Cemal Süreya 89 Yaşında

Cemal Süreya 89 Yaşında

Şair, yazar ve çe­vir­men Cemal Sü­re­ya, do­ğu­mu­nun 89.yılı ne­de­niy­le 28 Tem­muz Salı günü, Ku­lak­sız’daki me­za­rı ba­şın­da anıl­dı. Cemal Sü­re­ya Kül­tür ve Sanat Der­ne­ği (CSKSD) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, der­nek baş­ka­nı Sey­yit Nezir, baş­kan yar­dım­cı­sı Aydan Ay, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve se­ven­le­ri hazır bu­lun­du.

Sey­yit Nezir yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le, Cemal Sü­re­ya’nın Der­sim’den çık­mış ve Bi­le­cik’te so­lu­ğu almış bir aile­nin ço­cu­ğu ol­du­ğu­nu, ço­cuk­lu­ğu­nun zor geç­ti­ği­ni, in­sa­na ait hiç­bir şeyin ona ya­ban­cı ol­ma­dı­ğı­nı, Türk­çe’yi çok iyi kul­lan­dı­ğı­nı, 2000’li yıl­lar­da geniş bir okur kit­le­si­ne ulaş­tı­ğı­nı, bunda der­nek­le­ri­nin de kat­kı­sı­nın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Sey­yit Nezir, “Biz anma gün­le­ri yap­ma­sak da bin­ler­ce insan onu oku­yor. Ancak bu bu­luş­ma bize mut­lu­luk ve­ri­yor” şek­lin­de­ki söz­le­riy­le ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.

Aydan Ay ve diğer ko­nuş­ma­cı­lar ise, Cemal Sü­re­ya ile il­gi­li anı­la­rın­dan söz eder­ken, usta şa­irin şi­ir­le­ri­nin öne­mi­ne vurgu yap­tı­lar. Et­kin­lik, Sey­yit Nezir’in oku­du­ğu bir Cemal Sü­re­ya şi­iriy­le son buldu.

Cemal Süreya Anma Töreni
Cemal Süreya Anma Töreni

Daha sonra, Cemal Sü­re­ya’nın eşi Şair Zuhal Tek­ka­nat’ın me­za­rı zi­ya­ret edil­di.

Cemal Sü­re­ya, 1931 yı­lın­da Er­zin­can’da doğdu. 9 Ocak 1990 ta­ri­hin­de vefat et­miş­tir. Cemal Sü­re­ya Kül­tür ve Sanat Der­ne­ği’nin ku­ru­luş günü olan 28 Tem­muz, her yıl şa­irin doğum günü ola­rak kut­la­nı­yor.