Cehalet Kötülüğü Aklamaz / Muzaffer Yegül

Cehalet Kötülüğü Aklamaz / Muzaffer Yegül

Cehalet Kötülüğü Aklamaz

Muzaffer  Yegül

Yeni yıla iyi­lik ha­ber­le­riy­le baş­la­ma­lı, doğru. Ama önce o değil. Ters­ten gi­de­lim bu kez. Ha­ma­si emek öv­gü­sü göz­den ge­çi­ri­le­rek baş­la­na­bi­lir me­se­la. Kitle po­pü­liz­mi de. Bu kor­kunç sis­te­mi kut­sa­yan­la­rı­mız­da pek azal­ma yok çünkü.

Evine gö­tü­re­ce­ği ek­me­ğin der­diy­le ce­bel­le­şir­ken şimdi uçu­ru­ma sü­rük­len­mek­te ol­du­ğu­nu gör­mü­yor­sa,

Yok­sul­luk ve eşit­siz­lik ce­hen­ne­mi­nin in­ti­har­la­rı­nı, ya­şam­dan ko­pa­rı­lan ka­dın­la­rın göğe yük­se­len çığ­lık­la­rı­nı duy­mu­yor­sa,

Ay­maz­lık­sa yine, vur­dum­duy­maz­lık­sa,

Ba­şı­na ge­le­nin kendi ter­cih­le­riy­le bi­çim­len­di­ği­ni, sus­kun­luk­lar, kor­ku­lar, ka­nış­la­rın so­rum­lu­su ol­du­ğu­nu an­la­mı­yor­sa, an­lı­yor da umur­sa­mı­yor­sa,

Gü­cü­nü fark edip tanrı im­ge­si­ni ara­dan çı­ka­ra­mı­yor, öf­ke­yi ken­di­ne yö­nel­te­mi­yor­sa,

Te­le­viz­yo­nun ap­tal­laş­tı­rı­cı ışı­ğın­dan bir türlü uzak­la­şa­mı­yor­sa,

Alık­la­şan ka­fa­sı­nı bir­bi­rin­den saçma ya­lan­la­rın iş­ga­li­ne açık tu­tu­yor­sa,

Bi­ri­kim­siz­li­ğin kör bi­lin­ci­ni ge­ri­le­te­me­yip ken­din­den ve yüz­leş­me­ler­den sü­rek­li ka­çı­yor­sa,

Bil­gi­ye di­re­nen müz­min has­ta­lık sü­rü­yor, uf­ku­nu aça­cak ki­tap­la­rın dün­ya­sı­na gi­re­mi­yor­sa,

Neyin öv­gü­sü ya­pı­lır ki?

Ce­ha­let kö­tü­lü­ğü ak­la­maz!

Ne olu­yor o zaman? Ne oldu? Ge­lecek duy­gu­sun­dan ko­pa­rak güce tapan, üç ku­ruş­luk çı­kar­da sı­kı­şıp kalan se­fil­ler or­du­su oluş­tu. An­la­ma­dan ina­nan, ir­de­le­me­den ka­bul­le­nen, il­gi­si ve dik­ka­ti yan­lış yön­le­re çe­ki­len kur­ban­lar­la bir or­ta­çağ arı­za­sı­na gi­ril­di. Ge­ri­ye dönüş ye­din­ci yüz yıla yak­laş­tı. Ça­ğı­nı şa­şır­dı insan!

Bir başka pa­ra­doks. Ülke mu­ha­za­kar­la­şır­ken ahlak dibe vurdu. Si­ya­si islam en­gel­le­ri bir bir aşa­rak kendi kül­tür proğ­ra­mı­nı zen­gin­leş­tir­di. Em­per­ya­lizm, ide­olo­jik ola­rak is­la­mı ele ge­çir­me ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rü­yor. Sağa sola çat­lak ve de­ma­go­jik mey­dan oku­ma­lar efen­di­le­ri bıyık al­tın­dan gül­dü­rü­yor. Ay­rı­ca, ça­tış­ma­sız­lı­ğın kon­fo­ru­nu sür­dür­mek için dö­nek­lik ve tes­li­mi­yet te­ori­le­riy­le yazın ve sanat dün­ya­sı­nı in­ci­ten du­ruş­lar baş­la­dı. Dönem in­san­la­rı! “Ege­men­ler bir ye­te­nek ve zeka kı­pır­tı­sı gör­dük­le­ri yazar ya da sa­nat­çı­yı, eh­li­leş­tir­mek ta­ra­fı­na çek­mek için her yolu de­ni­yor.” (Oscar Wilde)

Bilim mi ya­nı­lı­yor acaba? Bin beş yüz yıl ön­ce­si­nin ka­fa­sıy­la bu günün ya­şa­na­ma­ya­ca­ğı boşa mı çı­kı­yor?

Hak ver­mek is­te­mi­yo­rum ken­di­me! Çün­kü­le­ri­miz de var. Çünkü! İyi­le­ri­miz bu­ra­da;

Önce ve hep en önde, “çekin şu pis el­le­ri­ni­zi üs­tü­müz­den” di­ye­rek dünün ez­ber­le­ri­ni çizen, ata­er­kil ge­le­ne­ğin da­yat­ma­la­rı­na di­re­nen ce­sa­ret/ka­dın­lar var. Henüz ve hala kendi sınıf çı­ka­rı­nın uza­ğın­da dursa da di­re­nen emek­çi­ler var. Sis­tem, em­per­ya­list po­li­ti­ka­la­ra bağ­lı­lı­ğı­nı giz­le­me­de hiç bu kadar zor­lan­ma­mış­tı. Yani, bü­yü­yen kor­ku­su­nu ye­ne­me­yen ka­ran­lı­ğın di­bi­ni oyan umut var. “Boyun eğme! Yırt üs­tün­den ka­ran­lık ör­tü­yü!” diyen şa­ir­le­ri­miz var. (Nihat Beh­ram)

Ya­şa­mı sa­de­ce ken­di­ne ait gören, do­ğa­yı, in­sa­nı yı­kı­ma sü­rük­le­yen kö­tü­cül aklın kar­şı­sın­da;

Sus­ma­yan insan var.

İçimiz ısı­nı­yor ye­ni­den.

Cehalet Kötülüğü Aklamaz / Muzaffer Yegül (3 Yorum)

    • Sağol İsmet abi.
      İzinizden yürüme çabasındayız. Selam ve saygıyla.

  1. Önümüze açan, yüreklendiren değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim İsmet abi. Selam ve saygıyla.

%d blogcu bunu beğendi: