Hakan Unutmaz

Hakan Unutmaz

 

Hakan Unut­maz, (1991) De­niz­li’nin Çiv­ril il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi. Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Türk­çe Eği­ti­mi Bö­lü­mü’nü bi­tir­dik­ten sonra İzmir’de Türk­çe öğ­ret­men­li­ği yap­ma­ya baş­la­dı. 2011 yı­lın­da Muğla’da “Al­bat­ros” adlı ede­bi­yat ve kül­tür der­gi­si­ni kurdu. 2014 yı­lın­da ise “Sa­de­ce” isim­li şiir fan­zi­ni­ni çı­kar­dı. Çe­şit­li ku­rum­lar­da kendi yaz­dı­ğı ti­yat­ro eser­le­ri­ni sah­ne­le­di. 2016 Ar­ka­daş Z. Özger Şiir Ya­rış­ma­sı’nda “Dudak Payı” adlı dos­ya­sıy­la dik­ka­te değer gö­rü­le­rek adı­nın anıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. “Kuş­lar Ce­set­ken Ne Dü­şü­nür İbra­him?” adlı ese­riy­le 2017 6. Ho­me­ros Öykü Ödülü’nü aldı. Şiir, öykü ve eleş­ti­ri­le­ri Aka­tal­pa, Eliz Ede­bi­yat, Mühür, Ka­ra­ke­di, Şiiri Öz­lü­yo­rum, Şehir, La­ci­vert, Caz Ke­di­si, Ede­bi­yat Nö­be­ti, Koza Dü­şün­ce, Kirpi, De­li­ler Tek­ne­si, Ka­sa­ba­dan Esin­ti, Yaşam Sanat, An­be­an gibi der­gi­ler­de ya­yım­lan­dı. Çe­şit­li yerel ga­ze­te­ler­de köşe ya­zı­la­rı yazdı ve yaz­ma­ya devam edi­yor. Kaos Çocuk Parkı Ya­yın­la­rı’nda edi­tör­lük ya­pı­yor. Halen İzmir’in Kiraz il­çe­sin­de Türk­çe öğ­ret­men­li­ği yap­mak­ta ve Ege Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik bö­lü­mün­de eği­ti­mi­ne devam et­mek­te­dir.

Eser­le­ri:

* Öy­kü­le­rin Işı­ğın­da Köy Ens­ti­tü­le­ri (Seçki) / Di­ki­li Be­le­di­ye­si Kül­tür Ya­yın­la­rı – 2016

* Dudak Payı (Şiir) / Ki­ta­pa­na Ya­yı­ne­vi – 2016

* An­ka­ra’nın De­niz­le­ri (Ti­yat­ro) / Ki­ta­pa­na Ya­yı­ne­vi – 2016

* Pazar Gün­le­ri Le­ğen­de Yı­ka­nan Ço­cuk­la­ra (Şiir) / Ki­ta­pa­na Ya­yı­ne­vi – 2016

* Ha­ya­ta Tu­tun­ma Öy­kü­le­ri (Seçki) / Aka­de­mis­yen Tıp Ki­ta­be­vi Ya­yın­la­rı – 2016

* Bir Yu­dum­luk Haiku (Şiir) / Ki­ta­pa­na Ya­yı­ne­vi – 2016

* Guluk – Ümit Kaf­tan­cı­oğ­lu Öykü Ödül­le­ri 2017 (Seçki) / Sone Ya­yın­la­rı – 2017

* Aksak Fabl (Şiir) / Arts­hop Ya­yın­la­rı – 2017

* Küçük Men­de­res Hav­za­sı Tür­kü­le­ri (Araş­tır­ma-İnce­le­me) / Den­den Ya­yın­la­rı – 2018

* Kırkı Kun­dak­ta Cenin (Şiir) / Peron Kitap&Kaos Çocuk Parkı Se­ri­si – 2018

* Fla­min­gom Ne Ge­zer­sin Ha­va­da (De­ne­me) / Den­den Ya­yın­la­rı – 2018

*Höyük (Roman) / Son Çağ ya­yın­la­rı – 2019

BU­RA­DA HER­KE­SE YER VAR

me­me­de her­ke­se diş var bir sütüm kalsa da

ve o diş­ten çü­rü­yen nar top­ra­ğı bolca mü­ret­tip

hâ­liy­le dal ku­şa­nıp köre di­bin­de bal­la­nan

ra­him­den sal­la­nan, ne­fes­le­nen dar bir ip

bo­yun­ba­ğı iç­ti­ğin­de dem ça­la­maz kopuk çağ

için­den tez­yi­ni geçer, işsiz kalır lavta da

kö­me­de her­ke­se iş var, yeter ki sür­sün hars

fa­ra­za kor yağ­mış, ger­dek çar­şaf­la toz bahar

ci­ha­nın kol­tu­ğun­dan ezik, kı­rıl­mış kofa

o vakit cet tır­na­ğı kir sı­vaz­la­yıp yağar

sizin el­le­ri­niz kilit, bizde hurç­tan tamah su

ya­ma­da her­ke­se dikiş var, kal­dı­rım­da bı­ra­kı­lan diz/

den/ den­ler ge­çi­yor akşam ezanı bal­kon­dan

çı­ğırt­kan­lık ba­na­cak­sa kames toplu ço­cuk­lar

ekmek gücü yet­me­miş, da­mak­ta bir par­mak iz

di­ok­sit ateş olur, dudak yanık sal­ça­dan

bu­ra­da her­ke­se yer var, kime avlu kime kiriş

halet or­ta­da say­dam

vale or­ta­da kör koz

ilk hüc­re­den beri ten­den kır­pı­lı­yor seviş

—————————-

Şiiri Öz­lü­yo­rum – 82

HAKAN UNUT­MAZ

Yorum yaz

Hakan Unutmaz (1 Yorum)

  1. Kutlarım. Tanıtım mükemmel. Dizelere döktüğün yüreğine sağlık. Başına nazar ayağına taş değmesin. Sevgiyle kal…

%d blogcu bunu beğendi: