Hay­dar Doğan’ın Yeni Ki­ta­bı “İçim­de­ki­ler” Raf­lar­da

Haydar Doğan

Al­man­ya’da ya­şa­yan Şa­ir-Ya­zar Hay­dar Doğan’ın yeni ki­ta­bı “İçim­de­ki­ler”, Kla­ros Ya­yın­la­rı’ndan çıktı. Hay­dar Doğan bu ki­ta­bın­da, ken­di­ne özgü sade bir dille yurt dı­şın­da­ki top­lum­sal so­run­la­rı­mı­za par­mak ba­sı­yor. Bunu ya­par­ken de yer yer gül­dü­rü­yor, dü­şün­dü­rü­yor ve de sor­gu­lu­yor. Ki­ta­bın kapak gör­se­li ise, res­sam Nuh Ateş’e ait.

Hay­dar Doğan yeni ki­ta­bı hak­kın­da, “İçimiz her ne kadar bir de olsa, her­kes ya­şa­dı­ğı ha­ya­tın so­run­la­rı­nı, he­ye­can­la­rı­nı, göz­lem­le­ri­ni fark­lı bir şe­kil­de or­ta­ya döker. ‘İçim­de­ki­ler’, yol­la­rın mola an­la­rın­da dem­le­nip ge­ce­ler­de bü­yü­yen göz­lem­le­ri­mi ve bazı soh­bet­le­ri­mi çağ­rı­şım­lar uyan­dı­ra­rak ya­rat­tı­ğı bir kitap” dedi. Hay­dar Doğan söz­le­ri­ni, “Çü­rü­me­nin ve yoz­laş­ma­nın ol­du­ğu yerde en iyisi ya­zı­ya sa­rıl­mak­tır. İçi­niz­de­ki­le­ri dökün, kağıt ile kalem dost­tur size…” şek­lin­de ta­mam­la­dı.

“İçim­de­ki­ler”, Kla­ros Sho­pi­er dük­ka­nın­dan ve in­ter­net satış si­te­le­rin­den temin edi­le­bi­lir. Ay­rı­ca, “kla­ros­ya­yin­la­ri@​gmail.​com” ad­re­sin­den ile­ti­şim kur­mak müm­kün.

Hay­dar Doğan, 1968 yı­lın­da Ma­lat­ya’da dün­ya­ya geldi. 1995 yı­lın­da, Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Elekt­ro­nik ve Ha­ber­leş­me Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü­nü bi­tir­di. O ta­rih­ten bu yana, Al­man­ya/Wup­per­tal’de ya­şı­yor. Yeni ki­ta­bı “İçim­de­ki­ler”in yanı sıra Fa­vo­ri Ya­yı­ne­vin­den çıkan “Böyle Ya­şan­dı” ve “Luri” baş­lık­lı ki­tap­la­rı bu­lu­nu­yor.

      

Yorum yaz