2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü So­nuç­la­rı Açık­lan­dı

BASIN DUYURUSU

Cide Be­le­di­ye­si 2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü So­nuç­la­rı Açık­lan­dı

Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yazınımıza yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz adına dü­zen­le­nen roman ya­rış­ma­sı so­nuç­lan­dı. 20 Nisan’da baş­vu­ru­su sona eren ya­rış­ma­ya 68 roman dos­ya­sı ka­tıl­dı. Se­çi­ci Kurul, uzun so­luk­lu bir ça­lış­ma so­nu­cun­da Atay Sözer’in “Dün­ya­nın En Kötü Avu­ka­tı” adlı ro­ma­nı­nı bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne layık gördü.

Feyza HEPÇİLİNGİRLER, Eren AYSAN, Öner YAĞCI, Meh­met SAY­DUR ve Hi­da­yet KA­RA­KUŞ’tan olu­şan Se­çi­ci Kurul, ko­ro­na vi­rü­sü ne­de­niy­le 25/06/2021 Cuma günü on­li­ne ola­rak yap­tı­ğı top­lan­tı son­ra­sın­da “Dün­ya­nın En Kötü Avu­ka­tı” ro­ma­nı­nın gü­nü­mü­zün ül­key­le il­gi­li önem­li bir so­run­sa­lı­nı, din­sel ör­güt­len­me­nin tır­man­dı­ğı yer­le­ri, var­dı­ğı bo­yu­tu iş­le­me­si; sağ­lam bir kur­guy­la örün­tü­sün­de kadın so­ru­nu­na de­ğin­me­si, alay­sa­ma­lı bir dil kul­la­na­rak ger­çek­çi bir an­la­tım­la ro­man­laş­tır­ma­sı açı­sın­dan 2021 RIFAT ILGAZ ÖDÜLÜ’ne değer gö­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.

Ödül Tö­re­ni 9-11 Tem­muz’da dü­zen­le­necek olan Cide Rıfat Ilgaz Sa­rı­yaz­ma Fes­ti­va­li’nde ya­pı­la­cak.

 

ATAY SÖZER KİMDİR?

12 Tem­muz 1959 yı­lın­da İstan­bul’da doğdu. MSÜ Si­ne­ma-Tv Bö­lü­mün­den mezun oldu. Si­ne­ma­da yö­net­men yar­dım­cı­lı­ğı yaptı, çe­şit­li si­ne­ma ve Tv di­zi­si­nin se­nar­yo­su­nu yazdı. Cum­hu­ri­yet, Ev­ren­sel, Gır­gır, Öteki İstan­bul gibi ya­yın­lar­da mizah ya­zar­lı­ğı ve ka­ri­ka­tü­rist­lik yaptı. “Mo­bi­dik” çocuk der­gi­sin­de ya­zı­lar yazdı.

Ar­ka­daş­la­rıy­la Homur Mizah Grubu’nu kurdu, bu çatı al­tın­da Homur, Ho­mur­cuk, ve Kır­mı­zı Metal Ka­rın­ca çocuk der­gi­le­ri­nin edi­tör­lü­ğü­nü yaptı. “İstan­bul Ger­çe­ği” in­ter­net ga­ze­te­si ya­zar­la­rın­dan­dır.

Kirpi (Sulhi Dölek’in ro­ma­nın­dan uyar­la­ma), İçim­de­ki İnsan (İrfan Yal­çın’ın Fa­re­yi Öl­dür­mek ro­ma­nın­dan uyar­la­ma) si­ne­ma film­le­riy­le Ku­run­tu Aile­si, Ben Ol­say­dım, Biz Bize Ben­ze­riz, Dünya Hali, Ze­ki-Me­tin­ce, Has­ta­ne, Ay­şe­cik, Çiçek Taksi, Ah Polis Olsam gibi Tv di­zi­le­ri­nin se­nar­yo­la­rı­nı yazdı.

Bir Kap­lum­ba­ğa­nın Ha­ya­tı, Elden Ele İstan­bul ve Kitap Kaç­kın­la­rı se­nar­yo­la­rıy­la Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­dan yazım ve yapım des­tek­le­ri aldı.

Ya­yın­lan­mış Ki­tap­la­rı:
Gül­la­bi­ci
Laz Gü­ver­cin
Dam­dan Düşen Baş­ba­kan
Ka­fa­daş­lar (Çocuk Ki­ta­bı)
Da­lın­dan Düş­me­yen Yap­rak (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 1-Gü­zel Atlar Ül­ke­si (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 2- Söy­len­ce De­dek­tif­le­ri (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 3-Düş­ler Ki­ta­bı­nın Şif­re­si
Dün­ya­yı Kur­ta­ran Arı (Çocuk Ki­ta­bı)
Ben Sizin Bil­di­ği­niz Sı­nav­lar­dan De­ği­lim (Çocuk Ki­ta­bı)

Ödül­le­ri:
İnkı­lâp Ya­yı­ne­vi “Aziz Nesin Gül­me­ce Öy­kü­sü” ödü­lü- “Gül­la­bi­ci” adlı ki­ta­bıy­la 1996
Ak­şe­hir Nas­red­din Hoca Gül­me­ce Öy­kü­sü Ya­rış­ma­sı “Ba­şa­rı Ödülü” – 1996
Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği, Rıfat Ilgaz Gül­me­ce Ya­rış­ma­sı Özen­dir­me Ödülü” 1997
Çocuk Hak­la­rı Ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı Ba­şa­rı Ödülü, 1978
Abdi İpekçi Ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı, ikin­ci­lik ödülü; 1984
Ak­şe­hir Nas­red­din Hoca Öykü Ya­rış­ma­sı 2.Ödülü 2007
19.​Nehar Tüb­lek Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı-Bi­rin­ci­lik Ödülü
23.​Adana Film Fes­ti­va­li, Se­nar­yo Ya­rış­ma­sı “Allah’ın Adamı” se­nar­yo­suy­la Mu­zaf­fer İzgü Ödülü
2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü, Dünyanın En Kötü Avukatı