Ekmek Kavgası

Yakup Kadri dev­let­ tarafından des­tek­le­nen,  sözü din­le­nen bir yazarken otuz yaşında genç bir yazar olan Pe­ya­mi Safa ile “Ekmek Kavgası” tartışmasına girer. Safa’nın 11 Mayıs 1929 ta­rih­inde “Ha­re­ket” adlı ede­bi­yat ga­ze­te­sin­de genç ede­bi­yat­çı­la­rı öven bir yazı kaleme alır. Yakup Kadri de cevaben 30 Mayıs ta­rih­li Mil­li­yet’te şöyle ses­le­nir:

“İşte bu­gün­kü genç­lik, bu ka­osun için­den, bu uğul­tu­lu ka­ran­lık ve do­la­şık in­kı­lap deh­li­zin­den çıktı. İti­le­rek, ka­kı­la­rak, ezi­le­rek, sü­rü­ne­rek, bin zah­met ve mah­ru­mi­yet ara­sın­da bu dev­rin ay­dın­lı­ğı­na doğru yü­rü­dü. (…) Dü­şü­nün ki en bü­yü­ğü Harb-i Umumi’de daha yir­mi­si­ni bul­ma­mış bu genç­ler ekmek ye­ri­ne sa­man­la ka­rı­şık ha­mur­la bes­len­di­ler ve irfan ye­ri­ne Ba­bı­ali(nin) gün­de­lik mat­bu­atı­nın ıs­mar­la­ma harp ede­bi­ya­tın­dan başka bir şey oku­ma­dı­lar. (…) Onun için­dir ki, şimdi on­lar­dan bir şey is­te­me­ğe hak­kı­mız yok­tur.”

Yakup Kadri’nin “Bu genç­ler ekmek ye­ri­ne sa­man­la ka­rı­şık ha­mur­la bes­len­di­ler.” cümlesi üni­ver­si­te genç­li­ği ve yazarlardan büyük tepki top­la­r, hatta üni­ver­si­te ho­ca­la­rı genç­le­rin aşa­ğı­la­ma­sı­nı pro­tes­to ederler. Pe­ya­mi Safa da 5 Ha­zi­ran 1929’da Ha­re­ket’te “Biz Siz­den De­ği­liz” baş­lı­ğıy­la bir yazı kaleme ala­rak şun­la­rı ya­za­r:

“Bu­gün­kü genç­lik on­la­ra diyor ki: Cihan Har­bi’n­de siz has (somun) ekmek ye­di­ği­niz için biz saman ek­me­ği yedik. Sizi do­yur­mak için aç kal­dık. Sizi ya­şat­mak için öldük!”

      

Yorum yaz