Fakir Baykurt Roman Ödülü Yarışması

Ede­bi­ya­tın in­sa­na ka­zan­dır­dı­ğı de­ğer­le­ri ço­ğalt­mak, ede­bi­ya­tı­mı­za hal­kı­mı­zın ger­çe­ği­ni an­la­tan, top­lum­sal ger­çek­çi yeni ya­pıt­lar ka­zan­dır­mak, okura Türk­çe­nin ta­dı­nı du­yur­mak, di­li­mi­zin an­la­tım ola­nak­la­rı­nı ge­liş­tir­mek ere­ğiy­le unu­tul­maz ya­za­rı­mız Fakir Bay­kurt’un adına Çiğli’de, “Çiğli Be­le­di­ye­si Fakir Bay­kurt Roman Ödülü” ko­nul­muş­tur.

Fakir Baykurt Roman Ödülü Yarışması

Çiğli Be­le­di­ye­si Fakir Bay­kurt Roman Ödülü

Ka­tı­lım Ko­şul­la­rı 2020

1. Ede­bi­ya­tın in­sa­na ka­zan­dır­dı­ğı de­ğer­le­ri ço­ğalt­mak, ede­bi­ya­tı­mı­za hal­kı­mı­zın ger­çe­ği­ni an­la­tan, top­lum­sal ger­çek­çi yeni ya­pıt­lar ka­zan­dır­mak, okura Türk­çe­nin ta­dı­nı du­yur­mak, di­li­mi­zin an­la­tım ola­nak­la­rı­nı ge­liş­tir­mek ere­ğiy­le unu­tul­maz ya­za­rı­mız Fakir Bay­kurt’un adına Çiğli’de, “Çiğli Be­le­di­ye­si Fakir Bay­kurt Roman Ödülü” ko­nul­muş­tur.
2. Ya­zar­lar, kitap oy­lu­mun­da­ki bir roman dos­ya­sı ile ya­rış­ma­ya ka­tı­la­bi­lir­ler.
3. Ödüle ka­tı­lan­lar, baş­vu­ru ekin­de yaşam öy­kü­le­ri­ni, açık ad­res­le­ri­ni, ile­ti­şim bil­gi­le­ri­ni bir zarf için­de gön­der­me­li­dir­ler.
4. Ödül tu­ta­rı: 10.000.- TL (Onbin) Ödül pay­laş­tı­rıl­maz.
5. Ödül alan dosya Çiğli Be­le­di­ye­si’nce bin adet bas­tı­rı­la­cak­tır.
6. Ödül se­çi­ci ku­ru­lu: Adnan Bin­ya­zar, Bahri Ka­ra­du­man, Hi­da­yet Ka­ra­kuş, Işık Bay­kurt ve Öner Yağcı’dan oluş­mak­ta­dır.
7. Dos­ya­lar elden ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi kargo ya da pos­tay­la en az 6 (altı) örnek gön­de­ri­le­cek­tir.
8. Baş­vu­ru­lar, Çiğli Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü Fakir Bay­kurt Ödülü, Ata­şe­hir Ma­hal­le­si Ana­do­lu Cad­de­si No: 951 Çiğli İZMİR ad­re­si­ne ya­pıl­ma­lı­dır.
9. Son baş­vu­ru ta­ri­hi: 2 Mart 2020 Pa­zar­te­si günü saat 17.00’dir.
10.​Se­çi­ci kurul, 01 Ha­zi­ran 2020 Pa­zar­te­si günü top­la­nıp se­çi­mi­ni yapar. Karar aynı gün ba­sın­la ile­ti­şim ku­rum­la­rı yo­luy­la ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.
11.​FAKİR BAY­KURT ROMAN ÖDÜLÜ ya­za­rın doğum günü olan 15 Ha­zi­ran 2020’de Çiğli Be­le­di­ye­si Fakir Bay­kurt Sa­lo­nu’nda ka­za­nan ya­za­ra ve­ri­lir. Ta­rih­te bir de­ği­şik­lik olur­sa ön­ce­den ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.
12.Çiğli Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı, be­le­di­ye ile iş iliş­ki­si bu­lu­nan­lar, se­çi­ci kurul üye­le­ri­nin bi­rin­ci de­re­ce­den ya­kın­la­rı ödüle ka­tı­la­maz­lar.
13.Ödüle ka­tı­lan ya­pıt­lar bilgi, bel­ge­ler geri ve­ril­mez; ödüle ya­pı­lan iti­raz­lar ya­nıt­lan­maz.

 

Tavsiye

Arif Dino