Ahmet Zeki Yeşil’in Yeni Ki­ta­bı Çıktı

Ahmet Zeki Yeşil’in Yeni Ki­ta­bı Çıktı

Mizah ya­za­rı Ahmet Zeki Yeşil’in yeni ki­ta­bı ‘Ko­ro­na Mü­fet­ti­şi’, kitap satış si­te­le­rin­de ve raf­lar­da. Mus­ta­fa Fırat’ın genel yayın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Mühür Ki­tap­lı­ğı Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sı­ma ha­zır­la­nan ‘Ko­ro­na Mü­fet­ti­şi’, ağır­lık­lı ola­rak kara mizah öy­kü­le­rin­den olu­şu­yor. Öy­kü­ler sa­de­ce gü­lüm­set­mi­yor, hem dü­şün­dü­rü­yor hem de ya­şa­dı­ğı­mız ha­ya­tı sor­gu­lu­yor. Özet­le, gün­lük ya­şan­tı­mız­da ters giden; bizi kız­dı­ran ve üzen her şey bu ki­tap­ta yer alı­yor.

Yeşil, ‘Ko­ro­na Mü­fet­ti­şi’ hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:
“Ben, beni gül­dü­ren şey­le­ri yaz­mı­yo­rum. Beni dü­şün­dü­ren ko­nu­la­ra mizah di­liy­le dik­kat çek­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Ki­tap­ta­ki öy­kü­le­ri de bu an­la­yış­la yaz­dım. Ki­ta­bın ka­pa­ğı­nı, resim ile ka­ri­ka­tü­rü bu­luş­tu­ran ödül­lü ka­ri­ka­ür sa­nat­çı­sı İbra­him Tun­cay çizdi. Yüz yıl sonra da ko­nu­şu­la­cak olan bir ko­nu­yu, ki­ta­bın ka­pa­ğı­na ta­şı­dık. Benim mi­za­hım­da, bel­den aşağı esp­ri­ler olmaz. Çünkü, ki­tap­la­rı­mı ço­cuk­lar da oku­yor. Ki­ta­bı oku­yan­lar, mi­za­hın iyi­leş­ti­ri­ci gü­cü­nü his­se­decek.”

Ahmet Zeki Yeşil’in, beş mizah ki­ta­bı­nın yanı sıra; bir şiir ki­ta­bı bu­lu­nu­yor.