Emre Kongar

Emre Kongar 13 Ekim 1941 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.  Babası, Şişli Terakki ve Pertevniyal Liseleri felsefe öğretmenlerinden İhsan Kongar, annesi ise yine Şişli Terakki Lisesinde bir süre felsefe öğretmenliği yapan, Zapyon Kız Lisesi felsefe öğretmeni Mesude Kongar’dır. İlk, orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gören Kongar, daha sonra 1958-1959 öğretim yılında fen şubesinden mezun oldu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nu, M.S.W derecesiyle bitirdi.

1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.1981 yılı Temmuz ayında “Atatürk ve Devrim Kuramlar” adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nca profesörlüğe yükseltildi.

15 Şubat 1983 tarihinde, askerî rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 yılları arasında Hürriyet gazetesinde danışmanlık, 1987-1991 yılları arasında ise KAMAR Kamuoyu Araştırma Şirketi’nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. Kasım 1995’de bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri dön-dü. 2001 yılında Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanlığına atandı. Yıldız Teknik Üniversite-si İktisat bölümünde sosyoloji ile Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersi vermiştir ve Mehmet Barlas’la birlikte NTV’de Yorum Farkı programını sunmuştur.

Ödülleri

15 Ocak 1996’da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat Haçı’yla, 1 Şubat 1996’da İtalya Devleti Commandatore Madalyası’yla, 15 Şubat1996’da da Polonya Devleti Commandor Nişanı’yla ödüllendirildi.

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı adlı kitabıyla 1977 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü’nü, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabıyla 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim Ödülü’nü, 21. Yüzyılda Türkiye adlı kitabıyla, 1998 Aydın Doğan Bilimler Ödülü’nü aldi.

2008 Sertel Demokrasi Ödülüne layık görüldü.

Ki­tap­la­rıİzmir’de Kent­sel Aile, Türk Sos­yal Bi­lim­ler Der­ne­ği Ya­yın­la­rı, An­ka­ra, 1972. (Dok­to­ra tezi).

İnsanı Yön­len­dir­me ve Sos­yal Hiz­met­ler, (ilk baskı, Sos­yal Ça­lış­ma­ya Giriş, Türk Sos­yal Bi­lim­ler Der­ne­ği Ya­yın­la­rı, G-2, An­ka­ra 1972), Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı, A-25, An­ka­ra 1978.

Top­lum­sal De­ğiş­me Ku­ram­la­rı ve Tür­ki­ye Ger­çe­ği, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul 1999.(Do­çent­lik tezi).

Dev­rim Ta­ri­hi ve Top­lum­bi­lim Açı­sın­dan Ata­türk, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1999.(Pro­fe­sör­lük tak­dim tezi).

Cavit Orhan TÜ­TENGİL, Türk Dil Ku­ru­mu Ya­yın­la­rı, An­ka­ra, 1982.

Türk Top­lum­bi­lim­ci­le­ri I, (Yazan ve Der­le­yen) Emre KON­GAR, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1996.

Türk Top­lum­bi­lim­ci­le­ri II, (Yazan ve Der­le­yen) Emre KON­GAR, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1996.

Kül­tür Üze­ri­ne, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1994.

De­mok­ra­si ve Kül­tür, (Kül­tür Üze­ri­ne 2), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul 1993.

Kül­tür ve İle­ti­şim, (Kül­tür Üze­ri­ne 3), Say Ya­yı­ne­vi, İstan­bul, 1986.

12 Eylül Kül­tü­rü, (Kül­tür Üze­ri­ne 4), (İlk baskı, 12 Eylül ve Son­ra­sı, Say Ya­yın­la­rı, İstan­bul, 1987), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1995. (3.​basım).

Ata­türk Üze­ri­ne, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1994. (2.​basım).

Üni­ver­si­te Üze­ri­ne, Hil Ya­yı­ne­vi, İstan­bul 1984.

Tür­ki­ye Üze­ri­ne Araş­tır­ma­lar, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul 1986.

De­mok­ra­si İşçi­nin Ek­me­ği­dir, Türk Harb-İş Ya­yın­la­rı, An­ka­ra, 1987.

Ya­şa­mın An­la­mı, (De­ne­me­ler), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1997. (Açık­la­ma­lı 6.​basım).

Ho­ca­efen­di’nin San­du­ka­sı, (Roman), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1999. (12.​basım).

Hal­kı­nın Gün­lük Yaşam Bi­çi­mi ve Tü­ke­tim Dav­ra­nış­la­rı, (Prof.​Taner BERK­SOY ile bir­lik­te), İstan­bul Ti­ca­ret Odası, İstan­bul 1990.

İstan­bul Tü­ke­ti­ci­si­nin Pe­ra­ken­de Alış­ve­riş Alış­kan­lık­la­rı, (Prof.​Taner BERK­SOY ile bir­lik­te), İstan­bul Ti­ca­ret Odası, İstan­bul, 1991.

Yir­mi­bi­rin­ci Yüz­yıl­da Dünya, Tür­ki­ye ve Ka­mu­oyu, Si­ma­vi Ya­yın­la­rı, İstan­bul, 1992.

İmpa­ra­tor­luk­tan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’nin Top­lum­sal Ya­pı­sı, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1997. (10.​basım).

Ben Müs­te­şar­ken, (Anı­lar), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1998. (6.​basım).

De­mok­ra­si ve La­ik­lik, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1997. (2 basım).

21. Yüz­yıl­da Tür­ki­ye, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1999. (25. basım).

Yam­yam­la­ra Oy Yok, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1999, (4. Basım).

Kon­sant­re­mi Bozma, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 1999, (2. Basım).

İstan­bul Hal­kı­nın Yaşam Bi­çi­mi ve So­run­la­rı, İstan­bul Ti­ca­ret Odası, İstan­bul, 1999.

28 Şubat ve De­mok­ra­si, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2000

Kız­la­rı­ma Mek­tup­lar, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2000, (42. Basım)

Kü­re­sel Terör ve Tür­ki­ye, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2002, (6. Basım)

De­mok­ra­si ve Vam­pir­ler, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2002

Yoz­la­şan Medya ve Yoz­la­şan Türk­çe, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2003

Babam, Oğlum, To­ru­num, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2003

Ta­ri­hi­miz­le Yüz­leş­mek, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2006 (52. Basım)

De­mok­ra­si­miz­le Yüz­leş­mek, Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2007

Türk Top­lum­bi­lim­ci­ler (tek cilt), Remzi Ki­ta­be­vi, İstan­bul, 2012