Eksen Kaydı(mı?) – Ahmet Zeki Yeşil

Eksen Kaydı(mı?) – Ahmet Zeki Yeşil

Eksen kaydı(mı?) Nasıl kaydı, kaç de­re­ce kaydı? Yoksa ev­rim­sel süreç bey­ni­mi­zi kay­ma­ya mı prog­ram­la­dı. Ri­va­yet­ler çok de­ği­şik. Velev ki kaydı ve mer­kez oy­na­dı. Ma­ne­vi ik­li­min yanı sıra, ez­be­ri­miz ve de kim­ya­mız bo­zul­du. Esas iti­ba­riy­le di­na­mik ek­sen­ler ya­la­ma oldu. Çat­lak gi­de­rek bü­yü­yor. O ço­cuk­su ilk aşk, he­ye­can kay­bol­du. Po­li­tik du­ru­şu­muz ziyan oldu.

Şimdi çok ma­ni­da­rız, sürp­ri­zi­miz de yok. Ek­se­ni­miz, ka­de­rin mer­ke­zin­de acılı da­ire­ler çi­zi­yor. Yor­gun ve st­res­li­yiz. Stres, ha­liy­le eksen üze­rin­de ka­şın­tı ya­pı­yor. İşin kö­tü­sü, eksen kay­dık­ça ka­şı­nan ye­ri­mi­zi bu­la­mı­yo­ruz. Eli­miz ora­mız­da, bu­ra­mız­da do­la­şı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la elini taşın al­tı­na sokan yok. Tüy­le­ri­miz diken diken. Her şey çok de­ğiş­ti, par­mak izi bile tek değil. Ke­mer­le­ri­mi­zi bağ­la­ya­lım, ka­lıp­la­rın dı­şı­na çı­kı­yo­ruz. Haydi yal­lah!

Öğ­ren­dik­le­ri­miz ve bil­dik­le­ri­miz ek­se­ni­mi­zi rahat bı­rak­mı­yor. Gizli tanık ifa­de­siy­le se­viş­me­ye te­şeb­büs­ten gö­zal­tı­na alı­nan­lar var. Ce­za­ev­le­ri, ayak­ta bile yer kal­ma­dı­ğı için bo­şal­tıl­dı. Ev­len­me­ler azal­dı, bo­şan­ma­lar arttı. Ve ni­ha­yet ve­re­si­ye fuhuş baş­la­dı. Ge­ri­si ha­ka­ra ma­ka­ra. Mar­ka­lı çorap giyen, mar­ka­sız don giy­mi­yor. Sıç­ra­ma ya­par­ken al­tı­na ka­çı­ran­lar bile kendi mar­ka­sı­nı ya­rat­tı. Kimse laga luga yap­ma­sın, mil­yo­ner sa­yı­mız her yıl ar­tı­yor. Rab­bim, “Yürü ya kulum” de­di­ği için bu şa­hıs­lar abon­man kul­lan­mı­yor.

Uzun men­zil­li ta­rih­sel man­tı­ğım, yan gelip yatma is­tas­yon­la­rı­nı kabul et­mi­yor. Ek­sen­le bir­lik­te ha­ya­ta bakış açı­mız da kaydı. Yö­nü­müz ve çiz­gi­miz saptı, li­mi­ti­miz azal­dı. Sanal ha­ya­tı­mız gün gibi or­ta­ya çıktı. Yü­rür­ken avuç­la­rı­nı önün­de­ki­nin kal­ça­sı­na yas­la­yan­la­rın can gü­ven­li­ği kal­ma­dı.

Hep aynı filmi sey­re­di­yo­ruz. Ateş düş­tü­ğü yeri ya­kı­yor. Dik­len­mi­yo­ruz, dik du­ru­yo­ruz, asla kay­kıl­mı­yo­ruz. Ma­sal­la­rı­mı­zı fan­tas­tik öğe­ler ile zen­gin­leş­tir­dik, unut­tuk gamı ke­de­ri. Ne mutlu bize, Av­ru­pa’da vekil ma­aşın­da li­de­riz. Man­şet­le gelen ağam, man­şet­le giden paşam. Panik yok, kü­re­sel eksen sağ­lam!

      

Yorum yaz