Kaan Tan­ye­ri’nin yeni ro­ma­nı “Mars’a Yol­cu­luk”
raf­lar­da ye­ri­ni alı­yor.

Kaan Tan­ye­ri’nin yeni ro­ma­nı “Mars’a Yol­cu­luk” <br> raf­lar­da ye­ri­ni alı­yor.

Kaan Tan­ye­ri’nin yeni ro­ma­nı “Mars’a Yol­cu­luk” raf­lar­da ye­ri­ni alı­yor. Ya­za­rın iki yıl önce yazmaya baş­la­dı­ğı roman, P­lat­form­ kül­tür­ Sa­nat Ya­yın­la­rı tarafın­dan ya­yım­lan­dı. Fan­tas­tik tarz­da ya­zıl­mış ro­man­da 2039 yı­lın­da Mars’a ya­pı­lan dö­nü­şü ol­ma­yan yol­cu­luk­ta Ko­mu­tan Mert ve Al­bat­ros eki­bi­nin ya­şa­dı­ğı ma­ce­ra­lar an­la­tı­lı­yor.

Daha önce üç ki­ta­bı ya­yım­la­nan Tan­ye­ri, “Ül­ke­miz­de Jules Ver­ne­ler, Neil Armst­rong­lar, Elon Musk­la­rın ye­tiş­me­si için ço­cuk­la­rı­mı­zın hayal kur­ma­sı ve sonra da bu ha­ya­li­ni ko­va­la­ma­sı ge­re­ki­yor. Koşun, ko­şa­lım, düş­le­ri­miz bir gün yo­ru­la­cak.” diyor.

Ta­nı­tım Bül­te­nin­den

“Ko­mu­tan, di­ye­lim ki siz­den beş yüz yıl ileri tek­no­lo­ji­miz­le Dünya’nızı siz­den is­ti­yor ol­say­dık?”

“Sa­va­şır­dık.”

“Hak­lı­sın. Biz de aynen öyle ya­pa­rız.”

“Yani ge­ze­gen­ler sa­va­şı öyle mi?”

“Fakat bu sa­va­şın so­rum­lu­su biz değil, mil­yon­lar­ca ki­lo­met­re­den çıkıp gelen siz in­san­lar olur­su­nuz.”

“Üçün­cü Dünya Sa­va­şı, Dünya ile Mars ara­sın­da ola­cak yani?”

“Buna belki Bi­rin­ci Cihan Sa­va­şı demek daha ye­rin­de olur.”

Yüz­yı­lı­nı dış ke­şif­le­re ayı­ran in­sa­noğ­lu­nun ne­re­de hata yap­tı­ğı­nı oku­yo­ruz bu ki­tap­ta. Mars’a gi­decek ol­ma­nın bize fay­da­sı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nür­ken ya­nı­lı­yo­ruz. Sorun, ge­ze­ge­ni­miz­de değil. Sorun bizde, in­sa­nı­mız­da. Öy­ley­se dış ke­şif­le­re değil, iç ke­şif­le­re ih­ti­ya­cı­mız var. Doğ­ru­yu, iyiyi, ah­lâ­kı bul­ma­lı­yız. Her an dü­şü­ne dü­şü­ne, belki de bu­la­ma­ya­ca­ğı­nı­zı bile bile ama gene de…

Kaan Tan­ye­ri ile kı­sa­cık bir rü­ya­ya hazır mı­sı­nız? Al­bat­ros Ta­kı­mı, Mars’a yol­cu­luk için say­fa­lar­da do­laş­ma­nı­zı bek­li­yor.

Kaan Tanyeri Kimdir?

Türk­çe Öğ­ret­me­ni, ve Türk Dili Ede­bi­ya­tı Dok­to­ra Öğ­ren­ci­si. 27 Mayıs 1991’de İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Ma­ni­sa’da (Ah­met­li-Tur­gut­lu) yaptı. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Buca Eği­tim Fa­kül­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği’ni bi­tir­dik­ten sonra Türk­çe öğ­ret­me­ni ola­rak İzmir’e atan­dı (2013). Aynı yıl “Ka­sa­ba­dan Esin­ti” ede­bi­yat ve sanat der­gi­si­ni çı­kar­ma­ya baş­la­dı. “Rıfat ILGAZ’ın Şi­ir­le­ri Üze­ri­ne Bir Araş­tır­ma” te­ziy­le Yeni Türk Ede­bi­ya­tı Prog­ra­mı’nda yük­sek li­san­sı­nı ta­mam­la­ya­rak dok­to­ra­ya baş­la­dı (2018). Dok­to­ra tez ko­nu­su ise “Hasan Ali Top­taş’ın Ro­man­la­rı­na Gös­ter­ge­bi­lim­sel Bir Yak­la­şım”dır.

“Eşek­ten Öküz Olur mu?” (Esin­ti Ya­yın­la­rı, 2017) adlı çocuk ro­ma­nı ve “Ömer’in Ço­cuk­lu­ğu” (Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ya­yın­la­rı, 2019) adlı Os­man­lı­ca­dan gü­nü­müz Türk­çe­si­ne uyar­la­dı­ğı ki­ta­bı var­dır. Çocuk ve ye­tiş­kin ro­man­la­rı yaz­ma­ya devam et­mek­te­dir. Çe­şit­li ede­bi­yat der­gi­le­rin­de ya­zı­la­rı ya­yım­lan­mak­ta­dır.

Mayıs 2019’da Ar­ka­daş Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Ar­ka­daş Z. Özger anı­sı­na dü­zen­le­nen “Bir Şiiri İnce­le­me” ya­rış­ma­sı­nı “Ece Ayhan’ın ‘Me­lan­kol­ya Çi­çe­ği” Adlı Şi­iri­ne Metin Dil­bi­lim­sel Bir Yak­la­şım” adlı ça­lış­ma­sıy­la ka­zan­mış­tır.

Yorum yaz

Kaan Tan­ye­ri’nin yeni ro­ma­nı “Mars’a Yol­cu­luk”
raf­lar­da ye­ri­ni alı­yor. (2 Yorum)

  1. Tebrikler Kaan Hocam. Yeni kitabınız hayırlı olsun. Çocuklarımızın hayal dünyasında yeni ufuklar açmanız temennisiyle…

%d blogcu bunu beğendi: