2021 Rıfat ILGAZ Roman Ödülü

2021 Rıfat ILGAZ Roman Ödülü

Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, gü­nü­müz­de top­lum­cu ger­çek­çi ede­bi­ya­tı ya­şat­mak ve ya­zı­nı­mı­za yeni ya­zar­lar/ya­pıt­lar ka­zan­dır­mak ama­cıy­la, Türk ede­bi­ya­tı­nın çı­na­rı Rıfat ILGAZ adına Edebiyat Ödülü  Ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di. Ödül 2021 yılında roman dalında verilecek.

Ya­rış­ma­nın son baş­vu­ru ta­ri­hi 20 Nisan 2021 olup, ka­za­nan yapıt 25 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de açık­la­na­cak­tır…

Cide Belediyesi tarafından, günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yazınımıza yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat ILGAZ adına bir roman ödülü yarışması düzenlendi. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Nisan 2021 olup, kazanan yapıt 25 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.

“2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Yarışması”nın ödül seçici kurulu; Feyza HEPÇİLİNGİRLER, Hidayet KARAKUŞ, Öner YAĞCI, Mehmet SAYDUR ve Eren AYSAN’dan oluşmaktadır.

Birincilik ödülü  Beş bin TL (5.000) olarak belirlenmiştir.

Başvurular,
“Cide Belediyesi Basın-Yayın Bölümü Rıfat Ilgaz Ödülü, Cide/Kastamonu” adresine yapılacaktır.

“2021 Rıfat Ilgaz Roman Yarışması”na katılım koşulları ve biçimi şöyledir:

*Yazarlar, kitap oylumundaki (A4 kâğıdına 12 punto ve Times New Roman fontuyla yazılmış ve spirallenmiş) yayımlanmamış bir roman dosyası ile yarışmaya katılabilir.

*Ödüle katılanlar, başvuru ekinde yaşam öykülerini, açık adreslerini, iletişim bilgilerini bir zarf içinde göndermelidir.

*Birincilik ödülü alan dosyanın ilk yayım hakkı Cide Belediyesi’ne aittir ve bin (1000) adet bastırılacaktır. Telif hakkı olarak beş yüz (500) kitap verilecektir.

*Dosyalar elden verilebileceği gibi kargo ya da postayla en az 6 (altı) örnek gönderilecektir. (Düzenleme kurulu postadaki gecikmelerden sorumlu değildir.)

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine, buradan ulaşabilirsiniz.