“Kaçınılmaz bir uyanış sürecine girdik.” / Nurdan Çakır Tezgin

“Kaçınılmaz bir uyanış sürecine girdik.” / Nurdan Çakır Tezgin

“Kaçınılmaz bir uyanış sürecine girdik.”

Yazar Nur­dan Çakır Tez­gin, Ape­las­yon Der­gi­si’ndeki ya­zı­sın­da “Ka­çı­nıl­maz bir uya­nış sü­re­ci­ne gir­dik” dedi. Tez­gin ya­zı­sın­da, kulak ver­di­ği­miz pek çok ge­rek­siz ses ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve ki­şi­nin ken­di­si­ni olum­suz­luk­lar­dan ko­ru­ma­sı­nın gi­de­rek zor­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

Eko­lo­jist­le­rin uya­rı­la­rı­na kulak tı­ka­yan­la­rın,  bun­dan böyle ku­lak­la­rı­nı açmak zo­run­da ka­la­cak­la­rı­nı ifade eden Tez­gin, insan de­ni­len var­lı­ğın bin­di­ği dalı kes­ti­ği­nin ayır­tı­na va­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Tez­gin özet­le şöyle söy­le­di: “Zira ka­çı­nıl­maz bir uya­nış sü­re­ci­ne gir­dik. Ne kadar sürer hiç bi­ri­miz bil­mi­yo­ruz. Bil­di­ği­miz şu ki; temiz ha­va­ya, gı­da­ya ve suya her şey­den çok ih­ti­ya­cı­mız ola­cak. Ço­cuk­la­rı­mı­za bun­la­rın öne­mi­ni öğ­ret­mek gibi çok kut­sal bir gö­re­vi­miz var. Eko­lo­ji, tarım, per­ma­kül­tür gibi konu baş­lık­la­rı bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz ola­cak.”

Bu ger­çek­le­rin far­kın­da olan pek çok ki­şi­nin uya­rı­la­rı­na kulak asıl­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Tez­gin ya­zı­sı­nı, “Yaşam can­gı­lı­nın uyan­dı­ğı bu bahar gün­le­rin­de zaman çok de­ğer­li, tar­la­lar bir an önce ekil­me­li, ağaç­lar ve su kay­nak­la­rı en iyi şe­kil­de ko­run­ma­lı. Bu sü­re­ci yeni dü­şün­ce ve ey­lem­ler­le yeni baş­tan ele ala­rak ge­çir­me­miz yaşam ge­re­ği­miz­dir” şek­lin­de ta­mam­la­dı.

“Kaçınılmaz bir uyanış sürecine girdik.” / Nurdan Çakır Tezgin (1 Yorum)

  1. Kutlarım özeliklerin verilerle ulaştırılması çok önemli de ya kime?…

%d blogcu bunu beğendi: