Cüneyt Tanyeri’nin yeni kitabı “Elveda Sevdam” raflarda

Cüneyt Tanyeri’nin yeni kitabı “Elveda Sevdam” raflarda

İzmir/Ti­re­li yazar Cü­neyt Tan­ye­ri’nin yeni ki­ta­bı, ‘El­ve­da Sev­dam’ oku­ruy­la bu­luş­tu. Plat­form Kül­tür Sanat Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan ya­yı­ma ha­zır­la­nan ki­tap­ta, 1909 – 1915 yıl­la­rın­da hasta adam Os­man­lı­nın pa­no­ra­ma­sı çi­zi­lir­ken, Cezmi’nin yü­re­ğe do­ku­nan öy­kü­süy­le Mus­ta­fa Kemal an­la­tı­lı­yor.

El­ve­da Sev­dam’ın arka kapak ya­zı­sı ise şöyle: “Ara­la­rın­da teğ­men Cezmi’nin de bu­lun­du­ğu Os­man­lı­dan üç subay Fran­sa’da uçuş eği­ti­mi al­ma­ya gön­de­ri­lir. Cezmi yurda dön­dük­ten sonra Tay­ya­re Mek­te­bi’nde öğ­ret­men ola­rak gö­rev­len­di­ri­lir. Sul­tan Reşad’ın Cülus Yıl­dö­nü­mü Tö­re­ni’nde gös­te­ri uçuşu ya­par­ken tay­ya­re­si düşer. Artık hiç­bir şey es­ki­si gibi ol­ma­ya­cak­tır…

“Bir dönem Ka­sa­ba’dan Esin­ti ede­bi­yat der­gi­si­ni çı­kar­tan Cü­neyt Tan­ye­ri, halen Tire’de ya­şa­mak­ta olup, ilk ki­ta­bı “Şimdi Ay­va­yı Yedik” baş­lı­ğı­nı ta­şı­yor.

Yorum yaz

Tavsiye

Şiir Nasıl Doğar?