“2021 Mühür Şiir Ödülü” bu yıl ve­ril­mi­yor.

2021 Mühür Şiir Ödü­lüy­le il­gi­li Jüri, de­ğer­len­dir­me­si­ni açık­la­dı. Buna göre, 2021 yı­lın­da ödü­lün ve­ril­me­yecek. Sonuç bil­di­ri­si hak­kın­da jüri üye­le­ri­nin ortak açık­la­ma­sı şöyle:

“Mühür Şiir Ödülü’ne gelen bir­çok dos­ya­da özen­siz­lik ve da­ğı­nık­lık göze çar­pı­yor­du. Gelen dos­ya­la­rın için­den bir iki ta­ne­si şi­ir­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­le­ce­ği­nin, pes et­me­ye­ce­ği­nin sin­ya­li­ni verse de bu ye­ter­li ol­ma­ya­cak­tı. Ay­rı­ca gelen dos­ya­lar­da­ki, bir şiir ödü­lü­ne ka­tı­lı­ma dair bil­gi­siz­lik ve dosya bü­tün­sel­li­ği­ne iliş­kin ek­sik­lik en çok üze­rin­de dur­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız ay­rın­tı oldu. Do­la­yı­sıy­la geçen yılın öl­çüt­le­re uyan ve iyi şi­ir­ler içe­ren dos­ya­la­rın­dan sonra bu yıl gelen dos­ya­lar­da aynı özen ve ni­te­li­ği bu­la­ma­dık. Bu dü­şün­ce­ler ışı­ğın­da 2021 yılı için ödü­lün hiç­bir dos­ya­ya ve­ril­me­me­si yö­nün­de fikir bir­li­ği­ne va­rıl­mış­tır. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da daha özen­li ve ni­te­lik­li dos­ya­la­rın ka­tı­lı­mı­nı, ödülü ede­bi­yat or­ta­mı­nın da kat­kı­la­rıy­la ço­ğalt­ma­yı ümit ve arzu edi­yo­ruz…
Say­gı­la­rı­mız­la…”

Ya­rış­ma jü­ri­si şu isim­ler­den olu­yor: Ersun Çıp­lak, Mus­ta­fa Fırat, Serap Er­do­ğan, İsmail Cem Doğru, Özlem Tez­can Dert­siz ve Tur­gay Kan­türk.

      

Yorum yaz

Tavsiye

Cahit Sıtkı Tarancı