Ahmet Zeki Yeşil:
“Mizah kül­tü­rü­müz alay­cı bir tarza kaydı.”

Var­lık Der­gi­si’nin Mayıs 2021 sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan bir söy­le­şi­de Emre Polat’ın so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan mizah ya­za­rı Ahmet Zeki Yeşil, “Mizah kül­tü­rü­müz alay­cı bir tarza kaydı” dedi.

Yeşil, in­ter­ne­tin yay­gın ola­rak kul­la­nı­mıy­la es­te­tik an­la­yış­tan uzak, çabuk tü­ke­ti­len bir mi­za­hın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Hız ça­ğın­da ol­du­ğu­mu­zu ve her şeyi hız­lı­ca tü­ke­tir­ken mi­za­hın bun­dan olum­suz et­ki­len­di­ği­ni unut­ma­ya­lım. Cem Yıl­maz’la bir­lik­te için­de argo ve küfür bu­lu­nan, po­li­tik ko­nu­lar­dan uzak bir an­la­yış oluş­tu. Te­le­vi­yon di­zi­le­rin­de ve eğ­len­ce prog­ram­la­rın­da artık ko­mut­la gü­lü­nü­yor. Peki, bu be­yin­sel bir fa­ali­yet mi? May­mun­lar da in­san­lar gibi gül­mek­te­dir. Oysa, ol­ma­sı ge­re­ken sağ­lık­lı bir gül­me­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Mu­zaf­fer İzgü’nün mi­za­hı­na da açık­lık ge­ti­ren Yeşil şöyle söy­le­di: “Bu eko­lün en önem­li özel­li­ği, halk ya­ra­rı­na iş­le­vi olan bir mizah yap­ma­la­rı­dır. Mi­za­hı kendi ifa­de­le­riy­le özet­ler­sek eğer Rıfat Ilgaz, ‘Mizah bir ta­vır­dır’; Aziz Nesin, ‘Mizah kız­gın­lık ese­ri­dir’ ve Mu­zaf­fer İzgü ise ‘Gül­me­ce sı­nıf­sal­dır’ der. Yap­tık­la­rı mi­za­hın edebî ve es­te­tik bir yanı ol­du­ğu için eser­le­ri ka­lı­cı ol­muş­tur. ”

Yeşil, mi­zah­çı­nın gö­re­viy­le il­gi­li bir so­ru­yu, “Yo­lun­da git­me­yen şey­le­re dik­kat çek­mek, bi­ri­le­ri­ne ilaç olmak ve ‘ben bu­ra­da­yım!’ demek is­te­yen­le­rin se­si­ni du­yur­mak mi­zah­çı­nın gö­re­vi­dir. Ay­rı­ca mi­zah­çı, ge­ri­li­mi azal­tır ve top­lu­mu ken­di­siy­le yüz­leş­ti­rir” diye ya­nıt­la­dı.

Yeşil, Mühür Ki­tap­lı­ğı Ya­yın­la­rı’ndan çıkan yeni ki­ta­bı ‘Ko­ro­na Mü­fet­ti­şi’ni ise, “Ha­ya­tın için­de ne varsa ki­tap­ta­ki öy­kü­ler­de yer alı­yor” diye özet­le­di.