2020 Mühür Ki­tap­lı­ğı Şiir Ödülü So­nuç­lan­dı

2020 Mühür Ki­tap­lı­ğı Şiir Ödülü So­nuç­lan­dı

Mühür Ki­tap­lı­ğı 2020 Şiir Ödülü, sa­hi­bi­ni buldu. Ön ele­me­den sonra jü­ri­ye gön­de­ri­len 18 dosya ara­sın­dan Mem Te­ne­tî’nin, ‘The Ele­ments’ adlı dos­ya­sı oy­bir­li­ğiy­le ödüle layık gö­rül­dü. Ödül yö­net­me­li­ği ge­re­ği anı­lan dosya, Mühür Ki­tap­lı­ğı Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan ki­tap­laş­tı­rı­la­cak. Şiir ödü­lü­nün sa­hi­bi Mem Te­ne­tî, Ağrı’da ya­şa­mak­ta olup; şiir ve si­ne­ma üze­ri­ne uğraş ve­ri­yor.

Mühür Ki­tap­lı­ğı Yayın Da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Fırat, ül­ke­mi­zin ve tüm dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lı dö­nem­de ümit­le­ri­mi­zi, ede­bi­yat­la ta­ze­le­me­nin öne­mi­ne dik­kat çekti. Fırat, “İyi şiire, yeni bir alan aç­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Ödül­de, jüri üye­le­ri ola­rak büyük bir ti­tiz­lik gös­ter­dik. Ama­cı­mız iyi şi­irin üze­rin­de­ki ku­şat­ma­yı ve bas­kı­yı kır­ma­nın im­kân­sız ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek ve şiire gönül ve­ren­le­ri yü­rek­len­dir­mek­tir” dedi.

2020 Mühür Ki­tap­lı­ğı Şiir Ödülü’nün jü­ri­sin­de; Sü­rey­ya Berfe, Murat Bat­man­ka­ya, Özlem Tez­can Dert­siz, Serap Er­do­ğan, İsmail Cem Doğru ve Mus­ta­fa Fırat bu­lu­nu­yor.

Ede­bi­yat se­ver­le­rin yoğun ilgi gös­ter­me­si ne­de­niy­le, “Mühür Ki­tap­lı­ğı Şiir Ödülü” önü­müz­de­ki yıl da dü­zen­le­necek.

Yorum yaz