Abdülkadir Budak Şiir Yolculuğunu Anlattı

Abdülkadir Budak Şiir Yolculuğunu Anlattı

Abdül­ka­dir Budak

Şiir Yol­cu­lu­ğu­nu An­lat­tı

Şair Ab­dül­ka­dir Budak, Ka­dı­köy’de Hatay Res­ta­urant’ta dü­zen­le­nen söy­le­şi­de uzun şiir yol­cu­lu­ğu­nu an­lat­tı. Et­kin­lik, Ali Mus­ta­fa’nın mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti.

Top­lan­tı­nın açış ko­nuş­ma­sın­da A.​Budak’ın öz­geç­mi­şi­ne de­ği­nen Ali Mus­ta­fa, “Ab­dül­ka­dir Budak, Ana­do­lu’nun ha­va­sı­nı şi­iri­ne ta­şı­mış­tır. 50 yıl­lık bir emeği var. Şi­ir­le­ri kadar söy­le­şi­le­ri de önem­li” dedi.

A.​Budak söy­le­şi­nin ilk bö­lü­mün­de, 70′ li yıl­lar­da şa­ir­le­rin daha çok mesaj verme kay­gı­sı için­de ol­du­ğu­nu, on­la­rın ken­di­si kadar bi­rey­sel çı­kış­lar yap­ma­dı­ğı­nı, şa­irin ken­din­den yola çı­ka­rak top­lu­ma ulaş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ay­rı­ca, şa­irin bir bütün ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekti.

A.​Budak, “Şair hayat kar­şı­sın­da çıp­lak mı?” şek­lin­de­ki bir so­ru­yu ise şöyle ya­nıt­la­dı: “İlk ki­tap­la­rım dışa doğru, son­ra­ki­ler içe doğru izler taşır. Ben, ‘Beni far­ke­din’ demek is­te­dim. Ba­ba­ma, halk ma­sal­la­rı­nı oku­yan ben­dim. Sonra küçük oyun­la­ra gi­riş­tim. Ör­ne­ğin, Leyla ile Mec­nun’u ka­vuş­tur­dum. Ara­dan yıl­lar geç­ti­ğin­de, bu oyu­nun içine düş­tü­ğü­mü gör­düm. Hayat de­ğiş­me­ye baş­la­yın­ca şiir de de­ği­şi­yor. Şi­irin ça­lı­şı­lan bir şey ol­du­ğu­nu ispat et­me­li.” Ay­rı­ca, “Bazı şa­ir­le­rin şi­ir­le­ri bir adım öne geçer ve po­pü­ler şi­ir­ler olur” şek­lin­de ko­nu­şan A.​Budak, kendi şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler verdi.

A.​Budak son ola­rak, “Benim yap­tı­ğım tek­rar değil ısrar. Bazı ke­li­me­le­ri tek­rar etmem bun­dan­dır” dedi.

İlgiy­le iz­le­nen söy­le­şi, soru cevap bö­lü­müy­le son buldu.

Abdülkadir Budak Şiir Yolculuğunu Anlattı (1 Yorum)

  1. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. A.Budak in şiirine giden taşların rengini, yolculuk serüvenini kendinden dinledik. “tekrar değil ısrar “dedi. Bunu çok sevdim.

%d blogcu bunu beğendi: