Ercan Deva’nın yeni ki­ta­bı “Fel­se­fe­ci ve Aşkı” raf­lar­da.

Ga­ze­te­ci-Ya­zar Ercan Deva’nın yeni ki­ta­bı ‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’ okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor. ‘Ka­ri­na Kitap’ ta­ra­fın­dan ya­yı­na ha­zır­la­nan ‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’, aşkı, sev­gi­yi, en­gin­li­ği, tut­ku­yu, azmi, fe­da­kâr­lı­ğı ve çi­le­yi an­la­tan ger­çek bir yaşam öy­kü­sü. Bu ki­ta­bı, “Ede­bi­yat dün­ya­sı­na ilk ürkek adım” ola­rak ta­nım­la­yan Deva, ilk kez bir roman ara­yı­şın­dan yola çı­ka­rak bu “de­ne­me” ki­ta­bı­nı yazdı.

Deva, ‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’ hak­kın­da, “Babam Mah­mut Deva’yı yaz­ma­ya baş­lar­ken, so­nun­da zen­gin hi­kâ­ye­ler­den olu­şan bir anı­lar de­me­ti çıktı or­ta­ya. Kitap, 1934’ler­den 1991 yı­lı­na kadar aile­min ya­şa­dı­ğı olay­la­rı içe­ri­yor. Babam, an­ne­me Beh­ri­ye diye hitap eder­di. Ona olan aş­kı­nı, ya­şa­ma dört kol­dan sa­rı­lı­şı­nı, mut­lu­luk için ça­ba­la­yı­şı­nı an­lat­tım” şek­lin­de ko­nuş­tu. Deva söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı: “Ba­ba­mın önem­li evrak ile fo­toğ­raf­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ği bir çan­ta­sı vardı. Dün­ya­ya, ço­cuk­la­rı­na ve ya­şa­ma bı­rak­tık­la­rı­nı sak­la­dı­ğı gi­zem­li çanta… O küçük çan­ta­dan yıl­lar, anı­lar, acı ve tatlı hi­kâ­ye­ler dö­kü­lü­yor. Ki­tap­ta, o çan­ta­nın dile ge­li­şi­ne ta­nık­lık edi­yo­ruz.”

‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’, Deva’nın 13. ki­ta­bı. Ki­ta­bı, “edi­to­r@​ka­ri­na­ki­tap.​com” ad­re­sin­den ve in­ter­net satış si­te­le­rin­den temin etmek müm­kün.

Ercan Deva kim­dir?

An­ka­ra’da doğdu. Dil ve Tarih Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si İtal­yan Fi­lo­lo­ji­si me­zu­nu. 1969 yı­lın­dan beri ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da fark­lı görev ve so­rum­lu­luk­lar aldı. Eko­no­mi Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği’nin ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da olup, par­la­men­to Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği üye­si­dir. İstan­bul ve An­ka­ra’da ku­ru­lu Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­yet­le­ri­nin üye­si­dir. Sü­rek­li basın kartı sa­hi­bi­dir. Halen An­ka­ra’da ya­şı­yor.

      

Yorum yaz

Tavsiye

Attila Aşut