Enver Gökçe Ödülü Nihat Behram’ın…

Enver Gökçe Ödülü Nihat Behram’ın…

2020 Enver Gökçe Top­lum­cu Ger­çek­çi Şiir Ödülü Şair Nihat Beh­ram’a ve­ril­di.

Şair, Enver Gökçe’nin do­ğu­mun 100’üncü, ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 39’uncu yı­lı­na rast­la­yan bu ödül, Şair Beh­ram’a ‘bütün sanat ya­şa­mı­nı top­lum­cu ger­çek­çi il­ke­ye bağlı ola­rak sür­dür­müş ol­ma­sı’ ge­rek­çe­siy­le ve­ril­di. Barış Kitap, Öy­kü­, İi­ir Der­gi­si ve Enver Gökçe Dost­lar Grubu ta­ra­fın­dan ve­ri­len ödü­lün se­çi­ci kurulun­da Ali Ekber Ataş, Arzu K. Ay­çi­çek, Ayten Mutlu, Hasan Hü­se­yin Yal­vaç, İbram Erdem, Meh­met Özer, Metin Turan, Orhan Selen, Yal­çın Duman otu­rur­ken, ödü­lün dü­zen­le­me­sin­de ise Ata­lay At­ma­ca, Doğan Tan­ye­li, Zey­nal Gül yer aldı.

BEH­RAM: BOYUN EĞ­ME­DEN YA­ŞA­DI

Al­dı­ğı ödül­le il­gi­li duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni Bir­Gün’le pay­la­şan Şair Nihat Beh­ram, “Enver Gökçe, za­lim­le­rin acı­ma­sız­ca sal­dır­dı­ğı bir halk cev­he­ri­dir. En genç, en de­li­kan­lı yaş­la­rın­da, zin­ci­re vur­du­lar. Zin­dan­da kal­dı­ğı 7 yılın 2 yılı Em­ni­yet’in iş­ken­ce mer­ke­zi olan San­sar­yan Hanı hüc­re­le­rin­de geçti. Şiir/kül­tür/sevda/bi­linç ku­yu­su yü­re­ği­ni sön­dür­mek için her za­lim­li­ği yap­tı­lar. Yaz­dı­ğı şi­ir­le­ri yok et­ti­ler. Zin­dan­dan çık­tı­ğın­da göv­de­si ha­rap­tı fakat ruhu kaya gi­biy­di. Ölene dek de, dü­şün­ce­le­rin­den, hal­kı­na yur­du­na, in­san­lık de­ğer­le­ri­ne bağ­lı­lı­ğın­dan ödün ver­me­den, boyun eğ­me­den ya­şa­dı” dedi.

ZULME KARŞI MÜ­CA­DE­LE ANDIM

Gökçe’nin adıy­la ken­di­si­ne ve­ri­len ödüle lâyık ol­ma­nın boy­nu­nun borcu ol­du­ğu­nu kay­de­den Beh­ram, “Bu uğur­da harıl harıl ça­lış­tı. Söz­ge­li­mi: Bizim ku­şa­ğı­mız Ne­ru­da adını ilk onun ağ­zın­dan duydu. Dün­ya­nın öbür ucun­da­ki ruh ikizi Ne­ru­da’yı Türk­çe’ye ilk o çe­vir­di. Şili’de fa­şist Pi­noc­he Dar­be­si’nden sonra Ne­ru­da’nın kat­le­di­şi­şi gibi, Enver Gökçe’nin kalbi de, fa­şist Kenan Evren Dar­be­si are­fe­sin­de ya­şa­dı­ğı acı­la­ra daha fazla da­ya­na­ma­dı. Bu yıl Enver ağa­be­yin 100. doğum yı­lı­dır. Onun adıy­la ve­ri­len ödüle lâyık ol­ma­yı boy­nu­mun borcu, zulme/za­lim­li­ğe karşı mü­ca­de­le andım sa­ya­rım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

      

Yorum yaz