İkiz­de­re’deki Ka­dın­la­ra Övgü
Tuğrul Keskin

Şair Tuğ­rul Kes­kin Rize İkiz­de­re’de çevre kat­li­amı eş­li­ğin­de ya­pıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na di­re­nen ka­dın­lar için bir şiir ka­le­me aldı. İşte o şiir:

 

İkiz­de­re­li Ka­dın­la­ra Övgü

 

-Joe Cor­rie’yi sev­giy­le ana­rak

Dip­di­ri öf­ke­le­riy­le ka­dın­lar bek­li­yor kar­şı­sın­da taş oca­ğı­nın

Günün deh­şe­tin­den göz­le­ri çak­mak çak­mak ve dim­dik alın­la­rı

Pırıl pırıl yem­ye­şil or­man­la­rı­nın için­den azgın bul­do­zer­le­re

dik­miş­ler göz­le­ri­ni

Ka­ra­de­niz’in dal­ga­la­rın­dan ve yağ­mur­la­rın­dan kaçıp Rize’nin

Sı­ğın­mış­lar can­ca­na araç­la­rın aç­tı­ğı çu­kur­la­ra ve küme küme

Bak­mak­ta­lar üst­le­ri­ne hınç­la ho­mur­da­yan esa­ret ma­ki­na­la­rı­na.

Esa­ret ma­ki­na­la­rı­nın kar­şı­sın­da ka­dın­lar bek­li­yor, ka­dın­lar aynı

kör nok­ta­ya dik­miş­ler

kap­ka­ra göz­le­ri­ni

Çelik kal­kan­la­rın kar­şı­sın­da dur­mak­ta­lar kı­mıl­da­ma­dan dos­doğ­ru

Dur­mak­ta­lar ses­siz so­luk­suz ve an be an bü­yü­yen de­va­sa öf­key­le.

Ev­le­ri­nin önün­de­ki ve artık ku­ru­ma­ya yüz tut­muş de­re­de az önce

Gör­dü­ler yu­var­la­nan bir ço­cu­ğu ça­mur­lar için­de ka­ya­lık­lar ara­sın­dan

Ka­dın­lar, ça­mur­lu su­la­ra ak­tı­lar yüz­ler­ce ve cop­la­rın kar­şı­sın­da

Dur­mak­ta­lar dim­dik kar­deş­çe; ölümü ça­ğı­ran cop­la­rın kar­şı­sın­da!

Gece umul­du­ğun­dan da soğuk ve yağ­mur ya­ğı­yor sis için­den

Fo­ga­la­rı, elişi yaz­ma­la­rı, tül­bent­le­ri sı­rıl­sık­lam san­cı­dan

İnce­cik çukur ya­nak­la­rı mos­mor bek­li­yor­lar aç sırt­lan­la­rın önün­de

Sa­tıl­mış dağ­la­rı­nı ve yem­ye­şil or­man­la­rı­nı ve bil­lur­dan de­re­le­ri­ni

Ko­ru­yan­lar bek­le­şi­yor ka­ran­lı­ğın için­de; sa­ba­hı yok ge­ce­nin ve bir

mu­ci­ze de ol­ma­ya­cak bes­bel­li.

Ama inanç­tan ve aşk­tan ya­ra­tıl­mış olan­lar ki onlar, ye­ni­ayın al­tın­da!

Haber geldi baş­kent­ten ka­dın­la­ra; ‘kur­ta­rı­cı biziz, dönün ev­le­ri­ni­ze…’

Dön­me­ye­cek­ler yu­va­la­rı­na; ham­si­ko­li, laz­bö­re­ği

yap­tık­la­rı ocak­la­rı­nı

bir daha yak­ma­ya­cak­lar

Bek­le­ye­cek­ler şafak sö­ke­ne dek ve kara ma­ki­na­lar dö­ne­ne dek

ka­ran­lı­ğı­na

Taş ocağı için ya­kı­lan ağaç­lar ye­ni­den bü­yü­ye­ne ve ür­kü­tü­len cey­lan­lar

ka­vu­şa­na dek yav­ru­su­na

Al yaz­ma­lı ka­dın­lar bek­le­yecek şa­fa­ğın öte­si­ni gö­re­ne dek ve mavi yıl­dız

çi­çe­ği

Ye­ni­den ve kor­ku­suz­ca açana, bil­lur su, ya­ta­ğın­dan akana ve ka­zı­cı­nın

Aç­tı­ğı çu­kur­lar­da ekin­ler gö­ve­re­ne dek ye­ni­den, bek­le­ye­cek­ler sa­bır­la!

Taş oca­ğı­nın ge­ri­sin­de taş ke­sil­miş ba­kı­yor ko­kenç­li, yaz­ma­lı can­lar

Ba­kı­yor­lar cop­la­ra ve ho­mur­tu­su hiç din­me­yen paslı araç­la­ra

İşken­ce­de­re Va­di­si bin­ler­ce yıl­dır gör­me­di böy­le­si bir insan seli

Ağaç­lar, ka­ya­lar, börtü böcek; ayağa kal­kıp vü­cut­lan­mış sanki top­rak

Bıkıp usan­ma­dan bak­mak­ta­lar ma­kas­lı peş­ta­ma­lı om­zu­nun ge­ri­sin­de

bay­rak gibi dal­ga­la­nan ka­dı­na.

Tek kur­ta­rı­cı; ka­dın­lar bek­le­şi­yor, so­kul­muş­lar can­ca­na, kar­şı­sın­da

son­suz ye­şi­li iş­tah­la yu­tan­la­rın.

Göz­le­ri avını bek­le­yen va­şak­tan ödünç, kol­la­rın­da öl­dü­rül­müş top­ra­ğın

cılız be­de­ni

Ayı­rıl­ma­ya­cak ka­dın­lar bu gece taş oca­ğı­nın önün­de­ki si­per­ler­den

Asla dön­me­ye­cek­ler yu­va­la­rı­na; ka­ra­la­ha­na dol­ma­sı, muh­la­ma

yap­tık­la­rı ocak­la­rı­nı

bir daha yak­ma­ya­cak­lar

Bek­le­ye­cek­ler yağ­mur­da şafak sö­ke­ne dek ve kara ma­ki­na­lar dö­ne­ne dek

ka­ran­lı­ğı­na.

Ka­dın­lar si­per­de­ler taş oca­ğı­nın önün­de ve elişi beyaz tül­bent kan için­de!

 

————————————-

27 Nisan/1 Mayıs 2021, İzmir

      

Yorum yaz