Er­tuğ­rul Er­do­ğan’ın yeni ki­ta­bı “Co­ro­na Yal­nız­lı­ğı” Çıktı

Şa­ir-Ya­zar Er­tuğ­rul Er­do­ğan’ın ko­ro­na gün­le­rin­de ka­le­me al­dı­ğı yeni ki­ta­bı, “Co­ro­na Yal­nız­lı­ğı” oku­ruy­la bu­luş­tu. Er­tuğ­rul Er­do­ğan, “Yal­nız­lık ve aşk… Ço­cuk­la­rı, ba­ba­la­rı­nı yurt dı­şın­da arı­yor… Bu­la­bi­le­cek­ler mi?” di­ye­rek, bir so­luk­ta oku­na­cak ki­ta­bın müj­de­si­ni verdi. Ceren Ya­yın­la­rı’ndan çıkan ki­ta­bın ka­pa­ğı, Mah­mut Can Pa­pi­roğ­lu ta­ra­fın­dan ta­sar­lan­dı.

“Co­ro­na Yal­nız­lı­ğı”, uzun sü­re­dir gün­de­mi­miz­den düş­me­yen ko­ro­na­yı ve bu gün­ler­de ya­şa­nan güzel bir aşkı an­la­tı­yor. “Vehbi Bey’in kim­se­si yok­tur. Eşi ve ço­cuk­la­rı ta­ra­fın­dan terk edil­dik­ten sonra on yıla yakın bir hu­zu­re­vin­de ba­rın­mış, günün bi­rin­de ak­lı­na esin­ce ora­dan ay­rı­la­rak ki­ra­lık tut­tu­ğu küçük bir öğ­ren­ci da­ire­si­ne yer­le­şe­rek bu­ra­da ko­ro­na gün­le­ri­ne ya­ka­lan­mış­tır. Öğ­ren­ci­ler, ev­le­ri­ne dön­dük­le­rin­de tek ba­şı­na kalır. So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ila­nın­da tek eğ­len­ce­si oda­sın­da­ki te­le­viz­yon­dur. Ama insan bir evde ne kadar yal­nız kalıp oya­la­na­bi­lir ve kendi öz­gür­lü­ğü­nü ne kadar kı­sıt­la­ya­bi­lir?” Bu so­ru­nun ya­nı­tı ise, ki­ta­pev­le­ri ve in­ter­net satış si­te­le­rin­de ye­ri­ni alan ki­tap­ta.

“Mor Göz­de­ki Hüzün”, “Son­ra­sız Ka­dın­lar” ve “Val­la­hi Öp­tür­mem” baş­lık­lı ki­tap­la­rı olan Er­tuğ­rul Er­do­ğan halen Sa­kar­ya’da ya­şa­mı­nı sür­dür­mek­te­dir.