ARKADAŞ Z. ÖZGER ŞİİR ÖDÜLÜ 2020

ARKADAŞ Z. ÖZGER ŞİİR ÖDÜLÜ 2020

2020 Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü Beste Naz Ka­ra­ca’nın

 

Mayıs Ya­yın­la­rın­ca bu yıl yirmi be­şin­ci­si dü­zen­le­nen Ar­ka­daş Z. Özger Şiir Ödülü Beste Naz Ka­ra­ca’ya ve­ril­di.

Sina Akyol, Orhan Al­ka­ya, Gök­han Ars­lan, Ze­li­ha Cenk­ci ve Suat Çe­le­bi‘den olu­şan se­çi­ci kurul 57 dosya ara­sın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me so­nun­da;

Ödü­lün “Nauba” adlı dos­ya­sıy­la Beste Naz Ka­ra­ca’ya ve­ril­me­si­ne oy bir­li­ği ile karar verdi.

Se­çi­ci kurul, ödül alan dos­ya­nın yanı sıra; Bilge Miray Aslan, Onur Çeğil, Uğur Can Dural, Me­li­ke Öz­türk, Vol­kan Ya­lçın, Tugay Ya­zı­cı ve M. Utku Ye­şi­löz’ün ad­la­rı­nın anıl­ma­sı­nı ka­ra­laş­tır­dı.

Mayıs Ya­yın­la­rı yet­ki­li­le­ri, ödül alan dos­ya­nın ödül yö­net­me­li­ği ge­re­ğin­ce 2020 yılı için­de, telif üc­re­ti öde­ne­rek kitap ha­lin­de ya­yım­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı­lar.

Yetkililer, pan­de­mi ne­de­niy­le ödül tö­re­ni­nin ta­ri­hi ve ye­ri­nin daha sonra açık­la­na­ca­ğı be­lir­ttiler.