Cazın Gör­sel Ritmi

İstanbul-Ka­ri­ka­tü­rist res­sam Atil­la Atala’nın, “Cazın Gör­sel Ritmi” isim­li ki­şi­sel ser­gi­si sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Resim ve hey­kel­le­rin yer al­dı­ğı sergi, İstan­bul/ Ka­dı­köy’de, Gal­lery 11.17 Sanat Ga­le­ri­si’nde, 2 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar açık ola­cak.

Caz mü­zi­ği­ni ‘kut­sa­nan bi­rey­sel­li­ğin ku­sur­suz ko­lek­ti­viz­mi’ ola­rak ta­nım­la­yan Atala’nın ser­gi­si, resim ve hey­kel ça­lış­ma­la­rın­da cazla uyum­lu gör­sel bir ritm ya­ka­la­ma­yı amaç­lı­yor. Sergi hak­kın­da bil­gi­ve­ren Atala, “Bu, dör­dün­cü ki­şi­sel ser­gim; hepsi de caz odak­lı. Ta­sa­rım cevap verir, sanat soru sorar. Benim aklım hep sa­nat­ta ol­muş­tur. Ka­ri­ka­tür çi­zer­ken ve resim ya­par­ken caz sev­gi­siy­le uslup ya­rat­ma­ya ça­lış­tım. Re­sim­le­rim­de, caza ilgi du­yan­lar için bir davet ve cazı du­yum­sa­ma var. Sev­di­ğim ve din­le­di­ğim mü­zis­yen­le­rin fo­toğ­raf­la­rın­dan ya­rar­la­na­rak iko­nik port­re­ler çi­zi­yo­rum. Bun­la­ra, bir an­lam­da yo­rum­la­ma di­ye­bi­li­riz. Hey­kel­le­ri­min mal­ze­me­si ise, pas­lan­maz çelik” dedi.

Atala, bir vakıf üni­ver­si­te­sin­de öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak görev yap­mak­ta olup; logo, afiş, ka­ri­ka­tür ve fuar stan­dı ta­sa­rı­mı dal­la­rın­da ba­şa­rı ödül­le­ri bu­lun­mak­ta­dır.