­sın­da­ki yazı baş­lık­la­rı ve ya­zar­la­rı şöyle:

“Ka­na­vi­çe­de Şah­me­ran”-Tür­kan Elçi
“Bekir Ağır­dır: Ada­let­siz­lik ve yok­sul­luk ka­lı­cı­la­şı­yor!”-Ha­lil Türk­den
“Bir ay­rı­lık, bir yok­sul­luk, bir ölüm”-Gök­çer Ta­hin­ci­oğ­lu
“Ka­ran­lı­ğın pan­ze­hi­ri: Çağ­daş çocuk ve genç­lik ede­bi­ya­tı”-Mine Soy­sal
“Gös­te­ri­den yok say­ma­ya: Med­ya­da yok­sul­luk”-Emre Tansu Keten
“1990’lar­dan Bu­gü­ne Yok­sul­luk Hal­le­ri”-Esin İleri
“Yok­sul­luk, ka­dın­lar ve ha­pis­ha­ne”-Se­çil Doğuç Ergin
“Borç­la­na­rak veya öz­gür­le­şe­rek kal­kın­ma”-Esin Bo­zo­va­lı & Hasan Basri Çifci
“İmti­han­la­ra hiç ge­cik­me­yen kız ço­cuk­la­rı­nın hi­kâ­ye­le­ri”-Ay­şe­gül Tö­ze­ren
“Ma­ma­li­ga”-Ni­ya­zi Zorlu
“Ka­pi­ta­lizm Nasıl Sona Erecek?”-Wolf­gang St­re­eck
“Sev­gi­li­me Geç Kal­dım”-Gün­düz Vas­saf
“Sinem Sal: ‘Bizim Za­ma­nı­mız’daki ka­dın­lar öf­key­le kal­kıp ne­şey­le otu­ru­yor­lar”-Si­bel Oral
“Bir ha­ya­le­tin evin­de”-Çağ­la­yan Çevik
“Ahmed Arif, ‘şi­iri­ne çe­kil­miş ku­man­dan…’”-Şeyh­mus Diken
“Neo-li­be­ra­liz­min ta­hak­kü­mün­de ya­şar­ken”-Emek Erez
“Fe­la­ke­tin eşi­ğin­de bir dünya”-Ned­ret Beşer
“İshak”-Ah­met Rıfat İlhan
“Ço­cuk­lu­ğum­dan kalma”-Nes­li­han Ön­de­roğ­lu
“Şiir gul­ya­ba­ni­dir, ölmez”-Fat­ma Nur­Türk & Ahmet Gün­tan & Ömer Şiş­man
“Hay­dar Er­gü­len: ‘Her dil başka bir şi­ir­dir’”-Za­fer Zorlu
“Eksik kalan bir hi­kâ­ye”-Kaan Ege­men
“Çe­vi­ri Söy­le­şi: Bugün Kı­ya­met”-Srećko Hor­vat
“Nora, İstan­bul Bir Hiç­tir”-Ru­han Bil­kay
“Ruhun kayıp be­de­ni”-De­met Taş­de­mir
“Yeni bir ya­yı­ne­vi: Hol­den Kitap”-Dila Taşçı
“Korku Bo­zuk­lu­ğu”-Fi­liz Zibek
“Ferit Edgü’nün ‘Ya­ra­lı Zaman’ını aşın­dır­ma de­ne­me­le­ri”-Hü­se­yin Akcan
“Ma­şal­la­hın var”-Ah­met Zeki Yeşil
“Pub­lic Spe­ech”-Ce­med Loma
“Ame­ri­kan fet­re­ti”-Nancy Fra­ser

      

Tavsiye

Ağıt | Adem Çimli