Ede­bi­yat Nö­be­ti’nin Dosya Ko­nu­su Mario Levi

Ede­bi­yat der­gi­ci­li­ği­nin zor­luk­la­rı­na kar­şın yayın ha­ya­tı­nı sür­dü­ren ‘Ede­bi­yat Nö­be­ti’, ede­bi­ya­tı­mı­zın önem­li isim­le­ri­ni dosya ola­rak ele al­ma­ya devam edi­yor. Celal Ka­ra­ca yö­ne­ti­min­de­ki dergi, ‘Mart-Ni­san 2021’ sa­yı­sın­da, İstan­bul­lu yazar/ile­ti­şim eğit­me­ni Mario Levi’ye yer verdi. Ha­zır­la­nan dos­ya­ya katkı sağ­la­yan­la­rın, Mario Levi ve eser­le­riy­le il­gi­li gö­rüş­le­ri özet­le şöyle:

Sem­rin Şahin yap­tı­ğı söy­le­şi­de Mario Levi’nin İstan­bul tut­ku­su­na dik­kat çe­ker­ken, ‘yazma ru­ti­ni, İstan­bul’la il­gi­li yeni roman pro­je­si, esin kay­nak­la­rı ve ya­ra­tı­cı ya­zar­lık’ hak­kın­da so­ru­lar yö­nelt­ti. Söy­le­şi­de, Mario Levi’nin, “Ede­bi­yat bir mi­ras­tır” sözü öne çıktı.

Mel­tem Dağcı, Mario Levi’nin ‘Madam Flo­ri­dis Dön­me­ye­bi­lir’ adlı öykü ki­ta­bı­nı ele aldı. Ki­tap­ta­ki öy­kü­le­rin, eski za­man­la­rı can­lan­dır­dı­ğı­na ve öy­kü­le­re sızan tı­nı­la­ra vurgu yaptı. Ya­zı­sı­nı, “İstan­bul’daki azın­lık halka, top­lu­ma ve in­san­la­ra uyum sağ­la­ma­ya ça­lı­şan in­san­la­rın hi­kâ­ye­le­ri­ne bir de böyle kuş ba­kı­şıy­la ba­ka­bi­lir­si­niz” şek­lin­de ta­mam­la­dı.

Meriç Gök, Mario Levi’nin ilk hi­kâ­ye ki­ta­bı ‘Bir Şehre Gi­de­me­mek’le il­gi­li ya­zı­sın­da, ana iz­le­ği aşk olan üç hi­kâ­ye­nin, ya­za­rın ya­şan­tı de­ne­yim­le­rin­den yoğun izler ta­şı­dı­ğı­nı ifade etti.

Gamze Haklı Geray, Mario Levi’nin İstan­bul se­rü­ve­ni­ne yer verdi. Mario Levi’nin, İstan­bul’un geç­miş­ten bu­gü­ne ta­şı­nan insan do­ku­su­nu, çok kül­tür­lü, çok renk­li kim­li­ği­ni öykü ve ro­man­la­rı­nın oda­ğı­na ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Göksu N. Çakır, ‘En Güzel Aşk Hi­kâ­ye­miz’ ro­ma­nın­da Mario Levi’nin, olay­dan çok an­la­tı­ma önem ver­di­ği­ni ve an­la­tı­cı­nın hem kah­ra­man hem de din­le­yi­ci ol­du­ğu­nu ve me­kân­la­rı­nı ge­nel­de İstan­bul’dan seç­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Didem Gör­kay ise ya­zı­sın­da, Mario Levi’nin “Bu Oyun­da Git­mek Vardı” ro­ma­nın­da mer­kez me­kâ­nın İstan­bul ol­du­ğu­na, ken­tin yok olup giden eski var­lı­ğı­nın özlem için­de anıl­dı­ğı­na dik­kat çekti.

‘Ede­bi­yat Nö­be­ti’nin, büyük kent­ler başta olmak üzere ül­ke­mi­zin her nok­ta­sın­da oku­yu­cu­su bu­lu­nu­yor. ‘Ede­bi­yat Nö­be­ti’ni İzmir’de, Yakın ve Pan ki­ta­bev­le­rin­den temin etmek müm­kün. İle­ti­şim ad­re­si: “ede­bi­yat­no­be­ti@​gmail.​com”

      

Tavsiye

İlhan Berk